Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. april 2013

Kommissionen foreslår en modernisering af EU’s handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter

Europa-Kommissionen har i dag fremsat et forslag, der tager sigte på at tilpasse EU’s regelsæt til bekæmpelse af illoyal konkurrence i form af dumpingimport og subsidieret import til de udfordringer, som EU’s økonomi står over for i dag.

De foreslåede ændringer vil sikre, at EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter fungerer bedre til fordel for alle berørte parter, herunder både EU-producenter og ‑importører. Instrumenterne til bekæmpelse af dumping og subsidier vil blive mere effektive og blive håndhævet bedre for at beskytte EU-producenterne mod tredjelandsvirksomheders illoyale praksis og risikoen for retaliering. Samtidig vil importørerne opnå større forudsigelighed, hvad angår ændrede toldsatser, hvilket vil lette deres virksomhedsplanlægning. Hele systemet bliver mere gennemsigtigt og brugervenligt.

"Dette er en afbalanceret pakke med reelle forbedringer for alle parter, der berøres af handelsbeskyttelsestold — producenter, importører og brugere", sagde EU’s kommissær for handel, Karel De Gucht. "Vi ønsker at give virksomheder i EU bedre muligheder for at løse problemerne vedrørende tredjelandes illoyale handelspraksis, uden at det går ud over forbrugere eller virksomheder i EU, der er afhængige af import."

Med det lovgivningsmæssige forslag vil Kommissionen:

forbedre forudsigeligheden for virksomhederne ved at informere dem om eventuelle midlertidige antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger to uger før indførelsen af told

tilbyde importører godtgørelse af told, der er opkrævet under en udløbsundersøgelse, hvis den konkluderer, at der ikke er behov for at opretholde de gældende handelsbeskyttelsesinstrumenter efter fem år

beskytte EU's industri ved at indlede undersøgelser på eget initiativ ("ex officio"), uden en officiel anmodning fra industrien, når der er en trussel om retaliering

afholde andre handelspartnere fra at udøve visse former for illoyal handelspraksis ved at indføre en højere told på import fra lande, som benytter sig af urimelige subsidier og skaber strukturelle forvridninger på deres råvaremarkeder. EU vil i sådanne tilfælde afvige fra den generelle regel om den lavest mulige told, der holder tillægstolden inden for rammerne af, hvad der er strengt nødvendigt for at forebygge skade for en EU-erhvervsgren.

Det lovgivningsmæssige forslag skal godkendes af Rådet og Europa-Parlamentet, og den nye lovgivning vil sandsynligvis ikke finde anvendelse før 2014.

Yderligere forslag af ikke-lovgivningsmæssig karakter vil

lette samarbejdet med virksomheder og brancheorganisationer, der er berørt af undersøgelser, ved at forlænge visse frister i forbindelse med undersøgelserne

forbedre overvågningen af handelsstrømme

tillade antiomgåelsesundersøgelser på EU's eget initiativ for at opnå en hurtigere indsats over for ulovlig omgåelse af foranstaltninger.

Som supplement hertil indeholder et arbejdsdokument fra Generaldirektoratet for Handel et udkast til retningslinjer for fire særligt komplekse områder:

Udløbsundersøgelse af en handelsbeskyttelsesforanstaltning, som er en undersøgelse ved udløbet af den sædvanlige femårige periode for anvendelse af told for at fastslå, om det er sandsynligt, at der vil finde fortsat eller fornyet dumping og skade sted, hvis foranstaltningerne udløber.

"Analyse af Unionens interesser", dvs. den måde, hvorpå Kommissionen afgør, hvorvidt en handelsbeskyttelsesforanstaltning tjener de overordnede økonomiske interesser i EU — herunder interesserne hos den pågældende EU-erhvervsgren, importører, brancher, som bruger den importerede vare, og i givet fald forbrugerne.

Beregning af "skadesmargenen", hvilket kræver en undersøgelse af mængden af og priserne på den dumpede import og deres indflydelse på EU-erhvervsgrenen.

Valg af et "referenceland", som anvendes til at fastslå, hvorvidt der forekommer dumping af varer, der kommer fra et land, der ikke har "markedsøkonomisk status".

Disse udkast til proceduremæssige retningslinjer vil nu blive genstand for en offentlig høring med en varighed på tre måneder. Efterfølgende vil Kommissionen analysere de modtagne bemærkninger og vedtage den endelige udgave for at gøre det lettere for virksomhederne i EU og offentligheden at forstå EU’s handelsbeskyttelsesprocedurer.

Baggrund

Antidumping- og antisubsidietold er ofte den eneste måde, hvorpå EU kan beskytte sine fremstillingsindustrier mod skade forårsaget af tredjelandsvirksomheders urimelige handelspraksis. Det er nødvendigt at sikre, at EU's handelsbeskyttelsessystem — som stort set har været uændret siden 1995 — til stadighed kan løse de nye problemer, der opstår i et økonomisk landskab præget af forandringer.

Kommissionens forslag kommer efter atten måneders overvejelser, herunder en offentlig høring om de problemer, virksomheder i EU skal løse, når de står over for urimelig praksis. Forslaget tager også hensyn til konklusionerne af en uafhængig undersøgelse, som evaluerer det nuværende handelsbeskyttelsessystem og Kommissionens erfaringer med antidumping- og antisubsidieundersøgelser.

Ultimo 2012 havde EU 102 antidumpingforanstaltninger og 10 antisubsidieforanstaltninger i anvendelse. Den Europæiske Union er en moderat bruger af handelsbeskyttelsesinstrumenter, hvis man sammenligner med andre WTO-medlemmer. Antidumping- og antisubsidieforanstaltninger har virkninger for ca. 0,25 % af EU’s import.

Yderligere oplysninger

MEMO: "Modernisation of the EU’s Trade Defence Instruments" (modernisering af EU's handelsbeskyttelsesinstrumenter)

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Yderligere oplysninger om EU’s handelsbeskyttelsessystem:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar