Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. apríla 2013

Komisia navrhuje modernizáciu nástrojov EÚ na ochranu obchodu

Európska komisia dnes predložila návrh, ktorého cieľom je prispôsobiť jednotný súbor pravidiel EÚ na riešenie otázky nekalej súťaže spojenej s dumpingovými a subvencovanými dovozmi výzvam, ktorým v súčasnosti čelí hospodárstvo EÚ.

Navrhovanými zmenami by sa zlepšilo fungovanie ochrany obchodu EÚ v prospech všetkých zainteresovaných strán vrátane výrobcov aj vývozcov v EÚ. Antidumpingové a antisubvenčné nástroje budú efektívnejšie a budú sa lepšie presadzovať v záujme ochrany výrobcov v EÚ pred nekalými praktikami zahraničných podnikov a pred hrozbou odvetných opatrení. V prospech dovozcov sa zároveň zvýši predvídateľnosť z hľadiska zmeny colných sadzieb, vďaka čomu budú môcť títo dovozcovia ľahšie plánovať svoju obchodnú činnosť. Zvýši sa aj transparentnosť a ľahkosť používania celého systému.

Komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht vyhlásil: „Ide o vyvážený balík opatrení, ktorý prináša skutočné zlepšenie všetkým zainteresovaným stranám, na ktoré sa vzťahujú clá v oblasti ochrany obchodu – či už ide o výrobcov, dovozcov alebo používateľov. Podnikom v EÚ chceme poskytnúť prostriedky, aby sa mohli lepšie brániť proti nekalým obchodným praktikám tretích krajín bez toho, aby boli negatívne ovplyvnení spotrebitelia či spoločnosti v EÚ, ktoré sú od dovozu závislé.“

Podľa legislatívneho návrhu Komisia:

zvýši predvídateľnosť pre podniky tým, že ich bude informovať o všetkých dočasných antidumpingových alebo antisubvenčných opatreniach dva týždne pred uložením ciel,

ak dospeje k záveru, že po piatich rokoch nie je potrebné zachovať zavedené opatrenia na ochranu obchodu, ponúkne dovozcom vrátenie ciel vybraných počas preskúmania pri uplynutí platnosti,

v prípade hrozby odvetných opatrení bude chrániť výrobné odvetvie EÚ tým, že prešetrovanie začne z vlastnej iniciatívy (ex offo) bez toho, aby o to výrobné odvetvie požiadalo oficiálne,

prostredníctvom uloženia vyšších ciel na dovozy z krajín, ktoré využívajú nespravodlivé subvencie a spôsobujú štrukturálne narušenia na svojich trhoch so surovinami, bude odrádzať ostatných obchodných partnerov od toho, aby sa zapájali do určitých nekalých obchodných praktík. V takýchto prípadoch by EÚ neuplatňovala svoje všeobecné pravidlo „nižšieho cla“, na základe ktorého sa udržiava dodatočná sadzba v rámci limitu nevyhnutne potrebného na predchádzanie vzniku ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu EÚ.

Legislatívny návrh musí schváliť Rada a Európsky parlament a je pravdepodobné, že účinnosť nenadobudne skôr než v roku 2014.

Prostredníctvom doplnkových nelegislatívnych návrhov sa:

predĺžením určitých lehôt počas prešetrovaní uľahčí spolupráca s podnikmi a obchodnými združeniami zapojenými do prešetrovaní,

zlepší monitorovanie obchodných tokov,

umožní, aby sa na základe prešetrovania ex offo zameraného na obchádzanie opatrení zabezpečilo rýchlejšie konanie proti protiprávnemu obchádzaniu opatrení.

V pracovných dokumentoch Generálneho riaditeľstva pre obchod sa zároveň stanovujú „návrhy usmernení“ v štyroch obzvlášť komplexných oblastiach. Ide o:

Preskúmanie opatrenia na ochranu obchodu pri uplynutí jeho platnosti, ktoré je prešetrovaním na konci v zásade päťročného obdobia uplatňovania ciel. V jeho rámci sa zisťuje, či dumping a ujma budú v prípade uplynutia platnosti opatrení pravdepodobne existovať aj naďalej.

„Test záujmu Únie“, t. j. spôsob, akým Komisia určuje, či by opatrenie na ochranu obchodu slúžilo všeobecným hospodárskym záujmom v EÚ – vrátane záujmov dotknutého domáceho výrobného odvetvia, dovozcov, výrobných odvetví používajúcich dovezený výrobok a prípadne spotrebiteľov.

Výpočet „rozpätia ujmy“, ktorý si vyžaduje preskúmanie objemu a cien dumpingových dovozov a ich následného vplyvu na výrobné odvetvie EÚ.

Výber „analogickej krajiny“, ktorá sa používa na určenie existencie dumpingu v prípade výrobkov pochádzajúcich z krajiny s „iným ako trhovým hospodárstvom“.

Tieto návrhy procedurálnych usmernení budú teraz počas troch mesiacov predmetom verejných konzultácií. Komisia potom zhodnotí prijaté pripomienky a prijme konečné znenie, aby spoločnostiam a širokej verejnosti v EÚ umožnila ľahšie pochopiť postupy týkajúce sa ochrany nástrojov EÚ.

Súvislosti

Antidumpingové a antisubvenčné clá sú často jediným prostriedkom, ktorým EÚ môže chrániť svoje výrobné odvetvia pred ujmou spôsobenou nekalými obchodnými praktikami zahraničných spoločností. Je potrebné zabezpečiť, aby systém EÚ na ochranu obchodu, ktorý sa prevažne nezmenil už od roku 1995, dokázal čeliť novým výzvam v meniacom sa hospodárskom prostredí.

Návrh Komisie nadväzuje na diskusie (vrátane verejných konzultácií), ktoré trvali 18 mesiacov a ktoré sa zaoberali aj problémami, ktoré spoločnosti v EÚ musia riešiť pri reakcii na nekalé praktiky. V návrhu sa zohľadňujú aj závery nezávislej štúdie, v ktorej sa hodnotí súčasný systém na ochranu obchodu a skúsenosti Komisie s antidumpingovými a antisubvenčnými prešetrovaniami.

Na konci roka 2012 bolo v EÚ zavedených 102 antidumpingových a 10 antisubvenčných opatrení. Európska únia v porovnaní s ďalšími členmi WTO využíva nástroje na ochranu obchodu len v obmedzenom rozsahu. Antidumpingovými a antisubvenčnými opatreniami je dotknutých približne 0,25 % dovozov do EÚ.

Ďalšie informácie

MEMO: „Modernizácia nástrojov EÚ na ochranu obchodu “

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Ďalšie informácie o systéme EÚ na ochranu obchodu:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Kontaktné osoby:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar