Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. tammikuuta 2013

680 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta 302 huippututkijalle

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) myöntää kokeneille tutkijoille tarkoitetun viimeisimmän apurahahakukierroksen perusteella 680 miljoonaa euroa 302 kokeneelle huipputason tutkijalle. Tutkijat toimivat ympäri Eurooppaa 24 eri maassa. Apurahan avulla, joka on enintään 2,5 miljoonaa euroa hanketta kohti, tutkijat voivat jatkaa uraa uurtavaa tutkimustaan tieteen eturintamassa oman tiiminsä kanssa. Valitut hankkeet kattavat monia eri aihe-alueita. Yksi tutkija esimerkiksi kehittää tiiminsä kanssa Ranskassa uusia malleja, joilla voidaan selittää tiettyjä fysikaalisia ilmiöitä, kuten suprajohtavuutta. Latviassa toimiva tiimi taas käyttää hyväkseen tietotekniikkaa, fysiikkaa ja matematiikkaa arvioidakseen kvanttimekaniikan etuja ja rajoituksia. Yhden avustuksen turvin Italiassa toimiva tutkija puolestaan lisää olemassa oleviin malleihin emotionaalisia ja psykologisia ominaisuuksia tutkiakseen miten talouden toimijat muodostavat ja muuttavat käsityksiään ympäristöstään ja toisistaan.

ERC jatkaa työtään kaikkein parhaimpien tutkijoiden tunnistamiseksi”, totesi tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn. ”ERC:n rahoitus on johtanut yhä useampiin tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimustuloksiin sekä julkaisuihin tunnustetuissa tieteellisissä julkaisuissa. Tieteen eturintamassa harjoitettavan huippututkimuksen edistäminen on elintärkeää Euroopan kilpailukyvylle, ja siksi komissio on ehdottanut, että ERC:n määrärahoja kasvatetaan Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä.”

Kokeneille tutkijoille tarkoitettua Advanced Grants -apurahaa koskevassa ehdotuspyynnössä ERC:lle jätettiin noin 2 300 hakemusta eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna (kasvu 4,5 %). Myös apurahabudjetti kasvoi hieman, ja on nyt 680 miljoonaa euroa. Rahoitusta saavien tutkijoiden määrä kasvoi niin ikään jonkin verran 294 tutkijasta 302 tutkijaan, kun taas hyväksyttyjen hakemusten määrä pysyi ennallaan 13 prosentissa. Advanced grants -apurahoja myönnetään asemansa vakiinnuttaneille huippututkijoille kansalaisuudesta ja iästä riippumatta. Tutkijoiden on oltava riippumattomia, ja heidän on pystyttävä esittämään tuoreita tutkimustuloksia ja tutkimusprofiili, joiden perusteella heidän voidaan osoittaa kuuluvan alansa huippututkijoihin.

MEMO/13/19

Tausta

ERC:n apurahat on tarkoitettu huippututkijoille – kansallisuudesta riippumatta – jotka joko jo toimivat Euroopassa tai ovat valmiita muuttamaan Eurooppaan. Tässä Advanced Grants -apurahoja koskevassa ehdotuspyynnössä valittujen ehdokkaiden joukossa on 32:n eri maan kansalaisia. Suurin osa apurahan saaneista on Yhdistyneen kuningaskunnan, Saksan, Ranskan, Alankomaiden ja Italian kansalaisia. Valittujen tutkijoiden tutkimushankkeet toteutetaan 160 tutkimuslaitoksessa 24:ssä Euroopan maassa. Eniten apurahan saaneita tutkijoita toimii EU:n suurimmissa jäsenvaltioissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, ja Saksassa. Väkilukuun suhteutettuna apurahan saaneita tutkijoita toimii EU:n jäsenvaltioista eniten kuitenkin Alankomaissa, Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kyproksessa sekä EU:n tutkimusohjelmiin osallistuvista maista Sveitsissä ja Israelissa. Tämä kuvastaa tutkimuksen korkeaa laatua kyseisissä maissa, mikä yleensä on seurausta pitkän aikavälin tutkimusinvestoinneista.

Advanced grants -apurahan saaneista tutkijoista 11 tutkijaa tulee eurooppalaisen tutkimusalueen (EU:n jäsenvaltiot sekä tutkimuspuiteohjelmaan osallistuvat maat) ulkopuolelta. Määrä on suurempi kuin edellisessä Advanced Grants -ehdotuspyynnössä. Useimmat näistä tutkijoista ovat kotimaahansa palaavia eurooppalaisia; suurin osa toimi aiemmin Yhdysvalloissa sekä yksi Kanadassa ja yksi Libanonissa. Valittujen joukossa on kolme amerikkalaista tutkijaa, jotka siirtyvät Yhdysvalloista jatkamaan tutkimustaan ERC-rahoituksella isäntänä toimivassa eurooppalaisessa tutkimuslaitoksessa. Tutkijoista 21:llä on Euroopan ulkopuolisen maan kansalaisuus, mutta he olivat jo sijoittautuneet Eurooppaan.

Hieman yli 15 prosenttia valituista tutkijoista on naisia; määrä kasvoi edellisestä vuodesta 12 prosentilla. Rahoitusta saavien tutkijoiden keski-ikä on 51 vuotta.

Tässä ehdotuspyynnössä valituista ehdotuksista 45 prosenttia toteutetaan luonnontieteiden ja tekniikan alalla, 37 prosenttia biotieteiden alalla ja 18 prosenttia yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden aloilla. Apurahojen saajat valittiin vertaisarvioinnin perusteella. Siihen osallistui 25 asiantuntijapaneelia, joissa oli mukana nimekkäitä tutkijoita eri puolilta maailmaa.

EU perusti Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) vuonna 2007. ERC on ensimmäinen eturintamassa olevan tutkimuksen yleiseurooppalainen rahoitusorganisaatio. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on uusin uraa uurtava osa Euroopan unionin seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa (Ideat-erityisohjelma), ja sen kokonaisbudjetti vuosina 2007–2013 on 7,5 miljardia euroa. Euroopan komissio on ehdottanut, että ERC:n määrärahoja lisättäisiin yli 13 miljardiin euroon uudessa puiteohjelmassa ”Horisontti 2020” (2014–2020).

Lisätietoja

ERC:n sivusto:

http://erc.europa.eu

Horisontti 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Yhteystiedot:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar