Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2013.

Πρόταση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση για την προσαρμογή του εγχειριδίου κανόνων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για να εξουδετερώνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων, αλλά και να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις για την οικονομία της ΕΕ.

Οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να βελτιώσουν τη λειτουργία της εμπορικής άμυνας της ΕΕ για όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των παραγωγών όσο και των εισαγωγέων της ΕΕ. Τα μέσα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων θα είναι πιο αποτελεσματικά και θα εφαρμόζονται καλύτερα, έτσι ώστε να προστατεύονται οι παραγωγοί της ΕΕ από τις αθέμιτες πρακτικές αλλοδαπών επιχειρήσεων και από τον κίνδυνο να υποστούν αντίποινα. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγείς θα μπορούν να προβλέπουν καλύτερα τις μεταβολές των δασμολογικών συντελεστών και έτσι να προγραμματίζουν ευκολότερα τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ολόκληρο το σύστημα θα γίνει πιο διαφανές και φιλικό για τον χρήστη.

«Προτείνουμε μια ισορροπημένη δέσμη μέτρων με πραγματικές βελτιώσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες που επηρεάζονται από τους δασμούς εμπορικής άμυνας — τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς και τους χρήστες», δήλωσε ο αρμόδιος για το εμπόριο Επίτροπος Karel de Gucht. «Θέλουμε να εξοπλίσουμε τις επιχειρήσεις της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο εξωτερικό, χωρίς όμως να θίξουμε τους καταναλωτές ή τις εταιρείες της ΕΕ που εξαρτώνται από τις εισαγωγές.»

Σύμφωνα με τη νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή:

θα βελτιώσει την προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις ενημερώνοντάς τις σχετικά με τυχόν προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδοτήσεων δύο εβδομάδες πριν από την επιβολή των δασμών·

θα επιστρέφει στους εισαγωγείς τους δασμούς που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει ανάγκη διατήρησης των υφιστάμενων μέτρων εμπορικής άμυνας ύστερα από πέντε έτη·

θα προστατεύσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ κινώντας αυτεπάγγελτη έρευνα, χωρίς επίσημη αίτηση από τον ευρωπαϊκό κλάδο, όταν διαπιστώνεται η απειλή λήψης αντιποίνων·

θα αποθαρρύνει άλλους εμπορικούς εταίρους από την ανάληψη ορισμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών επιβάλλοντας υψηλότερους δασμούς στις εισαγωγές από χώρες που χρησιμοποιούν αθέμιτες επιδοτήσεις και δημιουργούν διαρθρωτικές στρεβλώσεις στις αγορές πρώτων υλών τους. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΕ θα αποκλίνει από τον γενικότερο «κανόνα του χαμηλότερου δασμού», βάσει του οποίου οι πρόσθετοι δασμοί παραμένουν εντός των απολύτως απαραίτητων ορίων για την πρόληψη ζημίας στις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η νομοθετική πρόταση πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ψηφιστεί πριν από το 2014.

Οι συμπληρωματικές προτάσεις μη νομοθετικού περιεχομένου

θα διευκολύνουν τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τις εμπορικές ενώσεις που ενέχονται στις έρευνες παρατείνοντας ορισμένες προθεσμίες κατά τη διάρκεια των ερευνών·

θα βελτιώσουν την παρακολούθηση των εμπορικών ροών·

θα επιτρέψουν την αυτεπάγγελτη κίνηση ερευνών κατά της καταστρατήγησης μέτρων, έτσι ώστε να αναλαμβάνεται γρηγορότερα δράση κατά της παράνομης αποφυγής των μέτρων.

Παράλληλα, η ΓΔ Εμπορίου παρουσιάζει σε έγγραφο εργασίας της «ένα σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών» για τέσσερις ιδιαίτερα περίπλοκους τομείς:

την επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος ενός μέσου εμπορικής άμυνας. Κατά την επανεξέταση αυτή ερευνάται στο τέλος της συνήθους πενταετούς εφαρμογής δασμών αν είναι πιθανό να συνεχιστούν ή να επαναληφθούν το ντάμπινγκ και η ζημία, όταν λήξει η ισχύς των μέτρων·

την «αξιολόγηση του συμφέροντος της Ένωσης», δηλαδή τη μέθοδο με την οποία η Επιτροπή διαπιστώνει κατά πόσο ένα μέτρο εμπορικής άμυνας εξυπηρετεί το γενικότερο οικονομικό συμφέρον στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου ευρωπαϊκού κλάδου, των εισαγωγέων, των κλάδων που χρησιμοποιούν το εισαγόμενο προϊόν και, ανάλογα με την περίπτωση, των καταναλωτών.

τον υπολογισμό του «περιθωρίου ζημίας», που απαιτεί να εξεταστούν ο όγκος και οι τιμές των εισαγωγών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, καθώς και οι επιπτώσεις που έχουν για τις επιχειρήσεις της ΕΕ·

την επιλογή της «ανάλογης χώρας», που χρησιμοποιείται ως χώρα αναφοράς για να προσδιοριστεί η ύπαρξη ντάμπινγκ από προϊόντα χωρών χωρίς «καθεστώς οικονομίας της αγοράς».

Το εν λόγω σχέδιο διαδικαστικών κατευθυντήριων γραμμών θα αποτελέσει αντικείμενο τρίμηνης διαβούλευσης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αναλύσει τις παρατηρήσεις που θα της υποβληθούν και θα εγκρίνει την τελική έκδοσή τους, έτσι ώστε να διευκολύνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ και το ευρύ κοινό να κατανοήσουν τις διαδικασίες εμπορικής άμυνας της ΕΕ.

Ιστορικό του φακέλου

Οι δασμοί αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων αποτελούν συχνά τον μόνο τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να προστατεύσει τους παραγωγικούς κλάδους της από τις ζημίες που τους προξενούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αλλοδαπών εταιρειών. Είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το σύστημα εμπορικής άμυνας της ΕΕ — που παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο από το 1995 — εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις του μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί προϊόν 18μηνου προβληματισμού κατά τον οποίο διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της ΕΕ, όταν προσκρούουν σε αθέμιτες πρακτικές. Η πρόταση λαμβάνει επίσης υπόψη τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης μελέτης για την αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος εμπορικής άμυνας, καθώς και την εμπειρία της Επιτροπής από τις έρευνες αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων.

Στο τέλος του 2012 η ΕΕ διατηρούσε σε ισχύ 102 μέτρα αντιντάμπινγκ και 10 μέτρα αντεπιδοτήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μετριοπαθή χρήση των μέσων εμπορικής άμυνας σε σύγκριση με άλλα μέλη του ΠΟΕ. Τα μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων βαρύνουν περίπου το 0,25 % των εισαγωγών της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: «Εκσυγχρονισμός των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ»

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εμπορικής άμυνας της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar