Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Bruselu 10. dubna 2013

Komise navrhuje modernizaci nástrojů EU na ochranu obchodu

Evropská komise dnes navrhla přizpůsobit soubor pravidel EU, kterými bojuje proti nekalé konkurenci dumpingového dovozu a dovozu subvencovaných výrobků, současným výzvám, před nimiž stojí hospodářství EU.

Navrhované změny by zlepšily ochranu obchodu EU ku prospěchu všech zúčastněných stran, včetně výrobců a dovozců v EU. Antidumpingové a antisubvenční nástroje budou účinnější a budou lépe chránit výrobce v EU před nekalými praktikami zahraničních podniků a rizikem odvetných opatření. Pro dovozce to bude současně znamenat větší předvídatelnost, pokud jde o změnu celních sazeb, a díky tomu budou moci snadněji plánovat své obchodní aktivity. Celý systém bude transparentnější a pro uživatele přívětivější.

„Jedná se o vyvážený soubor opatření, který přináší skutečné zlepšení všem subjektům, jichž se týkají cla na ochranu obchodu — výrobcům, dovozcům i uživatelům“, uvedl komisař EU pro obchod Karel De Gucht. „Chceme podniky v EU lépe vybavit prostředky k obraně proti nekalým obchodním praktikám v zahraničí, aniž by to mělo negativní dopad na spotřebitele v EU nebo společnosti, které jsou závislé na dovozu.

Podle legislativního návrhu Komise:

zlepší předvídatelnost pro podniky tím, že je bude informovat o všech prozatímních antidumpingových nebo antisubvenčních opatřeních dva týdny před uložením cel,

nabídne dovozcům vrácení cel vybraných v průběhu přezkumu před pozbytím platnosti, pokud dospěje k závěru, že po pěti letech není třeba zachovat opatření na ochranu obchodu,

bude chránit výrobní odvětví EU tím, že v případě hrozby odvetných opatření zahájí šetření z vlastní iniciativy („z moci úřední“), aniž dostane oficiální podnět od výrobního odvětví Unie,

bude odrazovat ostatní obchodní partnery od toho, aby se zapojili do určitých nekalých obchodních praktik tím, že uloží cla na dovoz ze zemí, které využívají nekalé subvence a vytvářejí strukturálních deformace na svých trzích se surovinami,

v těchto případech by EU udělala výjimku ze svého obecného „pravidla nižšího cla“, které drží dodatečný celní tarif v mezích nezbytně nutných k tomu, aby se zabránilo újmě působené výrobnímu odvětví EU.

Legislativní návrh musí schválit Rada a Evropský parlament a právně závazný bude pravděpodobně až v roce 2014.

Doplňující nelegislativní návrh

usnadní spolupráci s podniky a profesními sdruženími, jichž se týká šetření, díky delším lhůtám v průběhu vyšetřování,

zlepší sledování obchodních toků,

umožní šetření z moci úřední s cílem zajistit rychlejší reakci proti nezákonnému obcházení platných opatření.

V pracovním dokumentu GŘ pro obchod je zároveň popsán „návrh pokynů“ ve čtyřech zvláště složitých oblastech:

přezkum před pozbytím platnosti opatření na ochranu obchodu, což je šetření na konci obvykle pětiletého uplatňování cel s cílem zjistit, zda bude dumping a újma pravděpodobně přetrvávat nebo se obnoví, pokud by opatření pozbyla platnosti,

„analýza zájmu Unie“, tj. způsob, kterým Komise určuje, zda by opatření na ochranu obchodu sloužilo obecným hospodářským zájmům v EU, včetně zájmů domácích výrobních odvětví, dovozců, odvětví, která spotřebovávají dovážený výrobek, a případně spotřebitelů,

„výpočet rozpětí újmy“, který vyžaduje zkoumání objemu a cen dumpingového dovozu a jejich následného dopadu na výrobní odvětví EU,

výběr „srovnatelné země“, který se používá pro zjištění dumpingu u výrobků pocházejících ze země bez „statusu tržního hospodářství“.

Tento návrh procesních pokynů bude nyní předmětem tři měsíce trvajících veřejných konzultací. Poté bude Komise analyzovat došlé připomínky a přijme konečné znění s cílem usnadnit podnikům v EU a široké veřejnosti porozumění postupů EU na ochranu obchodu.

Souvislosti

Antidumpingová a antisubvenční cla jsou často jediným způsobem, jak může EU zaštiťovat svá výrobní odvětví před škodami způsobovanými nekalými praktikami zahraničních společností. Je nezbytné zajistit, aby systém EU na ochranu obchodu, který se od roku 1995 téměř nezměnil, i nadále účinně reagoval na nové výzvy v měnícím se hospodářském prostředí.

Návrh Komise se předkládá po osmnáct měsíců trvajících úvahách a veřejné konzultaci o problémech, které podniky v EU musí řešit v konfrontaci s nekalými praktikami. Návrh rovněž bere v úvahu závěry nezávislé studie, která zhodnotila stávající systém ochrany obchodu a zkušenosti Komise z antidumpingových a antisubvenčních šetření.

Na konci roku 2012 bylo v EU v platnosti 102 antidumpingových a 10 antisubvenčních opatření. Ve srovnání s ostatními členy WTO používá Evropská unie nástroje na ochranu obchodu umírněně. Antidumpingová a antisubvenční opatření mají vliv na přibližně 0,25 % dovozu do EU.

Další informace

MEMO: „Modernizace nástrojů EU na ochranu obchodu“

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Více informací o systému EU na ochranu obchodu:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Kontaktní osoby:

Helene Banner (+32 22952407)

John Clancy (+32 22953773)


Side Bar