Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 април 2013 г.

Комисията предлага модернизиране на инструментите на ЕС за защита на търговията

Днес Европейската комисия направи предложение, чиято цел е правилата на ЕС за борба с нелоялната конкуренция от дъмпингов и субсидиран внос да се пригодят към предизвикателствата, пред които е изправена икономиката на Съюза.

Предложените промени ще доведат до подобряване на защитата на търговията в ЕС за всички заинтересовани лица, включително производители и износители от Съюза. Мерките срещу дъмпинга и субсидиите ще бъдат по-ефективни и ще се използват по-добре за защита на европейските производители от нелоялни практики на чуждестранни фирми и от всякакъв риск от ответни мерки. Същевременно вносителите ще се радват на по-голяма предвидимост по отношение на промяната на митата, което ще улесни планирането на техния бизнес. Цялата система ще стане по-прозрачна и по-лесна за ползване от потребителите.

Това е балансиран пакет от мерки с реални подобрения за всички заинтересовани лица, засегнати от митата за защита на търговията – производители, вносители и потребители“, заяви европейският комисар по търговията Карел Де Гухт. „Искаме да дадем на предприятията от ЕС възможност по-добре да се справят с нелоялните търговски практики в чужбина, като в същото време това не се отразява негативно на европейските потребители или на компаниите от ЕС, които разчитат на внос“.

Според законодателното предложение Комисията ще:

подобри предвидимостта за предприятията, като ги информира за всякакви временни антидъмпингови и антисубсидийни мерки две седмици преди налагане на митата;

предлага на вносителите възстановяване на събраните мита при преразглеждане с оглед изтичане на срока, ако заключи, че не е необходимо да поддържа мерките за защита на търговията след пет години;

защитава индустрията на ЕС, като започва разследвания по собствена инициатива („ex officio“) без официално искане от страна на индустрията, когато съществува опасност от ответни мерки;

разубеждава други търговски партньори от участие в някои нелоялни търговски практики, като налага по-високи мита върху вноса от страни, които използват нелоялни субсидии и създават структурни изкривявания на пазарите си на суровини. в подобни случаи ЕС ще се отклонява от обичайното си правило за „по-малко мита“, по силата на което допълнителните мита остават в рамките на абсолютно необходимото за предотвратяване на ощетяването на индустрията на Съюза.

Законодателното предложение трябва да бъде одобрено от Съвета и Европейския парламент и вероятно няма да се превърне в закон преди 2014 г.

Допълнителни незаконодателни предложения ще:

улеснят сътрудничеството с фирми и търговски асоциации, участващи в разследвания, като се удължат някои срокове по време на тези разследвания;

подобрят мониторинга на търговските потоци;

позволят служебни разследвания за заобикаляне на мерки, за да се гарантират по-бързи действия срещу незаконното неспазване на мерки.

Успоредно с това в работен документ на ГД „Търговия“ са изложени „проектонасоки“ в четири особено сложни области:

преразглеждането с оглед на изтичане на срока на мярка за защита на търговията, което представлява разследване в края на обичайния петгодишен период на налагане на мита, целящо да се определи дали има вероятност дъмпингът и вредата да продължат да съществуват или да се появят отново, ако срокът на мерките изтече;

„преценката на интереса на Съюза“, тоест начинът, по който Комисията определя дали дадена мярка за защита на търговията ще обслужва общите икономически интереси на ЕС, включително интересите на засегнатата от нея индустрия в ЕС, на вносителите, на секторите, които използват вносните продукти и, когато това е уместно – на потребителите.

изчисляване на „маржа на вредата“, което изисква проучване на обема и цените на дъмпинговия внос и техните последици за индустрията на ЕС;

избор на „страна аналог“, която се използва за определяне на съществуването на дъмпинг за продукти, идващи от страна, която няма „статут на пазарна икономика“.

Този проект за процедурни насоки ще бъде подложен на тримесечна обществена консултация. След това Комисията ще анализира получените коментари и ще приеме окончателната версия, за да улесни компаниите от ЕС и широката общественост да разберат процедурите за защита на търговията в ЕС.

Контекст

Налагането на антидъмпингови и антисубсидийни мита често е единственият начин, по който ЕС може да защити своите производствени сектори от вредите, причинявани от нелоялни търговски практики на чуждестранни компании. Нужно е да се гарантира, че системата на ЕС за защита на търговията, която в голяма степен е непроменена от 1995 г., продължава да е съобразена с новите предизвикателства на фона на променящите се икономически условия.

Предложението на Комисията е направено след 18-месечен период на размисъл, включващ публична консултация по въпроси, с които компаниите от ЕС трябва да се справят, когато са изправени пред нелоялни практики. В предложението са взети под внимание и заключенията от независимо проучване, оценяващо сегашната система за защита на търговията и опита на Комисията в областта на антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания.

В края на 2012 г. в ЕС бяха в сила 102 антидъмпингови и 10 антисубсидийни мерки. В сравнение с други членове на СТО, Европейският съюз използва инструментите за защита на търговията умерено. Антидъмпинговите и антисубсидийните мерки се отразяват на около 0,25 % от вноса в ЕС.

За допълнителна информация

Информационна бележка: „Модернизиране на инструментите на ЕС за защита на търговията“

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Още информация за системата на ЕС за защита на търговията:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

За контакти:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar