Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. balandžio 10 d., Briuselis

Komisija siūlo modernizuoti ES prekybos apsaugos priemones

Europos Komisija šiandien pateikė pasiūlymą dėl ES kovos su nesąžininga konkurencija dėl importo dempingo kaina ir subsidijuojamo importo taisyklių. Siekiama jas atnaujinti atsižvelgiant į dabartinius Europos Sąjungos ekonomikos uždavinius.

Priėmus siūlomus pakeitimus prekybos apsauga Europos Sąjungoje taptų geresnė, o tai būtų naudinga visoms suinteresuotosioms šalims, taip pat ES gamintojams ir importuotojams. ES gamintojai veiksmingesnėmis ir geriau įgyvendinamomis antidempingo ir antisubsidijų priemonėmis būtų geriau apsaugoti nuo nesąžiningos užsienio bendrovių veiklos ir nuo bet kokios atsakomųjų veiksmų rizikos. Importuotojams būtų lengviau planuoti savo veiklą, nes būtų lengviau numatyti muitų normų keitimą. Visa sistema taptų skaidresnė ir patogesnė naudotis.

„Tai darnus priemonių rinkinys, iš tiesių naudingas visoms suinteresuotoms šalims, kurioms daro įtaką prekybos apsaugos muitai: gamintojams, importuotojams ir naudotojams, — sakė už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys Karelas De Guchtas. — Mes norime padėti ES įmonėms geriau spręsti nesąžiningos prekybos praktikos užsienyje problemas, tačiau nepakenkti ES vartotojams arba įmonėms, kurios priklauso nuo importo.“

Pagal teisėkūros procedūra priimamo akto pasiūlymą Europos Komisija:

pagerins nuspėjamumą – apie visas laikinas antidempingo arba antisubsidijų priemones įmonės bus informuojamos prieš dvi savaites iki muitų įvedimo;

suteiks importuotojams galimybę atgauti muitus, surinktus vykstant priemonių taikymo pabaigos peržiūrai, jei per ją bus prieita prie išvados, kad taikyti prekybos apsaugos priemonių ilgiau kaip penkerius metų nereikia;

kilus atsakomųjų veiksmų grėsmei saugos ES pramonę pradėdama tyrimus pati (ex officio), negavusi oficialaus pramonės atstovų prašymo;

atgrasys kitus prekybos partnerius nuo tam tikros nesąžiningos prekybos praktikos įvesdama didesnius muitus importui iš šalių, nesąžiningai naudojančių subsidijas ir sukeliančių struktūrinius iškraipymus savo žaliavų rinkose. Tokiais atvejais ES nukryptų nuo vadinamosios mažesnio muito taisyklės, kurios paprastai laikosi ir pagal kurią papildomi tarifai nėra didesni, negu tikrai būtina siekiant išvengti žalos ES pramonei.

Pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto turi patvirtinti Taryba ir Europos Parlamentas. Teisės aktu jis veikiausiai taps ne anksčiau kaip 2014 m.

Pagal papildomus ne teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų pasiūlymus:

bus lengviau bendradarbiauti su tyrimuose dalyvaujančiomis įmonėmis ir prekybos asociacijomis, nes bus pratęsti kai kurie tyrimų terminai;

bus geriau kontroliuojami prekybos srautai;

bus galima ex officio pradėti vengimo tyrimą siekiant užtikrinti, kad į neteisėtą priemonių nesilaikymą būtų greičiau reaguojama.

Be to, Prekybos generalinio direktorato darbiniame dokumente pateikiamas gairių projektas, skirtas keturioms itin sudėtingoms sritims:

prekybos apsaugos priemonės taikymo pabaigos peržiūrai. Tai įprasto penkerių metų muitų taikymo laikotarpio pabaigoje atliekamas tyrimas siekiant nustatyti, ar dempingas ir žala tęsis arba pasikartos, jei priemonės nustos galioti;

Europos Sąjungos interesų tyrimui, t. y. būdui, kaip Komisija nustato, ar prekybos apsaugos priemonė būtų naudinga bendriems ES ekonominiams interesams, įskaitant vietos pramonės, importuotojų, importuojamus produktus naudojančių pramonės įmonių ir kai kuriais atvejais vartotojų interesus;

vadinamojo žalos skirtumo apskaičiavimui, kurį atliekant reikia išnagrinėti importo dempingo kainomis apimtį, kainas ir poveikį ES pramonei;

vadinamosios panašios šalies pasirinkimui. Tokia šalis pasirenkama siekiant nustatyti, ar produktams iš rinkos ekonomikos statuso neturinčios šalies netaikomas dempingas.

Dėl šių procedūrinių gairių dabar tris mėnesius vyks viešos konsultacijos. Po to Europos Komisija išnagrinės gautas pastabas ir priims galutinę versiją, kuri padės ES įmonėms ir visuomenei suprasti ES prekybos apsaugos procedūras.

Pagrindiniai faktai

Antidempingo ir antisubsidijų muitai dažnai yra vienintelė priemonė, kurią ES gali naudoti, kad apsaugotų savo gamybos pramonę nuo žalos, patiriamos dėl užsienio bendrovių nesąžiningos prekybos praktikos. Būtina užtikrinti, kad ES prekybos apsaugos sistema — iš esmės nepakitusi nuo 1995 m. — būtų tinkama spręsti naujus uždavinius, kylančius kintant ekonominei padėčiai.

Europos Komisijos pasiūlymas pateikiamas po aštuoniolikos mėnesių svarstymo ir po viešų konsultacijų dėl problemų, kurias tenka spręsti su nesąžininga praktika susiduriančioms ES įmonėms. Pasiūlyme taip pat atsižvelgiama į nepriklausomo tyrimo, per kurį vertinta dabartinė prekybos apsaugos sistema ir Europos Komisijos dempingo ir subsidijavimo tyrimo patirtis, išvadas.

2012 m. pabaigoje ES galiojo 102 antidempingo ir 10 antisubsidijų priemonių. Palyginti su kitais PPO nariais, Europos Sąjunga naudoja nedaug prekybos apsaugos priemonių. Antidempingo ir antisubsidijų priemonės taikomos maždaug ketvirčiui procento ES importo.

Daugiau informacijos

INFORMACINIS PRANEŠIMAS „ES prekybos apsaugos priemonių modernizavimas“

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Daugiau informacijos apie ES prekybos apsaugos sistemą:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Asmenys ryšiams:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar