Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT FI HU MT BG

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 april 2013

EU-kommissionen har gjort fördjupade granskningar av makroekonomiska obalanser i 13 medlemsstater

I dag offentliggör EU-kommissionen slutsatserna i de fördjupade granskningar som gjorts av de 13 medlemsstater som i rapporten om varningsmekanismen från november 2012 konstaterades visa tecken på makroekonomiska obalanser.

Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron, säger följande: ”Vårt ändrade system för ekonomisk styrning gör det möjligt för oss att ta itu med makroekonomiska obalanser på ett förebyggande sätt och lägga grundvalarna för hållbar tillväxt. Beslutsamma politiska åtgärder i medlemsstaterna och på EU-nivå bidrar till att återställa balans i den europeiska ekonomin. Stora problem kvarstår dock och det kommer att ta tid innan man avvecklat de obalanser som obehindrat kunnat växa fram under decenniet före krisen och som fortsätter att belasta våra ekonomier.“

De fördjupade granskningarna visar att den makroekonomiska anpassningen i EU fortskrider, dock med varierande karaktär och i olika takt i medlemsstaterna. Granskningarna visar att bytesbalansunderskotten minskar, att enhetsarbetskostnaderna konvergerar, att de uppblåsta bostadspriserna korrigeras och att den privata sektorns skuldsättning sjunker. Skillnaderna i tillväxt mellan olika länder väntas dock kvarstå under de kommande åren, eftersom problemen och obalanserna varierar mellan länderna.

I vissa länder kan den svaga ekonomiska aktivitetsnivån och de sårbara ekonomiska prognoserna ha förvärrat både riskerna i samband med makroekonomiska obalanser och deras spridningseffekter till andra länder. Vidare har anpassningen i flertalet länder ännu inte slutförts. Många EU-ekonomier kännetecknas alltjämt av stora problem i form av skulder gentemot omvärlden, skuldsättning i den privata sektorn och pågående korrigeringar på bostadsmarknaderna. Hanteringen av dessa problem kommer att inverka på skuldsatta ekonomiers förmåga att växa och konkurrera, skapa finansiell stabilitet och, vilket är grundläggande, minska arbetslösheten.

De makroekonomiska obalanserna i flera medlemsstater måste övervakas noga. De kräver att länderna beslutsamt genomför strukturreformer så att obalanserna avvecklas så smidigt som möjligt och förutsättningar kan skapas för hållbar tillväxt och skapande av arbetstillfällen.

Kommissionen förväntar sig också att de elva länder som inte har för stora obalanser, dvs. Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Malta, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Ungern, beaktar slutsatserna av de fördjupade granskningarna i sina nationella reformprogram och stabilitets- och konvergensprogram. För dessa länder kommer kommissionen den 29 maj att lägga fram politiska rekommendationer för korrigering av befintliga obalanser och förebyggande av nya obalanser.

I två medlemsstater, Spanien och Slovenien, kan obalanserna anses vara alltför stora. I Spanien innebär de mycket höga interna och externa skuldnivåerna fortsatt allvarliga risker för tillväxt och finansiell stabilitet. I Slovenien medför företagens skuldsättning och skuldsanering betydande risker för finanssektorns stabilitet, bland annat till följd av kopplingar till de offentliga finanserna. Huruvida ländernas politiska åtgärder är tillräckliga kommer att bedömas vid avslutandet av detta års europeiska planeringstermin för samordning av den ekonomiska politiken, och inom ramen för denna kommer landspecifika rekommendationer att antas den 29 maj.

För Cypern kommer en fördjupad granskning inte att offentliggöras, trots att landet valdes ut för en sådan i rapporten om varningsmekanismen. Detta är en följd av den politiska överenskommelsen mellan Eurogruppen och Cyperns myndigheter om huvuddragen i ett makroekonomiskt anpassningsprogram och offentlig finansiering. Programländerna omfattas inte av förfarandet vid makroekonomiska obalanser, eftersom de redan omfattas av förstärkt ekonomisk övervakning inom ramen för deras ekonomiska anpassningsprogram.

Mer information:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

IP/12/1275

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar