Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 april 2013

De Commissie stelt modernisering van de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU voor

De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld de EU-voorschriften voor de bestrijding van oneerlijke concurrentie door invoer met dumping en invoer van gesubsidieerde producten aan te passen in verband met de uitdagingen waarmee de economie van de EU momenteel te kampen heeft.

De voorgestelde wijzigingen zorgen ervoor dat de bescherming van de handel voor alle belanghebbenden, inclusief de producenten in de Unie en de importeurs, beter zal functioneren. De antidumping- en antisubsidie-instrumenten zullen efficiënter en beter worden gehandhaafd om de producenten in de Unie af te schermen tegen oneerlijke praktijken van buitenlandse bedrijven en tegen mogelijke vergeldingsmaatregelen. Tezelfdertijd zal een wijziging van rechten voor de importeurs beter voorspelbaar worden, zodat hun bedrijfsplanning eenvoudiger wordt. Het hele systeem wordt transparanter en gebruiksvriendelijker.

"Dit is een evenwichtig pakket met echte verbeteringen voor iedereen die met in het kader van de handelsbescherming ingestelde rechten te maken heeft – producenten, importeurs en gebruikers", zei de EU-commissaris voor Handel, Karel De Gucht. "Wij willen EU-bedrijven betere middelen in de strijd tegen oneerlijke handelspraktijken van buitenlandse bedrijven bieden, zonder dat dit ten koste gaat van consumenten of ondernemingen in de EU die afhankelijk zijn van invoer."

Volgens het wetgevingsvoorstel zal de Commissie:

de voorspelbaarheid voor bedrijven vergroten door hen twee weken vooraf te informeren over de instelling van voorlopige antidumping- of antisubsidiemaatregelen;

importeurs de gedurende een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van een maatregel geïnde rechten terug betalen indien zij tot de conclusie komt dat het niet nodig is om bestaande handelsbeschermingsmaatregelen na vijf jaar te handhaven;

de EU-industrie beschermen door ambtshalve, zonder officieel verzoek van de industrie, onderzoeken te openen wanneer er vergeldingsmaatregelen dreigen;

andere handelspartners ontmoedigen bepaalde oneerlijke handelspraktijken te beginnen, door de rechten te verhogen bij invoer uit landen die oneerlijke subsidies gebruiken en structurele verstoringen op hun grondstoffenmarkten veroorzaken. In dergelijke gevallen zal de EU afwijken van haar algemeen toegepaste regel van "het laagste recht", dat het aanvullende recht binnen de grenzen houdt van hetgeen strikt noodzakelijk is om schade voor een bedrijfstak van de Unie te voorkomen.

Het wetgevingsvoorstel moet door de Raad en het Europees Parlement worden goedgekeurd en zal waarschijnlijk niet voor 2014 kracht van wet krijgen.

Aanvullende niet-wetgevingsvoorstellen zullen:

de samenwerking met de bij onderzoeken betrokken bedrijven en brancheorganisaties vergemakkelijken door bepaalde tijdens een onderzoek geldende termijnen te verlengen;

het toezicht op de handelsstromen verbeteren;

ambtshalve uitgevoerde antiontwijkingsonderzoeken mogelijk maken om zo te zorgen voor snellere actie tegen de illegale ontwijking van maatregelen.

Daarnaast bevat een werkdocument van DG Handel "ontwerprichtsnoeren" voor vier buitengewoon ingewikkelde gebieden:

het onderzoek bij het vervallen van een handelsbeschermingsmaatregel, dat aan het eind van de gebruikelijke termijn van vijf jaar voor de toepassing van de rechten wordt gedaan om te bepalen of het vervallen van de maatregel waarschijnlijk tot voortzetting of herhaling van dumping en schade zal leiden;

de "test inzake het belang van de Unie", d.w.z. de manier waarop de Commissie bepaalt of een handelsbeschermingsmaatregel de algemene economische belangen van de EU zal dienen, waarbij het gaat om de belangen van de betrokken bedrijfstak in de Unie, de importeurs, de bedrijfstakken die de ingevoerde producten gebruiken en eventueel de consumenten;

de berekening van de "schademarge", waarvoor de omvang en de prijzen van de invoer met dumping en de gevolgen ervan voor de bedrijfstak van de Unie moeten worden onderzocht;

de keuze van een "referentieland", dat gebruikt wordt om te bepalen of er bij producten uit een land zonder de "status van markteconomie" sprake is van dumping.

Er zal nu gedurende drie maanden een openbare raadpleging over dit ontwerp van procedurele richtsnoeren plaatsvinden. Daarna zal de Commissie de ontvangen commentaren analyseren en de definiteve versie goedkeuren, om het voor ondernemingen in de Unie en het grote publiek gemakkelijker te maken de handelsbeschermingsprocedures van de Unie te begrijpen.

Achtergrond

Antidumping- en antisubsidierechten zijn vaak de enige manier waarop de EU haar industrie tegen schade als gevolg van oneerlijke handelspraktijken van buitenlandse bedrijven kan beschermen. Er moet voor worden gezorgd dat het handelsbeschermingssysteem van de EU – dat sinds 1995 nauwelijks is gewijzigd – relevant blijft met het oog op nieuwe uitdagingen die in het zich veranderende economische landschap opdoemen.

Het voorstel van de Commissie is gekomen na achttien maanden beraad, waaronder een openbare raadpleging over de problemen waarmee ondernemingen in de Unie te kampen hebben wanneer zij met oneerlijke praktijken worden geconfronteerd. Ook wordt in het voorstel rekening gehouden met een onafhankelijke studie waarin het huidige handelsbeschermingssysteem en de ervaring van de Commissie met antidumping- en antisubsidieonderzoeken warden geëvalueerd.

Eind 2012 waren er in de EU 102 antidumping- en 10 antisubsidiemaatregelen van kracht. In vergelijking met andere WTO-leden is de Europese Unie een bescheiden gebruiker van handelsbeschermingsinstrumenten. De antidumping- en antisubsidiemaatregelen hebben betrekking op ongeveer 0,25 % van de invoer.

Meer informatie

MEMO: "Modernisation of the EU’s Trade Defence Instruments"

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Meer informatie over het handelsbeschermingssysteem van de EU:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Contact:

Helene Banner (+32 22952407)

John Clancy (+32 22953773)


Side Bar