Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Komisja proponuje modernizację unijnych instrumentów ochrony handlu

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek, którego celem jest nowelizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konkurencji przed dumpingowym i subsydiowanym przywozem, aby dostosować je do współczesnych wyzwań, przed którymi stoi gospodarka UE.

Dzięki proponowanym zmianom unijne instrumenty ochrony handlu będą lepiej odpowiadały potrzebom wszystkich zainteresowanych stron, w tym unijnych producentów i importerów. Instrumenty antydumpingowe i antysubsydyjne będą wydajniejsze i skuteczniej egzekwowane, aby chronić unijnych producentów przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez zagraniczne przedsiębiorstwa i przed zagrożeniem retorsjami handlowymi. Jednocześnie importerzy skorzystają na większej przewidywalności zmian stawek celnych, co ułatwi im planowanie działalności. Cały system będzie bardziej przejrzysty i przyjazny dla użytkownika.

„To zrównoważony pakiet, obejmujący rzeczywiste udogodnienia dla wszystkich zainteresowanych stron, których dotyczą środki ochrony handlu: producentów, importerów i użytkowników. Chcemy zapewnić europejskim przedsiębiorstwom narzędzia, które umożliwią zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych za granicą, a jednocześnie nie zaszkodzą unijnym konsumentom ani przedsiębiorstwom zależnym od przywozu” – skomentował Karel De Gucht, komisarz UE ds. handlu.

Zgodnie z wnioskiem ustawodawczym Komisja będzie:

 1. zapewniać przedsiębiorstwom większą przewidywalność, powiadamiając je o tymczasowych środkach antydumpingowych lub antysubsydyjnych dwa tygodnie przed nałożeniem ceł;

 2. oferować importerom zwrot ceł pobranych podczas przeglądu wygaśnięcia, jeżeli w jego wyniku stwierdzono, że przedłużanie obowiązujących środków ochrony handlu po pięciu latach nie jest konieczne;

 3. chronić unijny przemysł poprzez wszczynanie dochodzeń z urzędu, bez oficjalnego wniosku od przemysłu, jeżeli występuje zagrożenie retorsjami;

 4. zniechęcać partnerów handlowych do stosowania nieuczciwych praktyk handlowych poprzez nakładanie wyższych ceł na przywóz z państw, które stosują nieuczciwe subsydia i strukturalnie zakłócają handel na rynku surowców. W takich przypadkach UE odstąpi od ogólnej zasady „niższego cła”, zgodnie z którą dodatkowa taryfa nie może przekraczać poziomu absolutnie niezbędnego do usunięcia szkody, jaką ponosi przemysł unijny.

Wniosek ustawodawczy musi teraz zostać zatwierdzony przez Radę i Parlament Europejski. Prawdopodobnie nabierze mocy prawnej dopiero w 2014 r.

Z kolei dodatkowe wnioski nieustawodawcze zapewnią:

 1. ułatwienie współpracy z przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami handlowymi zaangażowanymi w dochodzenia poprzez przedłużenie niektórych terminów w ramach dochodzeń;

 2. poprawę kontroli przepływów handlowych;

 3. możliwość wszczynania dochodzeń w sprawie obejścia środków z urzędu, aby zagwarantować podejmowanie szybszych działań przeciwko nielegalnemu unikaniu środków.

Jednocześnie dokument roboczy DG ds. Handlu zawiera projekt wytycznych, które obejmują cztery szczególnie złożone obszary:

 1. przegląd wygaśnięcia dotyczący środka ochrony handlu – dochodzenie, które przeprowadza się pod koniec standardowego pięcioletniego okresu stosowania ceł, aby określić prawdopodobieństwo dalszego występowania lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody w przypadku wygaśnięcia środków;

 2. badanie interesu Unii – sposób, w jaki Komisja określa, czy środek ochrony handlu służy ogólnym interesom gospodarczym UE, w tym interesom danej unijnej branży, importerów, branż stosujących przywożony towar i, w stosownych przypadkach, konsumentów;

 3. obliczanie marginesu szkody – które wymaga przeanalizowania wielkości i cen przywożonych towarów dumpingowych oraz ich wpływu na unijny przemysł;

 4. wybór państwa analogicznego – wykorzystywanego do określenia występowania dumpingu przy przywozie z kraju, który nie posiada „statusu gospodarki rynkowej”.

Projekt wytycznych proceduralnych będzie teraz przedmiotem trzymiesięcznych konsultacji publicznych. Następnie Komisja przeanalizuje otrzymane uwagi i przyjmie ostateczną wersję wytycznych, aby ułatwić unijnym przedsiębiorstwom i opinii publicznej zrozumienie unijnych procedur ochrony handlu.

Kontekst

Cła antydumpingowe i antysubsydyjne to często jedyny sposób, w jaki UE może chronić swój przemysł wytwórczy przed szkodą spowodowaną przez nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Trzeba zagwarantować, by unijny system ochrony handlu – w znacznym stopniu niezmieniony od 1995 r. – był w stanie odpowiedzieć na nowe wyzwania, pojawiające się w zmiennym krajobrazie gospodarczym.

Wniosek Komisji jest wynikiem osiemnastu miesięcy prac, obejmujących konsultacje publiczne dotyczące problemów, z jakimi muszą się zmagać unijne przedsiębiorstwa w przypadku zetknięcia się z nieuczciwymi praktykami. We wniosku uwzględniono również wyniki niezależnego badania, oceniającego obowiązujący system ochrony handlu, oraz doświadczenia Komisji z dochodzeń antydumpingowych i antysubsydyjnych.

Pod koniec 2012 r. w UE obowiązywały 102 środki antydumpingowe i 10 środków antysubsydyjnych. W porównaniu do innych członków WTO Unia Europejska stosuje środki ochrony handlu w umiarkowanym zakresie. Środki antydumpingowe i antysubsydyjne mają wpływ na ok. 0,25% przywozu do UE.

Dodatkowe informacje

NOTATKA: „Modernizacja unijnych instrumentów ochrony handlu”

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Więcej informacji o unijnym systemie ochrony handlu:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Kontakt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar