Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 22 stycznia 2013 r.

680 milionów z funduszy UE dla 302 najlepszych naukowców

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) przyznała 680 mln euro 302 doświadczonym naukowcom z 24 krajów w Europie w ramach najnowszego zaproszenia do składania wniosków o prestiżowe dotacje dla doświadczonych badaczy („advanced grants”). Dzięki grantom, których wysokość dochodzi do 2,5 mln euro na projekt, wyróżnieni naukowcy razem ze swoimi zespołami będą mogli kontynuować swoje pionierskie badania. Wybrane projekty obejmują szeroki zakres tematów. Jeden z naukowców wraz z swoim zespołem będzie pracował we Francji nad nowymi modelami wyjaśniającymi niektóre zjawiska fizyczne, takie jak nadprzewodnictwo. Zespół prowadzący badania na Łotwie, wykorzystując zdobycze technologii informatycznych, fizyki i matematyki, oceni zalety i ograniczenia urządzeń kwantowych. Kolejny grant trafi do naukowca pracującego we Włoszech, który dzięki wzbogaceniu dotychczasowych modeli o wskaźniki emocjonalne i psychologiczne sprawdzi, jak podmioty gospodarcze kształtują swoje podejście do swojego otoczenia i do innych podmiotów.

Unijna Komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: Rada będzie nadal wybierać najlepszych naukowców. Oferowane przez nią fundusze przekładają się na przełomy i odkrycia w dziedzinie nauki oraz na liczniejsze publikacje w uznanych czasopismach naukowych. Promowanie pionierskich badań na najwyższym szczeblu ma pierwszorzędne znaczenie dla konkurencyjności Europy, dlatego zaproponowaliśmy zwiększenie budżetu ERBN w ramach programu „Horyzont 2020”.

Rada otrzymała 2300 wniosków o dotacje dla doświadczonych naukowców, czyli o 4,5 proc. więcej niż w zeszłym roku. Budżet na te dotacje − 680 mln euro − również został nieznacznie zwiększony. Wzrosła też w niewielkim stopniu liczba naukowców, którym przyznano dotacje (z 294 do 302), a odsetek przyjętych zgłoszeń utrzymuje się na poziomie 13 proc. „ERC Advanced Grants” trafiają do najlepszych uznanych badaczy dowolnej narodowości i w dowolnym wieku, niezależnych na planie naukowym i posiadających udokumentowane doświadczenie badawcze z ostatnich lat oraz profil, który predestynuje ich do tego, by w swoich dziedzinach odgrywali rolę liderów.

MEMO/13/19

Kontekst

Granty ERBN przeznaczone są dla najlepszych naukowców dowolnej narodowości, którzy mieszkają w Europie lub mają ochotę się tutaj przeprowadzić. Kandydaci wybrani w ramach tegorocznej edycji „advanced grants” pochodzą z 32 różnych krajów. Najliczniej reprezentowane są Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia i Włochy. Naukowcy będą realizować swoje projekty badawcze w ponad 160 instytucjach w 24 krajach UE. Jako największe kraje w UE największą liczbę kandydatów przyjmą Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Jednak proporcjonalnie do liczby ludności najwięcej wybranych kandydatów będzie prowadzić badania w Holandii, Danii, Wielkiej Brytanii i na Cyprze, jeśli chodzi o kraje UE, oraz w Szwajcarii i w Izraelu, wśród krajów stowarzyszonych w ramach unijnego programu badań naukowych. Odzwierciedla to wysoką jakość prac badawczych prowadzonych w tych krajach, która z reguły wynika z długoterminowych inwestycji w badania naukowe.

11 spośród naukowców, którym przyznano dotacje, pochodzi spoza europejskiej przestrzeni badawczej (na którą składają się państwa członkowskie UE oraz kraje stowarzyszone w ramach programu w zakresie badań naukowych). W tym roku jest ich zatem więcej niż w poprzednim. Większość Europejczyków wraca do krajów, z których pochodzą; większość zamieszkiwała w Stanach Zjednoczonych, jeden z Kanadzie, a jeden w Libanie. Wśród wyróżnionych naukowców są trzej obywatele amerykańscy, którzy wyprowadzają się z USA, by w instytucji przyjmującej w Europie prowadzić badania finansowane przez ERBN. Ponadto 21 wybranych naukowców posiada obywatelstwo państwa spoza Europy, ale już mieszka w Europie.

Zaledwie 15 proc. wybranych kandydatów to kobiety, w zeszłym roku było to 12 proc. Średni wiek naukowców to 51 lat.

W tegorocznej edycji 45 proc. wybranych propozycji dotyczy obszaru „nauk fizycznych i inżynierii”, 37 proc. – „nauk biologicznych”, a 18 proc. – „nauk społecznych i humanistycznych”. Beneficjenci dotacji zostali wybrani na podstawie oceny opartej na wzajemnej weryfikacji przez 25 zespołów złożonych z uznanych naukowców z całego świata.

Utworzona w 2007 r. przez UE Europejska Rada ds. Badań Naukowych stanowi pierwszą ogólnoeuropejską organizację finansującą badania o charakterze pionierskim. ERBN, która jest najnowszym, pionierskim elementem unijnego siódmego programu ramowego w zakresie badań (program szczegółowy „Pomysły”), dysponuje budżetem całkowitym w wysokości 7,5 mld euro w okresie od 2007 do 2013 r. Komisja Europejska zaproponowała znaczne zwiększenie budżetu ERBN do ponad 13 mld euro w nowym programie ramowym „Horyzont 2020” (lata 2014-2020).

Dodatkowe informacje

Strona internetowa ERBN:

http://erc.europa.eu

„Horyzont 2020”:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar