Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 april 2013

Miljö : Hjälpa företagen och konsumenterna att hitta rätt i den gröna labyrinten

EU-kommissionen lägger fram förslag om metoder för hela EU när det gäller att mäta produkters och organisationers miljöprestanda, och uppmuntrar EU-länderna och den privata sektorn att använda dem.

Företag som vill belysa sina produkters miljöprestanda stöter idag på många hinder. De måste välja mellan flera metoder som stöds av regeringar och privata initiativ, måste ofta betala flera gånger för att lämna miljöinformation och möts av misstro från konsumenter som blir förvirrade av alltför många märkningar med information som gör det svårt att jämföra produkterna.

Enligt den senaste Eurobarometern om gröna produkter blir 48 % av konsumenterna i EU förvirrade av den ström av miljöinformation som de mottar. Flera näringslivsorganisationer har också efterlyst en alleuropeisk strategi som bygger på vetenskapliga bedömningar och livscykelanalyser i hela EU. De befarar att mångfalden initiativ i EU-länderna går stick i stäv med den inre marknadens principer, förvirrar konsumenterna och leder till ökade kostnader för näringslivet.

För att främja en hållbar tillväxt måste vi se till att de mest resurseffektiva och miljövänliga produkterna på marknaden är kända och lätta att känna igen, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Vi gör det möjligt för människor att välja genom att ge dem tillförlitlig och jämförbar information om produkters och organisationers miljöpåverkan och förtjänster. Genom att underlätta för företagen att anpassa sina metoder minskar vi deras kostnader och administrativa bördor.

Dagens förslag, ett meddelande om upprättande av den inre marknaden för gröna produkter och en rekommendation om användning av metoderna, bör leda till att miljöinformationen blir jämförbar och tillförlitlig och stärka förtroendet hos konsumenter, affärspartner, investerare och andra företagsaktörer.

Förslaget

  • innehåller två metoder för att mäta miljöprestandan under hela livscykeln – produkters miljöavtryck (Product Environmental Footprint, PEF) och organisationers miljöavtryck (Organisation Environmental Footprint, OEF),

  • innehåller rekommendationer om att EU-länderna, företag, privata organisationer och finansvärlden ska tillämpa dessa metoder frivilligt,

  • tillkännager en treårig testningsperiod för utveckling av produkt- och sektorspecifika regler genom en process där alla berörda parter deltar och där organisationer som använder andra metoder också kan bedömas,

  • innehåller principer för information om miljöprestanda, t.ex. öppenhet, tillförlitlighet, fullständighet, jämförbarhet och tydlighet,

  • stöder de internationella insatserna för ökad samordning när det gäller utveckling av metoder och tillgång till uppgifter.

Nästa steg

Enligt planerna ska den treåriga testningsperioden inledas strax efter antagandet av meddelandet. På webbportalerna om produkters miljöavtryck och organisationers miljöavtryck kommer kommissionen att offentliggöra en inbjudan till frivilliga företag och näringslivs- och intressentorganisationer i och utanför EU att delta i utvecklingen av produktgruppsspecifika och sektorspecifika regler.

En andra fas kommer att bygga på en djupgående utvärdering av resultaten av den treåriga testningen och de ytterligare åtgärder som genomförs i enlighet med meddelandet och rekommendationen. På grundval av utvärderingen kommer kommissionen att besluta om ytterligare möjligheter att tillämpa metoderna för bedömning av produkters och organisationers miljöavtryck.

Bakgrund

Åtgärderna bidrar till genomförandet av färdplanen för ett resurseffektivt Europa, särskilt avsnittet om hållbar konsumtion och produktion. Till de planerade åtgärderna hör fastställandet av en gemensam metod, baserad på livscykelanalys, med hjälp av vilken EU-länderna och den privata sektorn kan bedöma, ange och jämföra produkters, tjänsters och företags miljöprestanda. Dessutom ska bättre information ges om produkters miljöavtryck.

Den inre marknaden för gröna produkter aviserades som en nyckelåtgärd i inremarknadsakten1 från 2011 och uppdateringen av meddelandet om industripolitiken från 20122.

Metoderna för bedömning av produkters och organisationers miljöavtryck har utarbetats av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum. De bygger på livscykelanalys och kan därför omfatta miljöpåverkan (och visa på förbättringsmöjligheter) från utvinningen av råvaror till bortskaffandet av en produkt (eller ett produktutbud i fråga om organisationer).

Läs mer

Länk till meddelandet/till rekommendationen: http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Se även:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

KOM(2011) 206 slutlig, 13 april 2011.

2 :

COM(2012) 582 final, 10 oktober 2012.


Side Bar