Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. aprila 2013

Okolje: več jasnosti za podjetja in potrošnike glede ekoloških trditev

Evropska komisija predlaga vseevropski metodi za merjenje okoljske učinkovitosti proizvodov in organizacij ter spodbuja države članice in zasebni sektor, naj ju sprejmejo.

Podjetja, ki želijo poudariti okoljsko učinkovitost svojih proizvodov, se danes srečujejo z mnogimi ovirami. Izbirati morajo med številnimi metodami, ki jih predpisujejo vlade in zasebne pobude, pogosto morajo plačati večkratne stroške za zagotavljanje okoljskih informacij, poleg tega pa so deležna nezaupanja potrošnikov, ki zaradi številnih oznak z informacijami težko primerjajo proizvode.

Najnovejši Eurobarometer o ekoloških proizvodih kaže, da je 48 % evropskih potrošnikov zbeganih zaradi številnih okoljskih informacij. Več industrijskih združenj je pozvalo k vseevropskemu pristopu na podlagi znanstvenih ocen po vsej EU in oceni življenjskega kroga. Izražena je bila bojazen, da bi lahko številne pobude na ravni držav članic spodbijale načela enotnega trga, zbegale potrošnike in povečale stroške za industrijo.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Za spodbuditev trajnostne rasti moramo zagotoviti, da bodo izdelki, ki najbolj učinkovito izrabljajo vire in so najbolj okolju prijazni, na trgu znani in prepoznavni. Z zanesljivimi in primerljivimi informacijami o okoljskih vplivih proizvodov in organizacij potrošnikom omogočimo izbiro. S pomočjo podjetjem pri prilagajanju njihovih metod pa zmanjšamo njihove stroške in upravne obremenitve.“

Današnji predlog, ki vsebuje sporočilo o oblikovanju enotnega trga za ekološke proizvode in priporočilo za uporabo navedenih metod, bi moral prispevati k zagotavljanju primerljivih in zanesljivih okoljskih informacij ter okrepiti zaupanje potrošnikov, poslovnih partnerjev, investitorjev in drugih zainteresiranih strani.

Predlog vsebuje:

  • predstavitev dveh metod za merjenje okoljske učinkovitosti v celotnem življenjskem krogu, metode za merjenje okoljskega vpliva proizvodov (PEF) in metode za merjenje okoljskega vpliva organizacij (OEF);

  • priporočilo, da države članice, podjetja, zasebne organizacije in finančna skupnost prostovoljno uporabljajo ti dve metodi;

  • napoved triletnega preskusnega obdobja za razvoj pravil za posamezne proizvode in sektorje v sodelovanju z več zainteresiranimi stranmi, vključno z možnostjo, da jih cenijo tudi organizacije, ki uporabljajo druge metode;

  • načela za obveščanje o okoljski učinkovitosti, na primer preglednost, zanesljivost, popolnost, primerljivost in jasnost;

  • napoved podpore mednarodnim prizadevanjem za boljše usklajevanje metodološkega razvoja in razpoložljivost podatkov.

Naslednji koraki

Triletno preskusno obdobje se bo po pričakovanjih začelo kmalu po sprejetju sporočila. Komisija bo na spletnih portalih za okoljski vpliv proizvodov (PEF) in okoljski vpliv organizacij (OEF) objavila razpis za prostovoljno sodelovanje podjetij, sektorskih in zainteresiranih organizacij v EU in tretjih državah pri razvijanju pravil za posamezne kategorije proizvodov in sektorje.

Druga faza bo temeljila na poglobljeni oceni rezultatov triletnega preskusnega obdobja in dodatnih ukrepov, izvedenih v skladu s sporočilom in priporočilom. Na podlagi te ocene se bo Komisija odločila o nadaljnji uporabi metod PEF in OEF.

Ozadje

Ti ukrepi prispevajo k izvajanju časovnega okvira za Evropo, gospodarno z viri, zlasti v zvezi s trajnostno porabo in proizvodnjo. Predvideni ukrepi vključujejo vzpostavitev skupnega metodološkega pristopa na podlagi ocene življenjskega kroga, ki bo državam članicam in zasebnemu sektorju omogočil, da ocenijo, prikažejo in primerjajo okoljsko učinkovitost proizvodov, storitev in podjetij ter zagotovijo boljše informacije o okoljskih vplivih proizvodov.

Enotni trg ekoloških proizvodov je bil v Aktu za enotni trg iz leta 20111 in posodobitvi sporočila Komisije o industrijski politiki iz leta 20122 opredeljen kot ključni ukrep.

Metodi PEF in OEF je pripravilo Skupno raziskovalno središče Evropske komisije. Temeljita na oceni življenjskega kroga in tako zajemata okoljske vplive (in možnosti za izboljšanje) od pridobivanja surovin do odstranjevanja proizvoda (ali portfelja proizvodov pri organizacijah).

Več informacij:

Povezava na sporočilo/na priporočilo:

http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)

1 :

(COM(2011) 206 final z dne 13. aprila 2011).

2 :

(COM(2012) 582 final z dne 10. oktobra 2012).


Side Bar