Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. aprila 2013

Komisija predlaga modernizacijo instrumentov trgovinske zaščite EU

Evropska komisija je danes pripravila predlog, katerega cilj je prilagoditi pravilnik EU o obravnavi nepoštene konkurence zaradi dampinškega in subvencioniranega uvoza izzivom, s katerimi se danes sooča gospodarstvo EU.

Predlagane spremembe bi zagotovile boljše delovanje trgovinske zaščite EU za vse interesne skupine, vključno s proizvajalci in uvozniki EU. Protidampinški in protisubvencijski instrumenti bodo učinkovitejši in se bodo bolje izvajali, da se proizvajalce EU zaščiti pred nepoštenimi praksami tujih podjetij in pred povračilnimi ukrepi. Hkrati bo večja predvidljivost glede spreminjanja stopenj dajatev izvoznikom olajšala načrtovanje poslovnih dejavnosti. Celoten sistem bo postal preglednejši in uporabnikom prijaznejši.

„To je uravnotežen paket z resničnimi izboljšavami za vse interesne skupine, na katere vplivajo dajatve trgovinske zaščite – proizvajalci, uvozniki in uporabniki“ , je izjavil komisar EU za trgovino Karel De Gucht. Podjetjem EU želimo dati na voljo instrumente, s katerimi lahko bolje obravnavajo nepoštene trgovinske prakse v tujini, ne da bi pri tem škodovala potrošnikom v EU ali podjetjem, ki so odvisna od uvoza.“

V skladu z zakonodajnim predlogom bo Komisija:

izboljšala predvidljivost za podjetja, tako da jih bo obveščala o vseh začasnih protidampinških ali protisubvencijskih ukrepih dva tedna pred uvedbo dajatev;

izvoznikom ponudila povračilo dajatev, pobranih med pregledom zaradi izteka ukrepa, če ugotovi, da po preteku petih let ukrepi trgovinske zaščite niso več potrebni;

zaščitila industrijo EU z začetkom preiskave na lastno pobudo („po uradni dolžnosti“), kadar obstaja nevarnost povračilnih ukrepov, ne da bi predstavniki industrije to uradno zahtevali;

odvračala druge trgovinske partnerice od uporabe nekaterih nepoštenih trgovinskih praks z uvedbo višjih dajatev na uvoz iz držav, ki uporabljajo nepoštene subvencije in strukturno izkrivljajo svoje trge surovin. V takšnih primerih bi EU odstopala od svojega splošnega pravila o „nižji dajatvi“, ki ohranja dodatno tarifo znotraj meja, ki so nujno potrebne za preprečevanje škode za industrijo EU.

Zakonodajni predlog morata odobriti Svet in Evropski parlament in verjetno ne bo uzakonjen pred letom 2014.

Dodatni nezakonodajni predlog bo:

olajšal sodelovanje s podjetji in trgovinskimi združenji, ki sodelujejo pri preiskavah, s podaljševanjem nekaterih rokov med preiskavami;

izboljšal nadzor trgovinskih tokov;

omogočil, da preiskave proti izogibanju po uradni dolžnosti zagotovijo hitrejše ukrepanje proti nezakonitemu izogibanju ukrepom.

Hkrati delovni dokument Generalnega direktorata za trgovino določa okvirne smernice na štirih posebej kompleksnih področjih:

pregled zaradi izteka ukrepa trgovinske zaščite, ki je preiskava ob koncu običajnega petletnega obdobja izvajanja dajatev, da se določi, ali se bosta damping in škoda verjetno nadaljevala ali ponovila, če se ukrep preneha izvajati;

„preizkus interesa Unije“ , tj. način, s katerim Komisija določi, ali bi ukrep trgovinske zaščite služil splošnim gospodarskim interesom v EU – vključno z interesi zadevne domače industrije, uvoznikov, industrijskih panog, ki uporabljajo uvožen proizvod, in po potrebi potrošnikov;

izračun „stopnje škode“, ki zahteva preverjanje količin in cen dampinškega uvoza ter njegovega posledičnega učinka na industrijo EU;

izbira „primerljive države“, ki se uporabi za ugotavljanje dampinga za proizvode iz države brez tržnega gospodarstva.

Sedaj se bo začelo javno posvetovanje o teh okvirnih postopkovnih smernicah, ki bo trajalo tri mesece. Nato bo Komisija analizirala prejete komentarje in sprejela končno različico, da bi podjetjem EU in splošni javnosti olajšala razumevanje postopkov trgovinske zaščite EU.

Ozadje

Protidampinške in protisubvencijske dajatve so pogosto edini način, ki EU omogoča, da zaščiti svojo proizvodno industrijo pred škodo, ki jo povzročajo nepoštene trgovinske prakse tujih podjetij. EU mora zagotoviti, da njen sistem trgovinske zaščite – v veliki meri nespremenjen od leta 1995 – ostaja kos novih izzivom, ki se pojavljajo v spreminjajočem se gospodarskem okolju.

Predlog Komisije je rezultat osemnajstmesečnega preučevanja, vključno z javnim posvetovanjem o temah, s katerimi se morajo ukvarjati podjetja EU, ko se soočijo z nepoštenimi praksami. V predlogu se upoštevajo tudi ugotovitve neodvisne študije o oceni trenutnega sistema trgovinske zaščite ter izkušnje Komisije pri protidampinških in protisubvencijskih preiskavah.

Konec leta 2012 je EU izvajala 102 protidampinška in 10 protisubvencijskih ukrepov. Evropska unija v primerjavi z drugimi članicami STO instrumente trgovinske zaščite uporablja zmerno. Protidampinški in protisubvencijski ukrepi vplivajo na približno 0,25 % uvoza EU.

Več informacij

MEMO: „Modernizacija instrumentov trgovinske zaščite EU“

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Več informacij o sistemu trgovinske zaščite EU je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Kontakta:

Helene Banner (+32 2) 295 24 07

John Clancy (+32 2) 295 37 73


Side Bar