Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. huhtikuuta 2013

Ympäristö: Apua yrityksille ja kuluttajille suunnistamiseen ympäristövaikutusten sokkelossa

Euroopan komissio ehdottaa EU:lle yhteisiä menetelmiä tuotteiden ja organisaatioiden ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja kannustaa jäsenvaltioita ja yksityistä sektoria ottamaan ne käyttöön.

Yritysten on nykyisin vaikea osoittaa tuotteidensa ympäristötehokkuus. Viranomaiset ja yksityiset aloitteet tarjoavat useita erilaisia menetelmiä ympäristövaikutusten mittaamiseen, ympäristötiedon tuottamisesta aiheutuu lukuisia kustannuksia ja kuluttajien luottamusta heikentää merkintöjen ja niihin sisältyvien tietojen moninaisuus, mikä vaikeuttaa tuotteiden vertailua.

Ympäristöystävällisiä tuotteita koskevan tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan 48 prosenttia EU:n kuluttajista pitää ympäristötietojen runsautta hämmentävänä. Myös monet toimialajärjestöt ovat toivoneet Euroopan laajuista lähestymistapaa, joka perustuisi EU:n laajuisiin tieteellisiin arviointeihin ja elinkaarianalyysiin. Ne epäilevät jäsenvaltioiden monien erilaisten aloitteiden olevan sisämarkkinoiden periaatteiden vastaisia, hämmentävän kuluttajia ja lisäävän toimialan kustannuksia.

”Kestävän kasvun edistämiseksi on tarpeen varmistaa resurssitehokkaimpien ja ympäristöystävällisimpien tuotteiden tunnettuus ja tunnistettavuus markkinoilla. Ihmisille on annettava valinnanvaraa tarjoamalla luotettavaa ja vertailtavissa olevaa tietoa tuotteiden ja organisaatioiden ympäristövaikutuksista”, totesi ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik.

Komission ehdotuksella, joka muodostuu tiedonannosta ”Sisämarkkinoiden luominen vihreille tuotteille” ja menetelmien käyttöä koskevasta suosituksesta, tavoitellaan vertailukelpoista ja luotettavaa ympäristötietoa sekä kuluttajien, liikekumppaneiden, sijoittajien ja yritysten muiden sidosryhmien luottamuksen vahvistamista.

Ehdotuksessa

  • esitetään kaksi menetelmää ympäristötehokkuuden mittaamiseksi koko elinkaaren ajan: tuotteen ympäristöjalanjälki (Product Environmental Footprint, PEF) ja organisaation ympäristöjalanjälki (Organisation Environmental Footprint, OEF);

  • suositetaan näiden menetelmien vapaaehtoista käyttöä jäsenvaltioille, yrityksille, yksityisille organisaatioille ja rahoitusyhteisölle;

  • ilmoitetaan kolmen vuoden testijaksosta, jonka aikana on tarkoitus laatia tuoteluokka- ja alakohtaisia sääntöjä prosessissa, jossa on mukana useita sidosryhmiä, ja jonka yhteydessä voidaan arvioida myös muita menetelmiä käyttävien organisaatioiden menetelmiä;

  • vahvistetaan ympäristötehokkuudesta tiedottamisen periaatteita, kuten avoimuus, luotettavuus, kattavuus, vertailtavuus ja selkeys;

  • tuetaan kansainvälisiä toimia, joiden tavoitteena on menetelmien laatimisen ja tietojen saatavuuden tiiviimpi koordinointi.

Seuraavat vaiheet

Kolmen vuoden testausajanjakso on tarkoitus aloittaa pian sen jälkeen, kun tiedonanto on hyväksytty. Komissio julkaisee verkkosivustoilla Product Environmental Footprint (PEF) ja Organisation Environmental Footprint (OEF), vapaaehtoisten avoimen haun, jossa se kehottaa yrityksiä sekä toimialan ja sidosryhmien organisaatioita EU:ssa ja muualla osallistumaan tuoteryhmä- ja alakohtaisten sääntöjen laatimiseen.

Toinen vaihe perustuu kolmivuotisen testauksen tulosten sekä tiedonannon ja suosituksen mukaisesti toteutettujen lisätoimien perinpohjaiseen arviointiin, jonka pohjalta komissio päättää PEF- ja OEF-menetelmien tulevista soveltamistavoista.

Tausta

Nämä toimet ovat osa resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelman ja erityisesti sen kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan osan toteutusta. Suunniteltuihin toimiin sisältyy metodologiseen lähestymistapaan perustuva yhteinen elinkaariarviointi, jonka perusteella jäsenvaltiot ja yksityinen sektori voivat arvioida, osoittaa ja vertailla tuotteiden, palvelujen ja yritysten ympäristötehokkuutta, sekä tuotteiden ympäristöjalanjälkeä koskevan tiedotuksen parantaminen.

Vihreiden tuotteiden sisämarkkinat oli yksi keskeisiä toimia vuonna 2011 julkaistussa sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa1 ja vuonna 2012 julkaistussa teollisuuspolitiikkaa käsittelevän tiedonannon päivityksessä2.

Tuotteiden ympäristöjalanjälkeä ja organisaatioiden ympäristöjalanjälkeä koskevat menetelmät on laatinut Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus. Koska ne perustuvat elinkaariarviointiin, niillä voidaan kattaa ympäristövaikutukset (ja osoittaa parantamismahdollisuuksia) raaka-aineiden käyttöönotosta tuotteen (tai organisaatioiden tapauksessa tuotevalikoiman) hävittämiseen asti.

Lisätietoja:

Tiedonanto/Suositus:

http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Ks. myös:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2) 295 35 93

Monica Westeren (+32 2) 299 18 30

1 :

KOM(2011) 206 lopull., 13.4.2011.

2 :

COM(2012) 582 final, 10.10.2012.


Side Bar