Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. april 2013

Miljø: Hjælp til virksomheder og forbrugere med at finde rundt i den grønne labyrint

Europa-Kommissionen foreslår nu fælles metoder for EU til måling af produkters og organisationers miljøpræstationer, og opfordrer medlemsstaterne og den private sektor til at indføre dem.

I øjeblikket står virksomheder over for en række forhindringer, når de vil fremhæve miljøvenligheden af deres produkter. De er nødt til at vælge mellem adskillige metoder, som støttes af myndigheder og private foretagender, de er ofte tvunget til at betale flere omkostninger for at tilvejebringe miljøoplysninger, og de mødes ofte med mistro af forbrugere, som er forvirrede over de mange mærker med information, der gør produkter svære at sammenligne.

Ifølge den seneste Eurobarometer-undersøgelse om grønne produkter er 48 % af de europæiske forbrugere forvirrede over den strøm af miljøinformation, som de modtager. En række erhvervsforbund har også efterspurgt en tværeuropæisk metode bygget på fælleseuropæiske, videnskabsbaserede vurderinger og livscyklusanalyser. De frygter, at de forskellige tiltag i de enkelte lande vil stride imod principperne for det indre marked samt forvirre forbrugerne og øge omkostningerne for erhvervslivet.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "For at øge den bæredygtige vækst bliver vi nødt til at sikre, at de mest ressourcebesparende og miljøvenlige produkter på markedet kan genkendes. At give folk pålidelige og sammenlignelige informationer om forskellige produkters og organisationers miljøpåvirkninger og -omdømme gør dem i stand til at vælge. Og at hjælpe virksomheder med at tilpasse deres metoder nedbringer omkostningerne og den administrative byrde."

Dette forslag, en meddelelse om etableringen af et indre marked for grønne produkter og en henstilling om brugen af metoderne, bør afstedkomme sammenlignelig og pålidelig miljøinformation, hvilket vil styrke tilliden blandt forbrugere, erhvervspartnere, investorer og andre selskabsinteressenter.

Forslaget

  • fremlægger to metoder til at måle miljøvenlighed gennem et produkts eller en organisations livscyklus: produkters miljøaftryk (PEF) og organisationers miljøaftryk (OEF)

  • retter henstilling til medlemsstaterne, virksomheder, private organisationer og finansverdenen om frivillig brug af disse metoder

  • bekendtgør en treårig prøveperiode til at udvikle produkt- og sektorspecifikke regler gennem en proces, der inddrager en række interessenter, og omfatter bestemmelser for organisationer, som har andre metoder, der ligeledes skal vurderes

  • angiver principper for formidling af miljøpræstationer såsom gennemsigtighed, pålidelighed, fuldstændighed, sammenlignelighed og klarhed

  • støtter en international indsats for bedre koordination i metodeudvikling og datatilgængelighed.

De næste skridt

Den treårige prøveperiode forventes at begynde kort efter, at meddelelsen er vedtaget. En offentlig indkaldelse af frivillige offentliggøres af Kommissionen på webportalerne for produkters miljøaftryk (PEF) og organisationers miljøaftryk (OEF). Virksomheder, interessentorganisationer og erhvervsorganisationer i og uden for EU opfordres til at deltage i udviklingen af specifikke regler for forskellige produktgrupper og sektorer.

Anden fase bygger på en dybdegående vurdering af resultaterne fra den treårige prøveperiode samt yderligere foranstaltninger, der gennemføres i henhold til meddelelsen og henstillingen. På baggrund af denne vurdering beslutter Kommissionen, om PEF- og OEF-metoderne finder yderligere politisk anvendelse.

Baggrund

Disse foranstaltninger medvirker til gennemførelsen af køreplanen for et ressourceeffektivt Europa, især afsnittet om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion. De planlagte foranstaltninger omfatter opstilling af en fælles metode baseret på en livscyklusvurdering, som gør medlemsstaterne og den private sektor i stand til at vurdere, udstille og benchmarke miljøpræstationerne for deres produkter, ydelser og virksomheder. Til disse foranstaltninger hører også tilvejebringelse af bedre information om produkters miljøaftryk.

Det indre marked for grønne produkter blev bekendtgjort som en nøgleaktion i akten for det indre marked1 fra 2011 og i ajourføringen af meddelelsen om industripolitikken2 fra 2012.

Metoderne for produkters miljøaftryk og for organisationers miljøaftryk er udarbejdet af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter. De bygger på livscyklusvurdering og kan dermed dække miljøpåvirkninger (og pege mod forbedringsmuligheder) fra udvindingen af råmaterialerne til bortskaffelse af et produkt (eller produktudvalg, hvad angår organisationer).

Yderligere oplysninger

Link til meddelelsen/til henstillingen:

http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Se også:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

KOM(2011) 206 endelig af 13.4.2011.

2 :

COM(2012) 582 final af 10.10.2012.


Side Bar