Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 22. januára 2013

EÚ podporí 302 špičkových výskumníkov sumou 680 miliónov eur

Európska rada pre výskum (ERC) poskytne 302 vyšším vedúcim výskumných tímov v 24 rozličných krajinách Európy v rámci nedávnej súťaže o prestížne „granty pre skúsených výskumných pracovníkov“ finančnú podporu vo výške 680 miliónov eur. Pri sume 2,5 milióna eur na projekt môžu vedci a ich vedecké tímy vďaka týmto finančným prostriedkom aj naďalej prinášať prelomové objavy na hranici poznania. Vybrané projekty reprezentujú širokú škálu tém. Istý vedec bude so svojím tímom vo Francúzsku pracovať na nových modeloch, ktorými sa dajú vysvetliť určité fyzikálne javy ako napr. supravodivosť. Tím z Lotyšska spojí počítačové vedy s fyzikou a matematikou, aby posúdil výhody a obmedzenia kvantových zariadení. Ďalší grant bol udelený výskumnému pracovníkovi z Talianska, ktorý chce zistiť, akým spôsobom sa budú vyvíjať a meniť názory hospodárskych subjektov na okolité prostredie a na vzájomné vzťahy vo chvíli, keď sa k existujúcim vzorcom ich správania pridajú emocionálne a psychologické činitele.

Komisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „ERC aj naďalej vyhľadáva tých najlepších výskumníkov. Vďaka podpore ERC sa zvýši počet prevratných zmien a objavov vo svete vedy a takisto aj množstvo publikovaných článkov v uznávaných vedeckých periodikách. Podpora cezhraničného výskumu na najvyššej úrovni je základom konkurencieschopnosti Európy, a práve preto sme v rámci nášho programu Horizont 2020 navrhli zvýšiť rozpočet ERC.“

V tohtoročnej súťaži o granty pre skúsených výskumných pracovníkov dostala ERC okolo 2 300 žiadostí, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny nárast (o 4,5 %). Mierne sa zvýšil aj rozpočet na túto výzvu na predloženie návrhov, ktorý predstavoval 680 miliónov eur. Rovnako mierne vzrástol aj počet vybraných výskumných pracovníkov – z 294 na 302, zatiaľ čo miera úspešnosti žiadostí zostala nezmenená (13 %). Granty pre skúsených výskumných pracovníkov sa udeľujú etablovaným špičkovým výskumníkom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť či vek, ktorí vedú nezávislý výskum a ktorých nedávne vedecké výsledky a profil svedčia o tom, že v danej oblasti, resp. oblastiach patria k svetovej špičke.

MEMO/13/19

Kontext

Granty ERC sú určené popredným výskumným pracovníkom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktorí pracujú, príp. sú ochotní sa presťahovať do Európy. V tejto výzve na predloženie žiadostí o granty pre skúsených výskumných pracovníkov boli vybraní kandidáti 32 rôznych národností, pričom najväčšie zastúpenie spomedzi nich majú anglickí, nemeckí, francúzski, holandskí a talianski výskumníci. Svoje výskumné projekty budú realizovať vo viac ako 160 inštitúciách v 24 krajinách Európy. Ako najväčšie krajiny v EÚ dosiahli Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko najvyšší počet úspešných kandidátov. Avšak vzhľadom na počet obyvateľov patria z krajín EÚ k najúspešnejším výskumníci v Holandsku, Dánsku, vo Veľkej Británii a na Cypre a z krajín, ktoré spolupracujú v rámci výskumného programu EÚ, výskumníci zo Švajčiarska a Izraela. Táto skutočnosť zodpovedá vysokej úrovni výskumu v týchto krajinách, ktorá je vo väčšine prípadov výsledkom dlhodobých investícií do výskumu.

Z vyšších vedeckých pracovníkov, ktorým boli granty udelené, sa 11 prihlásilo spoza hraníc Európskeho výskumného priestoru (ten tvoria členské štáty EÚ a krajiny, ktoré pristúpili k Rámcovému programu pre výskum a vývoj). Je to viac ako v prípade minuloročnej výzvy na predloženie návrhov. Väčšinu tvoria Európania, ktorí sa vracajú do svojich domovských krajín, pričom viacerí z nich pôsobili v USA, jeden v Kanade a jeden v Libanone. Medzi vybranými vedcami sú traja Američania, ktorí sa zo Spojených štátov sťahujú do Európy, aby tu v jednej z hostiteľských inštitúcií realizovali svoj výskum finančne podporený ERC. Okrem toho má 21 vybraných výskumných pracovníkov inú ako európsku štátnu príslušnosť, avšak už dlhšie pôsobia v Európe.

O čosi viac ako 15 % vybraných výskumníkov tvoria ženy, čo je v porovnaní s minulým rokom o 12 % viac. Priemerný vek výskumných pracovníkov je 51 rokov.

Z návrhov vybraných v tejto výzve bolo 45 % z oblasti „Fyzikálne a technické vedy“, 37 % z oblasti „Biologické vedy“ a 18 % z oblasti „Sociálne a humanitné vedy“. Príjemcovia grantov boli vyberaní na základe partnerského hodnotenia, ktoré vykonalo 25 komisií zložených z renomovaných vedcov z celého sveta.

Európska rada pre výskum, ktorú v roku 2007 zriadila EÚ, je prvou celoeurópskou organizáciou financujúcou výskum na hraniciach poznania. ERC, ktorá je najnovšou, inovačnou zložkou siedmeho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a vývoja (osobitný program „Myšlienky“), má na roky 2007 až 2013 celkový rozpočet vo výške 7,5 miliardy eur. Európska komisia navrhla v novom rámcovom programe „Horizont 2020“ (na roky 2014 až 2020) výrazné zvýšenie rozpočtu ERC na viac ako 13 miliárd eur.

Ďalšie informácie

Webová stránka ERC:

http://erc.europa.eu

Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar