Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. aprill 2013

Komisjon tahab ajakohastada ELi kaubanduse kaitsevahendeid

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku kohandada ELi reeglistikku, et võidelda ebaausa konkurentsiga, mida põhjustavad dumpinguhinnad ja subsideeritud import. See peaks aitama ELil praeguses raskes majandusolukorras hakkama saada.

Esitatud muudatused hõlbustavad ELi kaubanduse kaitsetööd kõikide asjaosaliste, nii ELi tootjate kui ka importijate huvides. Dumpingu- ja subsiidiumivastased vahendid muutuvad tõhusamaks ja neid on parem kohaldada, et kaitsta ELi tootjaid välisriikide ettevõtjate ebaausate tavade ning vastumeetmete eest. Samas on importijatel parem teha oma äriplaane, kuna tollimaksumäärade muutumist on võimalik prognoosida. Kogu süsteem muutub läbipaistvamaks ja kasutajasõbralikumaks.

ELi kaubandusvolinik Karel De Gucht lausus: „Tegemist on tasakaalus paketiga, mis parandab olukorda kõikide huvirühmade ehk tootjate, importijate ja kasutajate jaoks, keda kaitsetollid mõjutavad. Soovime, et ELi ettevõtjad oleks paremini varustatud seismaks vastu välismaistele ebaausatele kaubandustavadele, kuid samas ei taha me negatiivselt mõjutada ELi tarbijaid ega ettevõtjaid, kes impordist sõltuvad.”

Seadusandliku ettepaneku kohaselt teeb komisjon järgmist:

muudab ettevõtjate jaoks planeerimise prognoositavamaks seeläbi, et teavitab neid ajutistest dumpingu- või subsiidiumivastastest meetmetest kaks nädalat enne nende kohaldamist;

pakub importijatele meetmete aegumise läbivaatamise ajal kogutud tollimaksude hüvitamist, juhul kui leitakse, et pärast viite aastat puudub vajadus kaubanduse kaitsemeetmete säilitamiseks;

kaitseb ELi tööstust, algatades selleks vastumeetmete ohu korral ise uurimisi (ex officio) ilma tööstusepoolse taotluseta;

takistab teisi kaubanduspartnereid kasutamast teatavaid ebaausaid kaubandustavasid, kohaldades selleks kõrgemaid imporditollimakse nende riikide suhtes, kus kasutatakse ebaausaid subsiidiume ja mille tooraineturgude struktuuri moonutatakse. Sellistel juhtudel ei kasuta EL oma üldist väiksema tollimaksu reeglit, mille kohaselt ei ole tollimaksumäär kõrgem sellest, mis on rangelt vajalik ELi tööstuse kahjustamise vältimiseks.

Seadusandliku ettepaneku peab heaks kiitma nii nõukogu kui ka Euroopa Parlament ning seadusena võetakse see vastu tõenäoliselt enne 2014. aastat.

Täiendavate mitteseadusandlike ettepanekutega:

hõlbustatakse koostööd uurimises osalevate ettevõtjate ja kaubandusliitudega, pikendades uurimise ajal teatud tähtaegu;

parandatakse kaubandusvoogude jälgimist;

võimaldatakse omaalgatuslikke meetmetest kõrvalehoidmise uurimisi, et tegutseda kiiremini ebaseadusliku meetmetest kõrvalehoidmise korral.

Samal ajal on kaubanduse peadirektoraadi töödokumendis esitatud suuniste kavand nelja väga keeruka valdkonna jaoks:

kaubanduse kaitsemeetme aegumise läbivaatamine, mis kujutab endast uurimist tollimaksude tavapärase viieaastase kohaldamisperioodi lõpus, et määrata kindlaks, kas meetmete lõppemisel tõenäoliselt jätkatakse dumpinguhindade kasutamist või hakatakse neid uuesti kasutama ja tekitatakse seeläbi kahju;

„liidu huvide test” ehk viis, kuidas komisjon teeb kindlaks, kas kaubanduse kaitsemeede on ELi üldiste majanduslike huvide teenistuses. Siin võetakse arvesse asjaomase liidu tööstuse, importijate, imporditud tooteid kasutavate tööstuste ning ka tarbijate huve;

nn kahjumarginaali arvutamine, mille puhul on vaja analüüsida dumpinguhindadega impordi mahtu ja hindasid ning nende mõju ELi tööstusele;

nn võrdlusriigi valimine, mida kasutatakse dumpingu olemasolu kindlakstegemiseks nende toodete puhul, mis pärinevad riikidest, kel ei ole turumajanduslikku staatust.

Menetlussuuniste kavandit arutatakse nüüd kolme kuu jooksul avaliku konsultatsiooni käigus. Pärast seda töötab komisjon saadud märkused läbi ja võtab vastu lõpliku versiooni, et ELi ettevõtjatel ja üldsusel oleks lihtsam mõista ELi kaubanduse kaitsemeetmete kohaldamist.

Taust

Dumpingu- ja subsiidiumivastased tollimaksud on sageli ainus viis, kuidas EL saab kaitsta oma tootvat tööstust kahju eest, mida tekitavad välisriikide ettevõtjate ebaausad kaubandustavad. Tuleb tagada, et ELi kaubanduse kaitsesüsteem, mida ei ole suures osas muudetud alates 1995. aastast, toimiks hästi ka muutuval majandusmaastikul.

Komisjoni ettepanek esitatakse pärast 18kuulist mõtlemisperioodi, mis hõlmab avalikku konsultatsiooni probleemide üle, mis ELi ettevõtjatel tekivad, kui nende suhtes kasutatakse ebaausaid kaubandustavasid. Ettepanekus võetakse samuti arvesse praegust kaubanduse kaitsesüsteemi hinnanud sõltumatu uuringu järeldusi ja komisjoni kogemusi dumpingu- ja subsiidiumivastaste uurimiste valdkonnas.

2012. aasta lõpus kehtis ELis 102 dumpinguvastast ja 10 subsiidiumivastast meedet. Euroopa Liit kasutab võrreldes teiste WTO liikmetega kaubanduse kaitsevahendeid mõõdukalt. Dumpingu- ja subsiidiumivastased meetmed avaldavad mõju ligikaudu 0,25 %-le ELi impordist.

Lisateave

TEABEKIRI: „ELi kaubanduse kaitsemeetmete ajakohastamine”

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Lisateave ELi kaubanduse kaitsesüsteemi kohta:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Kontaktisikud:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar