Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. aprīlī

Komisija ierosina modernizēt ES tirdzniecības aizsardzības instrumentus

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu pielāgot ES negodīgas konkurences novēršanas noteikumus, kas palīdz cīnīties ar importu par dempinga cenām un subsidētu importu, kā arī izaicinājumiem, kas ES ekonomikai kļuvuši aktuāli pēdējā laikā.

Ierosinātajos grozījumos paredzēti uzlabojumi ES tirdzniecības aizsardzības jomā visām ieinteresētajām personām, tostarp ES ražotājiem un importētājiem. Antidempinga un antisubsidēšanas instrumenti kļūs efektīvāki un labāk īstenojami un ļaus aizsargāt ES ražotājus no ārvalstu uzņēmumu negodīgas prakses un iespējamās pretdarbības. Vienlaikus importētāji varēs labāk prognozēt izmaiņas maksājumu likmēs, kas atvieglos biznesa plānošanu. Sistēma kopumā kļūs pārredzamāka un vieglāk lietojama.

ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts: „Šis ir līdzsvarots tiesību aktu kopums ar reāliem uzlabojumiem visām ieinteresētajām personām, proti, ražotājiem, importētājiem un lietotājiem. Mēs vēlamies nodrošināt, lai ES uzņēmumi varētu labāk cīnīties ar negodīgu tirdzniecības praksi ārzemēs, tajā pašā laikā nekaitējot ES patērētājiem un uzņēmumiem, kuri ir atkarīgi no importa.”

Saskaņā ar tiesību akta projektu Komisija:

uzlabos prognozējamību uzņēmumiem, divas nedēļas pirms maksājumu noteikšanas informējot tos par pagaidu antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumiem;

piedāvās importētājiem iekasēto maksājumu atmaksu, ja pēc pieciem gadiem secinās, ka nav vajadzības saglabāt tirdzniecības aizsardzības pasākumus;

aizsargās ES ražošanas nozari pēc savas iniciatīvas, pat ja nozares pārstāvji nebūs iesnieguši oficiālu pieprasījumu, jo ir pretdarbības draudi;

mudinās tirdzniecības partnerus atteikties no negodīgas tirdzniecības prakses, nosakot lielākus maksājumus par importu no valstīm, kurās netaisnīgi piešķir subsīdijas un rada strukturālus traucējumus izejvielu tirgos. Šādos gadījumos ES atkāptos no vispārējā “mazākā maksājuma” noteikuma, ar ko parasti nodrošina, lai papildu importa tarifi nebūtu lielāki par to, kas noteikti vajadzīgs, lai novērstu kaitējumu ES ražošanas nozarei.

Padomei un Eiropas Parlamentam vēl jāapstiprina šis tiesību akta priekšlikums. Tas varētu staties spēka ne agrāk kā 2014. gadā.

Ar papildu neleģislatīvajiem aktiem

pagarinot dažus izmeklēšanas termiņus, veicinās sadarbību ar izmeklēšanā iesaistītajiem uzņēmumiem un nozaru apvienībām;

uzlabos tirdzniecības plūsmu kontroli;

ļaus veikt pretapiešanas izmeklēšanas pēc Komisijas iniciatīvas, lai nodrošinātu savlaicīgāku rīcību pret nelikumīgu izvairīšanos no pasākumiem.

Vienlaikus Tirdzniecības ģenerāldirektorāta darba dokumentā ir izstrādāts “pamatnostādņu projekts” četrās īpaši sarežģītās jomās, kas attiecas uz:

tirdzniecības aizsardzības pasākuma pārskatīšanu termiņa beigās (izmeklēšana, kuru veic, kad saskaņā ar ierasto praksi piecus gadus piemēroti maksājumi, un kuras mērķis ir noteikt, vai dempings un kaitējums varētu turpināties vai atkārtoties, ja pasākumus vairs nepiemēros);

“Savienības interešu pārbaudi” (Komisija nosaka, vai tirdzniecības aizsardzības pasākuma noteikšana kalpotu ES ekonomiskajām interesēm kopumā, tostarp attiecīgajai ES ražošanas nozarei, importētājiem, ražošanas nozarēm, kurās lieto importētos ražojumus un attiecīgā gadījumā patērētājiem);

“kaitējuma starpības” aprēķiniem (importa par dempinga cenām apjoma un cenu pārbaude un tā ietekmes novērtējums uz ES ražošanas nozari);

“analogās valsts” izvēli (izmanto, lai noteiktu, vai no valsts, kurai nav „tirgus ekonomikas statusa”, tiek importēti ražojumi par dempinga cenām.

Par šo procesuālo pamatnostādņu projektu notiks trīs mēnešu sabiedriskā apspriešana. Pēc tam Komisija analizēs saņemtās piezīmes un pieņems galīgo redakciju. Šīs pamatnostādnes izstrādātas, lai ES uzņēmumiem un plašākai sabiedrībai būtu vieglāk izprast ES tirdzniecības aizsardzības procedūras.

Vispārīga informācija

Bieži vien antidempinga un antisubsidēšanas maksājumi ir vienīgais līdzeklis, ar ko ES var aizsargāt savas ražošanas nozares no kaitējuma, ko rada ārvalstu uzņēmumu negodīga tirdzniecības prakse. Ir jānodrošina, lai ES tirdzniecības aizsardzības sistēma — praktiski negrozīta kopš 1995. gada — tiktu pielāgota jaunajiem izaicinājumiem, kurus izraisa izmaiņas ekonomiskajā situācijā.

Komisijas iesniedz priekšlikumu pēc astoņpadsmit mēnešu apspriešanās posma, kurā notika to jautājumu sabiedriskā apspriešana , kas ES uzņēmumiem jārisina, saskaroties ar negodīgu tirdzniecības praksi. Priekšlikumā tiek ņemti vērā arī neatkarīga pētījuma secinājumi, kurā novērtēta spēkā esošā tirdzniecības aizsardzības sistēma un Komisijas pieredze antidempinga un antisubsidēšanas izmeklēšanās.

Eiropas Savienībā 2012. gada beigās bija spēkā 102 antidempinga pasākumi un 10 antisubsidēšanas pasākumi. Eiropas Savienība salīdzinājumā ar citām PTO dalībvalstīm tirdzniecības aizsardzības instrumentus izmanto mēreni. Antidempinga un antisubsidēšanas pasākumi ietekmē aptuveni 0,25 % ES importa.

Papildu informācija

Paziņojums: “Tirdzniecības aizsardzības instrumentu modernizēšana”

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Plašāka informācija par ES tirdzniecības aizsardzības sistēmu:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Kontaktinformācija:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar