Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. aprill 2013

Abi ettevõtjatele ja tarbijatele ökovaldkonnas orienteerumiseks

Euroopa Komisjon on koostanud kogu ELi hõlmavad meetodid toodete ja organisatsioonide keskkonnatoime mõõtmiseks ning soovib, et liikmesriigid ja erasektor hakkaksid neid kasutama.

Oma toodete keskkonnatoimet esile tuua soovivad ettevõtjad puutuvad ikka veel kokku arvukate takistustega. Valitsus ja eraalgatused pakuvad mitut eri meetodit ning sageli tuleb keskkonnateabe koostamise eest maksta mitmekordselt. Lisaks on tarbijad pahased toodete märgistusel esitatava teabe rohkuse pärast, sest see raskendab toodete võrdlemist.

Eurobaromeetri hiljutised uuringud keskkonnasäästlike toodete kohta näitavad, et 48% Euroopa tarbijatest on neile saadetavast keskkonnateabest segaduses. Ka mitmelt tööstusliidult on tulnud üleskutse üleeuroopaliseks lähenemisviisiks, mis tugineks kogu ELi hõlmavatele teaduspõhistele hinnangutele ja olelusringi hindamisele. Nad kahtlevad, kas paljud liikmesriikides tehtud algatused on kooskõlas ühtse turu põhimõtetega, ning arvavad, et need tekitavad tarbijates segadust ja suurendavad tootmisharu kulusid.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Jätkusuutliku majanduskasvu edendamiseks peame olema kindlad, et kõige ressursitõhusamad ja keskkonnasõbralikumad tooted oleksid turul teada ja äratuntavad. Andes inimestele täpset ja võrreldavat teavet toodete ja organisatsioonide keskkonnamõju ja -toime kohta, aitame neil teha valikud. Samuti aitab meetodite ühtlustamine ettevõtjatel kulusid kokku hoida ja halduskoormust vähendada.“

Täna esitatud ettepanek, mis hõlmab teatist „Keskkonnasäästlike toodete ühtse turu väljakujundamine” ning soovitust meetodite kasutamise kohta, peaks tagama võrreldava ja usaldusväärse keskkonnateabe ning tugevdama usaldust tarbijate, äripartnerite, investorite ja ettevõtjate teiste sidusrühmade seas.

Ettepanekus

  • esitatakse kaks meetodit keskkonnatoime mõõtmiseks kogu olelusringi jooksul: toote keskkonnajalajälg ja organisatsiooni keskkonnajalajälg;

  • soovitatakse liikmesriikidel, ettevõtjatel, eraõiguslikel organisatsioonidel ja rahandusasutustel neid meetodeid vabatahtlikult kasutada;

  • tehakse teatavaks kolmeaastane katseperiood toote- ja sektoripõhiste eeskirjade väljatöötamiseks mitme sidusrühma osalusel toimuva protsessi käigus, lastes organisatsioonidel, kes kasutavad muid meetodeid, neid eeskirju hinnata;

  • kehtestatakse keskkonnatoime teatavakstegemise põhimõtted, nagu läbipaistvus, usaldusväärsus, täielikkus, võrreldavus ja selgus;

  • toetatakse rahvusvahelisi jõupingutusi suurema kooskõlastatuse nimel metoodika väljatöötamisel ja andmete kättesaamisel.

Edasised sammud

Kolmeaastane katseperiood algab kohe pärast teatise vastuvõtmist. Komisjoni toote keskkonnajalajälje ja organisatsiooni keskkonnajalajälje veebiportaalides kutsutakse ettevõtjaid, tööstus- ja sidusrühmade organisatsioone nii ELis kui ka mujal üles osalema tootekategooria ja sektoripõhiste eeskirjade väljatöötamise protsessis.

Teine etapp põhineb kolmeaastase katseperioodi tulemuste ning teatise ja soovituse raames täiendavalt rakendatud meetmete põhjalikul hindamisel, mille alusel otsustab komisjon toote keskkonnajalajälje ja organisatsiooni keskkonnajalajälje leidmise meetodite edasise kasutamise üle poliitikas.

Taust

Need meetmed aitavad kaasa ressursitõhusa Euroopa tegevuskava rakendamisele, eelkõige seoses säästvat tarbimist ja tootmist käsitleva peatükiga. Kavandatud meetmetega kehtestatakse olelusringi hindamisel põhinev ühine metoodiline lähenemisviis, mille abil liikmesriigid ja erasektor saavad hinnata, näidata ja võrrelda toodete, teenuste ja äriühingute keskkonnatoimet. Samuti on nende eesmärk anda toodete keskkonnajalajälje kohta paremat teavet.

2011. aasta ühtse turu aktis1 ning 2012. aasta tööstuspoliitika ajakohastatud teatises2 on põhimeetmena märgitud keskkonnasäästlike toodete ühtset turgu.

Toote keskkonnajalajälje ja organisatsiooni keskkonnajalajälje leidmise meetodid on välja töötanud Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus. Need põhinevad olelusringi hindamisel ning hõlmavad keskkonnamõju alates tooraine hankimisest kuni toote (või organisatsiooni puhul tooteportfelli) lõpliku kõrvaldamiseni. Samuti on nendes esitatud täiustamisvõimalused.

Lisateave

Link teatisele/soovitusele:

http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Vt ka

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

(KOM(2011) 206 (lõplik), 13.4.2011)

2 :

(COM(2012) 582 final, 10.10.2012)


Side Bar