Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 januari 2013

302 toponderzoekers krijgen 680 miljoen euro aan EU‑middelen

De Europese Onderzoeksraad (European Research Council of ERC) kent 680 miljoen euro toe aan 302 senior onderzoeksleiders in 24 verschillende Europese landen bij de laatste inschrijvingsronde voor haar prestigieuze "subsidies voor gevorderden". Dankzij de financiering tot 2,5 miljoen euro per project kunnen deze wetenschappers met hun teams ideeën ontwikkelen waarmee de grenzen van de kennis kunnen worden verlegd. De geselecteerde projecten omvatten uiteenlopende onderwerpen. In Frankrijk, zullen een wetenschapper en zijn team nieuwe modellen ontwikkelen die bepaalde natuurkundige verschijnselen verklaren zoals supergeleiding. Een team in Letland zal computerwetenschappen en wiskunde combineren om de voordelen en beperkingen van kwantumelektronica te achterhalen. Een andere subsidie gaat naar een onderzoeker in Italië die zal nagaan hoe economische actoren hun opvattingen over hun omgeving en over elkaar vormen en veranderen, door aan bestaande modellen emotionele en psychologische eigenschappen toe te voegen.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn zei hierover het volgende: "De ERC blijft de allerbeste onderzoekers aantrekken. ERC-middelen leiden tot een toenemend aantal wetenschappelijke doorbraken en ontdekkingen en ook tot meer publicaties in erkende wetenschappelijke tijdschriften. De bevordering van baanbrekend onderzoek op het hoogste niveau is cruciaal voor het concurrentievermogen van Europa en daarom hebben wij voorgesteld om het ERC-budget in het kader van ons Horizon 2020-programma te verhogen."

In deze inschrijvingsronde voor subsidies voor gevorderden werden bij de ERC 2 300 aanvragen ingediend, wat overeenkomt met een kleine stijging in vergelijking met vorig jaar (4,5 %). Het budget van 680 miljoen euro werd ook licht opgetrokken. Het aantal voor financiering geselecteerde onderzoekers nam licht toe, van 294 tot 302, terwijl het percentage van succesvolle aanvragen onveranderd blijft op 13 %. Subsidies voor gevorderden worden toegekend aan vermaarde toponderzoekers, ongeacht hun nationaliteit of leeftijd, die op wetenschappelijk vlak onafhankelijk zijn en dankzij hun recente onderzoekservaring en hun profiel voortrekkers zijn in hun vakgebied(en).

MEMO/13/19

Achtergrond

ERC-subsidies zijn bestemd voor toponderzoekers van eender welke nationaliteit die in Europa gevestigd zijn of zich er willen vestigen. Bij deze oproep voor subsidies voor gevorderden werden kandidaten met 32 verschillende nationaliteiten geselecteerd; Britse, Duitse, Franse, Nederlandse en Italiaanse onderzoekers waren het sterkst vertegenwoordigd. Zij zullen hun onderzoeksprojecten uitvoeren in meer dan 160 instellingen in 24 verschillende Europese landen. De meeste succesvolle kandidaten gaan naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, aangezien dit de grootste landen van de EU zijn. Rekening houdend met het bevolkingscijfer zijn de meest succesvolle onderzoekers gevestigd in Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Cyprus voor de EU-landen, en Zwitserland en Israël voor de landen die met het EU-programma voor onderzoek geassocieerd zijn. Dit is een weerspiegeling van het kwaliteitsvolle onderzoek dat in deze landen wordt gevoerd en dat over het algemeen het resultaat is van langetermijninvesteringen in onderzoek.

Van de senior onderzoekers die bij deze oproep subsidies ontvangen, waren er 11 aanvragen van buiten de Europese onderzoeksruimte (de lidstaten van de EU plus landen die met het kaderprogramma voor onderzoek geassocieerd zijn). Dit is meer dan bij de vorige oproep voor subsidies voor gevorderden. De meerderheid bestaat uit Europeanen die terugkeren naar hun eigen land; de meeste waren gevestigd in de Verenigde Staten, een in Canada en een in Libanon. Bij de geselecteerde wetenschappers zijn drie Amerikanen die de Verenigde Staten verlaten om hun door het ERC gefinancierd onderzoek uit te voeren bij een gastinstelling in Europa. Verder zijn er 21 geselecteerde onderzoekers die een niet-Europese nationaliteit hebben maar al in Europa gevestigd waren.

Vrouwen maken iets meer dan 15 % van de geselecteerde onderzoekers uit, wat een stijging is in vergelijking met 12 % vorig jaar. De gemiddelde leeftijd van de gesubsidieerde onderzoekers is 51 jaar.

Bij deze oproep had 45 % van de geselecteerde voorstellen betrekking op het gebied van natuurwetenschappen en ingenieurswetenschappen, 37 % op biowetenschappen, en 18 % op de sociale en menswetenschappen. De begunstigden werden door middel van collegiale toetsing geselecteerd door 25 panels van gerenommeerde wetenschappers uit de hele wereld.

De Europese Onderzoeksraad is in 2007 door de EU opgericht en is daarmee de eerste pan-Europese financieringsorganisatie voor baanbrekend onderzoek. De Europese Onderzoeksraad is het nieuwste en meest innovatieve onderdeel van het zevende kaderprogramma voor onderzoek (specifiek programma "Ideeën") en beschikt over een budget van 7,5 miljard euro voor de periode 2007 tot en met 2013. De Europese Commissie heeft voorgesteld het ERC-budget voor het nieuwe kaderprogramma "Horizon 2020" (2014-2020) aanzienlijk te verhogen, tot meer dan 13 miljard euro.

Meer informatie

EFG-website:

http://erc.europa.eu/

Horizon 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar