Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. huhtikuuta 2013

Komissio ehdottaa uudistuksia EU:n kaupan suojatoimiin

Euroopan komissio on tänään esittänyt ehdotuksen, jonka tavoitteena on mukauttaa EU:n sääntöjä, joilla puututaan polkumyyntituonnin ja tuetun tuonnin aiheuttamaan epäterveeseen kilpailuun. Sääntöjä on uudistettava EU:n talouteen vaikuttavien nykyisten haasteiden vuoksi.

Ehdotettujen muutosten myötä on määrä parantaa EU:n kaupan suojaamisjärjestelmän toimivuutta kaikkien sidosryhmien kannalta, EU:n tuottajat ja tuojat mukaan luettuina. Polkumyynnin ja tuetun tuonnin vastaisia välineitä tehostetaan ja niiden soveltamista valvotaan paremmin, jotta EU:n tuottajat olisivat suojassa ulkomaisilta hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä ja vastatoimilla uhkaamiselta. Tullimuutosten ennakoitavuus paranee, ja sen ansiosta tuojat pystyvät helpommin suunnittelemaan toimintaansa. Järjestelmästä tulee kaiken kaikkiaan avoimempi ja käyttäjäystävällisempi.

Esitetty paketti on tasapainoinen, ja se tuo mukanaan todellisia parannuksia kaikille kaupan suojatullien piiriin kuuluville sidosryhmille: tuottajille, tuojille ja käyttäjille”, totesi EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Karel De Gucht. ”Tavoitteena on antaa EU:n yrityksille paremmat valmiudet torjua ulkomaisia hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä, ja toisaalta halutaan varmistaa, että EU:n kuluttajat ja tuontia harjoittavat yritykset säästyvät kielteisiltä vaikutuksilta.”

Lainsäädäntöehdotuksen mukaan komission tavoitteena on

parantaa ennakoitavuutta antamalla yrityksille kaksi viikkoa etukäteen ilmoitus väliaikaisten polkumyynnin/tukien vastaisten toimenpiteiden käyttöönotosta

antaa tuojille mahdollisuus saada palautus toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun aikana kerätyistä tulleista, mikäli tarkastelu ei johda toimenpiteiden jatkamiseen viisivuotisen voimassaolon jälkeen

suojella EU:n teollisuutta aloittamalla tutkimuksia viran puolesta eli ilman virallista pyyntöä, kun johonkin tuotannonalaan kohdistuu vastatoimien uhka

estää muita kauppakumppaneita osallistumasta tiettyihin hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin. Tämä tapahtuu soveltamalla korkeampia tulleja sellaisiin maihin, jotka myöntävät epäterveitä tukia ja luovat rakenteellisia vääristymiä raaka-ainemarkkinoilleen. Tuolloin EU poikkeaisi yleisestä alhaisemman tullin säännöstään, joka pitää lisätullin välttämättömissä rajoissa EU:n teollisuudelle koituvan vahingon estämiseksi.

Neuvoston ja Euroopan parlamentin on vielä hyväksyttävä ehdotettu säädös, ja se tulee voimaan todennäköisesti vuonna 2014.

Säädösehdotuksen lisäksi esitetään muita ehdotuksia, joilla

helpotetaan yhteistyötä tutkimuksiin osallistuvien yritysten ja kaupan alan järjestöjen kanssa pidentämällä tiettyjä tutkimuksissa asetettuja määräaikoja

parannetaan kauppavirtojen seurantaa

mahdollistetaan viran puolesta aloitetut toimenpiteiden kiertämistä koskevat tutkimukset, jotta tällaisiin lainvastaisiin käytäntöihin voidaan reagoida nopeammin.

Lisäksi esitetään kauppapolitiikan pääosaston valmisteluasiakirja, joka sisältää luonnokset neljällä erittäin monimutkaisella osa-alueella annettaviksi suuntaviivoiksi. Kyseiset osa-alueet ovat seuraavat:

Kaupan suojatoimenpiteen voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu: tullien tavanomaisen viisivuotisen voimassaolon päättyessä tehtävä tarkastelu, jossa selvitetään, johtaako toimenpiteen voimassaolon päättyminen todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

”Unionin etua koskeva tutkimus”: Menettely, jossa komissio arvioi, onko kaupan suojatoimi kaiken kaikkiaan EU:n taloudellisten etujen mukainen. Tutkimuksessa otetaan huomioon kyseisen kotimaisen tuotannonalan, tuojien ja tuotua tuotetta käyttävien tuotannonalojen sekä tapauksen mukaan kuluttajien edut.

”Vahinkomarginaalia” koskevat laskelmat: vahinkomarginaalia laskettaessa on tarkasteltava polkumyyntituonnin määrää ja hintoja sekä EU:n tuotannonalalle koituvia vaikutuksia.

”Vertailumaan” valinta: vertailumaata käytetään polkumyyntitutkimuksissa, jotka koskevat muista kuin markkinatalousmaista tulevia tuotteita.

Ehdotetuista suuntaviivoista järjestetään kolme kuukautta kestävä julkinen kuuleminen. Komissio analysoi saamansa kommentit ja mukauttaa niiden pohjalta lopullista versiota, jotta EU:n yritykset ja kuluttajat saisivat selkeämmän kuvan EU:n kaupansuojamenettelyistä.

Tausta

Polkumyyntitullit ja tasoitustullit ovat ainoa keino, jolla EU voi suojata tuotannonalojaan vahingolta, jota ulkomaisten yritysten soveltamat hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt aiheuttavat. EU:n kaupan suojaamisen järjestelmä on pysynyt suurelta osin muuttumattomana vuodesta 1995. Järjestelmän on mukauduttava uusiin haasteisiin, joita muuttuva taloudellinen ympäristö asettaa.

Komission ehdotusta on edeltänyt 18 kuukautta kestänyt valmistelu. Sen kuluessa järjestettiin muun muassa julkinen kuulemismenettely, jossa kartoitettiin, millaisia kysymyksiä EU:n yritysten on selvitettävä, kun niihin kohdistuu epäterveitä käytäntöjä. Ehdotuksessa on otettu huomioon nykyistä kaupan suojaamisen järjestelmää käsitelleen riippumattoman arviointitutkimuksen päätelmät sekä komission kokemus polkumyyntiä ja tuettua tuontia koskevista tutkimuksista.

Vuoden 2012 lopussa EU:lla oli voimassa yhteensä 102 polkumyyntitoimenpidettä ja 10 tasoitustoimenpidettä. Euroopan unioni käyttää kaupan suojatoimia maltillisesti verrattuna muihin WTO:n jäseniin. Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat noin 0,25 prosenttiin EU:n tuonnista.

Lisätietoja

Taustatiedote: ”Modernisation of the EU’s Trade Defence Instruments”

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Lisätietoja EU:n kaupan suojaamisen järjestelmästä:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Yhteyshenkilöt:

Helene Banner (+32 2) 295 24 07

John Clancy (+32 2) 295 37 73


Side Bar