Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. balandžio 9 d., Briuselis

Aplinka. Komisija siekia padėti įmonėms ir vartotojams nepasiklysti ekologijos labirintuose

Europos Komisija siūlo ES lygio metodus, skirtus produktų ir organizacijų aplinkosauginiam veiksmingumui įvertinti, ir skatina valstybes nares bei privatųjį sektorių juos taikyti.

Šiandien įmonės, norinčios pabrėžti savo produktų aplinkosauginį veiksmingumą, susiduria su daugybe kliūčių. Jos turi rinktis iš kelių metodų, kuriuos taikyti skatina vyriausybės ir privatusis sektorius, dažnai yra priverstos už aplinkosauginės informacijos teikimą mokėti kelis kartus ir susiduria su vartotojų nepasitikėjimo problema, nes vartotojus klaidina per daug etikečių, kuriose informacija pateikiama taip, kad produktus sunku palyginti.

Naujausio Eurobarometro tyrimo dėl žaliųjų produktų duomenimis, 48 proc. Europos vartotojų teigia, kad juos klaidina gaunamos aplinkosauginės informacijos gausa. Kelios pramonės federacijos taip pat ragino sukurti bendrą europinį metodą, kuris būtų pagrįstas ES masto moksliniais vertinimais ir gyvavimo ciklo analize. Jos nuogąstavo, kad įvairios valstybių narių iniciatyvos prieštarautų bendrosios rinkos principams, klaidintų vartotojus ir padidintų pramonės išlaidas.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Siekdami paskatinti tvarų augimą, turime užtikrinti, kad rinkoje esantys tausiausi ir mažiausiai aplinkai kenkiantys produktai būtų žinomi ir atpažįstami. Pateikdami žmonėms patikimą ir palyginamą informaciją apie produktų ir organizacijų poveikį aplinkai ir aplinkosauginį veiksmingumą, suteikiame jiems galimybę rinktis. Padėdami įmonėms suderinti taikomus metodus sumažiname jų išlaidas ir administracinę naštą.″

Šiandien pasiūlytas Komunikatas dėl žaliųjų produktų bendrosios rinkos kūrimo ir Rekomendacija dėl metodų taikymo turėtų užtikrinti, kad aplinkosauginė informacija būtų palyginama ir patikima, ir sustiprinti vartotojų, verslo partnerių, investuotojų ir kitų suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą.

Pasiūlyme:

  • pateikiami du metodai, kurių paskirtis – įvertinti aplinkosauginį veiksmingumą per gyvavimo ciklą, produkto aplinkosauginį pėdsaką (PAP) ir organizacijos aplinkosauginį pėdsaką (OAP);

  • valstybėms narėms, įmonėms, privačioms organizacijoms ir finansų bendruomenei rekomenduojama savanoriškai taikyti šiuos metodus;

  • pranešama apie trejų metų bandymo laikotarpį, per kurį, dalyvaujant įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, bus rengiamos konkretiems produktams ir sektoriams skirtos taisyklės, numatant galimybę organizacijoms įvertinti kitus jų taikomus metodus;

  • nustatomi informacijos apie aplinkosauginį veiksmingumą teikimo principai, kaip antai skaidrumo, patikimumo, išsamumo, palyginamumo ir aiškumo;

  • remiamos tarptautinės pastangos geriau koordinuoti metodikų kūrimo ir susipažinimo su duomenimis procesus.

Tolesni veiksmai

Trejų metų bandymo laikotarpį numatoma pradėti tuoj po komunikato priėmimo. Produkto aplinkosauginio pėdsako ir Organizacijos aplinkosauginio pėdsako interneto portaluose Komisija paskelbs atvirą konkursą savanoriams ir pakvies ES ir kitų šalių įmones, pramonės ir suinteresuotųjų šalių organizacijas dalyvauti rengiant konkretiems produktams ir konkretiems sektoriams skirtas taisykles.

Antrajame etape bus remiamasi išsamiu trejų metų bandymo laikotarpio ir papildomų veiksmų, kurių bus imtasi pagal minėtą komunikatą ir rekomendaciją, rezultatų vertinimu. Remdamasi šiuo vertinimu, Komisija priims sprendimą dėl tolesnių politikos galimybių, susijusių su PAP ir OAP metodais.

Pagrindiniai faktai

Šie veiksmai padeda įgyvendinti Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planą, visų pirma jo skyrių, susijusį su tvariu vartojimu ir gamyba. Be kita ko, numatoma nustatyti bendrą gyvavimo ciklo analize pagrįstą metodiką, kad valstybės narės ir privačiojo sektoriaus atstovai galėtų vertinti, skelbti ir lyginti produktų, paslaugų ir įmonių aplinkosauginį veiksmingumą, ir teikti geresnės kokybės informaciją apie produktų aplinkosauginį pėdsaką.

Žaliųjų produktų bendrosios rinkos kūrimas – vienas iš pagrindinių veiksmų, apie kurį paskelbta 2011 m. Bendrosios rinkos akte1 ir 2012 m. atnaujintame komunikate dėl pramonės politikos2.

Produkto aplinkosauginio pėdsako ir organizacijos aplinkosauginio pėdsako metodus parengė Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras. Jie pagrįsti gyvavimo ciklo analize, todėl poveikį aplinkai galima įvertinti (ir nurodyti tobulinimo galimybes) visais etapais nuo pat žaliavų gavybos iki produkto (arba produktų rinkinio organizacijų atveju) pašalinimo.

Daugiau informacijos

Nuoroda į komunikatą/į rekomendaciją:

http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Taip pat žr.

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (tel. +32 2 295 35 93)

Monica Westeren (tel. +32 2 299 18 30)

1 :

COM(2011) 206 galutinis, 2011 4 13.

2 :

COM(2012) 582 final, 2012 10 10.


Side Bar