Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 9. dubna 2013

Životní prostředí: Komise chce pomoci podnikům a spotřebitelům lépe se orientovat v nepřehledném množství informací o dopadu na životní prostředí

Evropská komise navrhuje metody pro měření vlivu výrobků a organizací na životní prostředí, které by byly platné pro celou EU, a vyzývá členské státy a soukromý sektor, aby je začaly používat.

Podniky, které chtějí v současnosti vyzdvihnout šetrnost svých výrobků k životnímu prostředí, se potýkají s řadou překážek. Musí volit mezi četnými metodami podporovanými vládami a soukromými iniciativami, jsou často nuceny zaplatit vícekrát za poskytování informací o dopadu na životní prostředí a potýkají se s nedůvěrou spotřebitelů, které mate příliš velké množství informačních značek, jež ztěžuje možnost porovnat jednotlivé výrobky.

Podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometru o výrobcích šetrných k životnímu prostředí se 48 % Evropanů nevyzná v přemíře informací, kterých se jim o dopadu na životní prostředí dostává. Několik průmyslových federací rovněž vyzvalo k tomu, aby Evropa jako celek přijala jednotný přístup založený na vědeckých posudcích z celé Evropy a analýze dopadu na životní prostředí během životního cyklu. Federace vyjádřily obavu, že velké množství iniciativ členských států není v zájmu zásad jednotného trhu, mate spotřebitele a zvyšuje náklady průmyslu.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Abychom posílili udržitelný růst, musíme zajistit, aby spotřebitelé výrobky na trhu, které nejúčinněji využívají zdroje a jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, znali a snadno je rozpoznali. Jestliže jim poskytneme důvěryhodné a srovnatelné informace o dopadech výrobků na životní prostředí a o přínosech organizací pro životní prostředí, umožníme jim se rozhodnout. Pokud také pomůžeme podnikům sjednotit jimi používané metody, snížíme jejich náklady a správní zátěž.“

Dnešní návrh v podobě sdělení o vytvoření jednotného trhu pro výrobky šetrné k životnímu prostředí a doporučení ohledně používání daných metod by měl poskytnout srovnatelné a důvěryhodné environmentální informace a vzbudit důvěru spotřebitelů, obchodních partnerů, investorů a jiných zúčastněných stran.

Návrh

  • představuje dvě metody k měření vlivu výrobků na životní prostředí v průběhu jejich životního cyklu: analýzu environmentální stopy výrobku (Product Environmental Footprint, PEF) a analýzu environmentální stopy organizací (Organisation Environmental Footprint, OEF),

  • členským státům, podnikům, soukromým organizacím a finančnímu sektoru doporučuje tyto metody dobrovolně používat,

  • oznamuje tříleté zkušební období, během kterého mají být ve spolupráci mnoha zúčastněných stran vypracována pravidla pro konkrétní výrobky a odvětví, přičemž organizace, které používají jiné metody, budou moci nechat tyto metody rovněž posoudit,

  • stanoví zásady informování o vlivu na životní prostředí, jako je např. transparentnost, důvěryhodnost, úplnost, srovnatelnost a jasnost informací,

  • podporuje mezinárodní úsilí o zlepšení koordinace ve vývoji metod a dostupnosti údajů.

Další kroky

Očekává se, že zmíněné tříleté zkušební období bude následovat brzy po přijetí sdělení Komise. Na webových portálech Komise Product Environmental Footprint a Organisation Environmental Footprint bude zveřejněna otevřená výzva, ve které budou podniky, průmyslové a jiné zúčastněné organizace z EU i třetích zemí vybídnuty, aby se zúčastnily práce na vývoji pravidel pro konkrétní skupiny výrobků a odvětví.

Ve druhé fázi Komise podrobně posoudí výsledky tříletého zkušebního období, jakož i dodatečná opatření přijatá podle daného sdělení a doporučení. Na základě tohoto posouzení Komise rozhodne o dalším použití metod PEF a OEF v politice.

Souvislosti

Tato opatření přispějí k realizaci Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje, zejména jeho kapitoly „Udržitelná spotřeba a výroba“. Plánovaná opatření zahrnují vytvoření společného metodického přístupu vycházejícího z posouzení životního cyklu, který členským státům a soukromému sektoru umožní posoudit, označit a porovnávat vliv výrobků, služeb a podniků na životní prostředí. Díky opatřením budou také poskytovány lepší informace o environmentální stopě výrobků.

Jednotný trh pro výrobky šetrné k životnímu prostředí byl oznámen jako klíčové opatření Aktu o jednotném trhu1 z roku 2011 a v aktualizaci sdělení o průmyslové politice2 z roku 2012.

Metody analýzy environmentální stopy výrobku a environmentální stopy organizací vypracovalo Společné výzkumné středisko Evropské komise. Jsou založeny na posouzení životního cyklu, a mohou tedy zahrnovat dopady na životní prostředí (a ukázat příležitosti pro zlepšení) – od těžby surovin až po odstraňování výrobků (nebo portfolia výrobků, pokud jde o organizace).

Další informace:

Odkaz na sdělení/na doporučení:

http://www.ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Viz též:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)

1 :

KOM(2011) 206 v konečném znění ze dne 13. 4. 2011.

2 :

COM(2012) 582 final ze dne 10. 10. 2012.


Side Bar