Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 9. aprīlī

Vide. Uzņēmumiem un patērētājiem palīdz atrast ceļu zaļajā labirintā

Eiropas Komisija ierosina ES mēroga metodiku ražojumu un organizāciju ekoloģisko raksturlielumu mērīšanai un aicina dalībvalstis un privāto sektoru šo metodiku ieviest.

Pašlaik uzņēmumi, kas vēlas izcelt savu ražojumu ekoloģiskos raksturlielumus, sastopas ar daudziem šķēršļiem. Tiem ir jāizvēlas starp dažādām valdību ieteiktām metodēm un privātām iniciatīvām, bieži vien tiem par vides informācijas sniegšanu jāmaksā vairākkārt un tie sastopas ar patērētāju neuzticību, kuriem jauc prātu daudzās etiķetes ar dažādu informāciju, kā dēļ ražojumus ir grūti salīdzināt.

Jaunākais Eirobarometra apsekojums par zaļajiem ražojumiem liecina, ka 48 % Eiropas patērētāju mulsina vides informācijas pārbagātība. Ir izskanējuši vairāku rūpniecības federāciju aicinājumi izveidot Eiropas pieeju, kas balstītos uz ES mēroga zinātniskiem novērtējumiem un aprites cikla analīzi. Nozaru pārstāvji ir pauduši bažas, ka daudzās iniciatīvas dalībvalstu līmenī nesader ar vienotā tirgus principiem, mulsina patērētājus un palielina ražotāju izmaksas.

Par vidi atbildīgais Eiropas Komisijas loceklis Janess Potočniks sacīja: "Lai veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, mums jāgādā par to, lai paši resurstaupīgākie un videi nekaitīgākie ražojumi tirgū būtu zināmi un atpazīstami. Ja ļaudis saņems uzticamu un salīdzināmu informāciju par ražojumu un organizāciju ietekmi uz vidi un sertifikāciju, viņi varēs izdarīt izvēli. Savukārt palīdzot uzņēmumiem metožu saskaņošanā, mēs arī palīdzam tiem samazināt izmaksas un administratīvo slogu."

Šodien publiskotais priekšlikums — paziņojums "Ekoloģisko produktu vienotā tirgus izveide" un ieteikums par vienotu metožu izmantošanu — pavērs izdevību iegūt salīdzināmu un uzticamu vides informāciju un tādējādi vairos patērētāju, uzņēmēju, investoru un citu uzņēmējdarbības pārstāvju uzticību.

Priekšlikumā

  • ierosinātas divas metodes ekoloģisko raksturlielumu mērīšanai visā aprites ciklā: produkta vides pēdas nospieduma (PVPN) metode un organizācijas vides pēdas nospieduma (OVPN) metode;

  • dalībvalstis, uzņēmumi, privātās organizācijas un finanšu sektors tiek aicināti brīvprātīgi izmantot šīs metodes;

  • paziņots par trīs gadu izmēģinājuma periodu, lai daudzpusējā procesā izstrādātu konkrētiem ražojumiem un nozarēm paredzētus noteikumus, turklāt organizācijas, kas izmanto citas metodes, varēs tās izvērtēt;

  • noteikti principi, kā informēt par ekoloģiskajiem raksturlielumiem: pārredzamība, uzticamība, pilnīgums, salīdzināmība un skaidrība;

  • atbalstīti starptautiskie centieni virzībā uz ciešāku koordināciju metodikas izstrādē un datu pieejamībā.

Turpmākie pasākumi

Paredzams, ka drīz pēc paziņojuma pieņemšanas sāksies trīs gadu ilgs izmēģinājuma periods. Komisijas tīmekļa portālos, kas veltīti produkta vides pēdas nospiedumam (PVPN) un organizācijas vides pēdas nospiedumam (OVPN), tiks publicēts atklāts aicinājums brīvprātīgajiem — uzņēmumiem, rūpniecības organizācijām un ieinteresētajām organizācijām no ES un visas pasaules— piedalīties konkrētām ražojumu grupām un konkrētām nozarēm paredzētu noteikumu izstrādē.

Otrais posms balstīsies uz padziļinātu analīzi par trīs gadu ilgā izmēģinājuma perioda rezultātiem un par citiem pasākumiem, kas īstenoti saskaņā ar paziņojumu un ieteikumu. Balstoties uz šo novērtējumu, Komisija lems par PVPN un OVPN metožu izmantošanu turpmākajā politikā.

Vispārīga informācija

Šie pasākumi palīdzēs īstenot Ceļvedi par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā, jo īpaši tā ilgtspējīgam patēriņam un ražošanai veltīto sadaļu. Tajā paredzēts izveidot kopīgu metodoloģisku pieeju, kas ļaus dalībvalstīm un privātajam sektoram novērtēt, attēlot un salīdzināt produktu, pakalpojumu un uzņēmumu ekoloģiskos raksturlielumus, pamatojoties uz aprites cikla novērtējumu, un labāk informēt par produktu ekoloģisko pēdu.

2011. gadā pieņemtajā Aktā par vienoto tirgu1 un 2012. gada Atjauninātajā paziņojumā par rūpniecības politiku2 kā viens no galvenajiem pasākumiem minēta ekoloģisko produktu vienotā tirgus izveide.

Produkta vides pēdas nospieduma metodi un organizācijas vides pēdas nospieduma metodi izstrādājis Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs. Metožu pamatā ir aprites cikla novērtējums, kas nozīmē, ka metodes var izmantot, lai novērtētu ietekmi uz vidi (un apzinātu iespējamos uzlabojumus) visos aprites cikla posmos, sākot ar izejvielu ieguvi un beidzot ar produktu (vai — organizāciju gadījumā — produktu portfeļa) likvidēšanu.

Papildu informācija:

Saite uz paziņojumu/uz ieteikumu:

http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Skat. arī:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm

Kontaktinformācija:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

(COM(2011) 206 galīgā redakcija, 13.4.11.)

2 :

(COM(2012) 582 final, 10.10.12.)


Side Bar