Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 9. apríla 2013

Životné prostredie: Pomáhame spoločnostiam a spotrebiteľom vyznať sa v zelenom bludisku

Európska Komisia navrhuje metódy na meranie výsledkov výrobkov a organizácií v oblasti životného prostredia pre celú EÚ a vyzýva členské štáty a súkromný sektor, aby si ich osvojili.

Spoločnosti, ktoré chcú vyzdvihnúť výsledky svojich výrobkov v oblasti životného prostredia, dnes čelia mnohým prekážkam. Musia si vybrať spomedzi viacerých metód podporovaných vládami a súkromnými iniciatívami, často sú nútené hradiť početné náklady spojené s poskytovaním environmentálnych informácií a čelia nedôvere spotrebiteľov zmätených priveľkým množstvom označení s informáciami, ktoré sťažujú porovnávanie výrobkov.

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra o ekologických výrobkoch je 48 % európskych spotrebiteľov zmätených záľahou environmentálnych informácií. Aj niekoľko priemyselných federácií vyzýva, aby sa zaviedol celoeurópsky prístup založený na vedeckých posúdeniach a analýze životného cyklu v rámci celej EÚ. Vyjadrili obavy, že viaceré iniciatívy na úrovni členských štátov by odporovali zásadám jednotného trhu, miatli spotrebiteľov a zvyšovali náklady v priemysle.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Ak máme posilniť udržateľný rast, musíme sa uistiť, že najekologickejšie výrobky s najefektívnejším využívaním zdrojov sú na trhu známe a ľahko rozpoznateľné. Ľuďom dáme možnosť voľby tým, že im poskytneme spoľahlivé a porovnateľné informácie o vplyvoch na životné prostredie jednotlivých výrobkov a organizácií a o ich environmentálnom kredite. A ak spoločnostiam pomôžeme zjednotiť metódy, znížime im náklady aj administratívnu záťaž.“

Dnešný návrh, ktorý tvorí oznámenie „Budovanie jednotného trhu pre ekologické výrobky“ a odporúčanie, ako používať navrhované metódy, by mal priniesť porovnateľné a spoľahlivé environmentálne informácie a vybudovať dôveru v spotrebiteľoch, obchodných partneroch, investoroch a ďalších zúčastnených stranách z podnikateľského prostredia.

Návrh

  • prezentuje dve metódy na meranie výsledkov v oblasti životného prostredia počas celého životného cyklu – ekologickú stopu výrobkov (Product Environmental Footprint, PEF) a ekologickú stopu organizácií (Organisation Environmental Footprint, OEF),

  • členským štátom, spoločnostiam, súkromným organizáciám a finančnému sektoru odporúča dobrovoľné používanie týchto metód,

  • vyhlasuje trojročné testovacie obdobie, počas ktorého sa v spolupráci s viacerými zúčastnenými stranami majú vyvinúť pravidlá pre jednotlivé výrobky a odvetvia, pričom poskytuje priestor na hodnotenie aj organizáciám s inými metódami

  • stanovuje zásady informovania o výsledkoch v oblasti životného prostredia, akými sú transparentnosť, spoľahlivosť, úplnosť, porovnateľnosť a zrozumiteľnosť,

  • podporuje medzinárodné úsilie o lepšiu koordináciu pri rozvoji metodík a sprístupňovaní údajov.

Ďalšie kroky

Očakáva sa, že trojročné testovacie obdobie sa začne čoskoro po prijatí oznámenia. Komisia na webových portáloch o ekologickej stope výrobkov (PEF) a ekologickej stope organizácií (OEF) zverejní výzvu pre dobrovoľníkov, v ktorej bude motivovať spoločnosti, priemyselné organizácie a ďalšie zúčastnené inštitúcie nielen z EÚ, aby sa zúčastnili na vývoji pravidiel pre jednotlivé kategórie výrobkov a odvetvia.

druhej fáze sa bude vychádzať z hĺbkového hodnotenia výsledkov trojročného testovacieho obdobia a ďalších činností, ktoré sa uskutočnia v súlade s oznámením a odporúčaním. Na základe tohto hodnotenia sa Komisia rozhodne, aké ďalšie politické využitie môžu mať metódy PEF a OEF.

Súvislosti

Tieto činnosti prispievajú k vykonávaniu Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, najmä pokiaľ ide o oddiel týkajúci sa udržateľnej spotreby a výroby. Medzi plánovanými aktivitami bolo spoločné posudzovanie životného cyklu založené na metodickom prístupe, ktorý umožní členským štátom a súkromnému sektoru posudzovať, zobrazovať a referenčne porovnávať výsledky výrobkov, služieb a spoločností v oblasti životného prostredia, a zavedenie kvalitnejších informácií o ekologickej stope výrobkov.

Jednotný trh pre ekologické výrobky bol vyhlásený za kľúčovú činnosť v Akte o jednotnom trhu z roku 20111 a v aktualizovanom oznámení o priemyselnej politike z roku 20122.

Metódy ekologickej stopy výrobkov a ekologickej stopy organizácií vypracovalo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie. Zakladajú sa na posudzovaní životného cyklu, a tak môžu slúžiť v oblasti vplyvov na životné prostredie (a poukázať na možnosti zlepšenia) od ťažby surovín až po likvidáciu výrobku (alebo, v prípade organizácií, portfólia výrobkov).

Ďalšie informácie:

Odkaz na oznámenie/na odporúčanie:

http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Pozri aj:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Monica Westerenová (+32 2 299 1830)

1 :

(KOM(2011) 206 v konečnom znení z 13. 4. 2011)

2 :

(COM(2012) 582 final z 10. 10. 2012)


Side Bar