Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2013

Σε 302 κορυφαίους ερευνητές απονέμεται ποσό 680 εκατομμυρίων ευρώ από χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) απονέμει ποσό 680 εκατομμυρίων ευρώ σε 302 έμπειρα ηγετικά στελέχη επικεφαλής ερευνών σε 24 διαφορετικές χώρες σε όλη την Ευρώπη κατά τον τελευταίο διαγωνισμό για τις υψηλού κύρους «επιχορηγήσεις προηγμένης έρευνας». Με έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανά έργο, οι χρηματοδοτήσεις επιτρέπουν στους επιστήμονες αυτούς να επιδιώξουν να εφαρμόσουν τις πιο ρηξικέλευθες ιδέες τους στα όρια της γνώσης, μέσα από κοινές προσπάθειες με τις δικές τους ομάδες. Τα επιλεγμένα σχέδια καλύπτουν ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων. Από έναν επιστήμονα και την ομάδα του στη Γαλλία θα αναπτυχθούν νέα πρότυπα προκειμένου να εξηγηθούν ορισμένα φυσικά φαινόμενα, όπως η υπεραγωγιμότητα. Μια ομάδα με έδρα τη Λετονία θα συγκεντρώσει δεδομένα για την πληροφορική, τη φυσική και τα μαθηματικά, επιδιώκοντας να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των κβαντικών διατάξεων. Μια άλλη επιχορήγηση προβλέπεται να χορηγηθεί σε ερευνητή στην Ιταλία ο οποίος θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικοί παράγοντες διαμορφώνουν και μεταβάλλουν τις απόψεις τους για το περιβάλλον τους και για την εκατέρωθεν πραγματική υπόστασή τους, προσθέτοντας συναισθηματικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά στα υφιστάμενα μοντέλα.

Η αρμόδια Επίτροπος για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, η κυρία Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε τα εξής: «Το ΕΣΕ εξακολουθεί να εντοπίζει τους κορυφαίους ερευνητές. Οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΕ έχουν ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η αύξηση του αριθμού των επιστημονικών επιτευγμάτων και ανακαλύψεων, αλλά και να γίνονται περισσότερες δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Η προώθηση των ερευνών αιχμής σε ανώτατο επίπεδο έχει ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείναμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του ΕΣΕ ως μέρος του προγράμματός μας Ορίζοντας 2020.»

Κατά το διαγωνισμό της για τις επιχορηγήσεις προηγμένης έρευνας υποβλήθηκαν περίπου 2.300 αιτήσεις προς το ΕΣΕ, πράγμα που ισοδυναμεί με ελαφρά αύξηση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου έτους (4,5%). Όσον αφορά τον προϋπολογισμό ύψους 680 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζεται για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, σημειώθηκε επίσης μικρή αύξηση. Ο αριθμός των ερευνητών που επελέγησαν για χρηματοδότηση αυξήθηκε ελαφρά, από 294 σε 302, ενώ το ποσοστό των επιτυχών αιτήσεων παραμένει σταθερό στο 13%. Οι επιχορηγήσεις προηγμένης έρευνας απονέμονται σε καθιερωμένους κορυφαίους ερευνητές κάθε εθνικότητας ή ηλικίας που είναι επιστημονικά ανεξάρτητοι και έχουν να επιδείξουν πρόσφατο ιστορικό ερευνητικών επιδόσεων και χαρακτηριστικά που τους αναγορεύουν σε ηγετικές μορφές στον αντίστοιχο τομέα (στους αντίστοιχους τομείς).

MEMO/13/19

Ιστορικό

Οι επιχορηγήσεις του ΕΣΕ χορηγούνται με στόχο κορυφαίους ερευνητές κάθε εθνικότητας οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ευρώπη ή επιθυμούν να μετακινηθούν προς αυτή. Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις προηγμένης έρευνας, οι επιλεγμένοι υποψήφιοι έχουν 32 διαφορετικές ιθαγένειες – ενώ οι Βρετανοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί και Ιταλοί ερευνητές είναι οι πιο πολυπληθείς. Προβλέπεται να εφαρμόσουν τα ερευνητικά τους προγράμματα σε περισσότερα από 160 ιδρύματα σε 24 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Ως οι μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες θα φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο αριθμό επιτυχών υποψηφίων. Ωστόσο, σε συνάρτηση με το μέγεθος του πληθυσμού, οι πλέον επιτυχημένοι ερευνητές είναι εγκατεστημένοι στις Κάτω Χώρες, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, και στην Ελβετία και το Ισραήλ από τις χώρες που είναι συνδεδεμένες με το ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ. Αυτό αντανακλά την υψηλή ποιότητα της έρευνας στις χώρες αυτές, η οποία αποτελεί εν γένει συνέπεια των μακροπρόθεσμων επενδύσεων που γίνονται στην έρευνα.

Από τους εξέχοντες επιστήμονες που θα λάβουν επιχορηγήσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, 11 υπέβαλαν αιτήσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (τα κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα). Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε σύγκριση με την τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις προηγμένης έρευνας. Η πλειοψηφία είναι Ευρωπαίοι που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους. Οι περισσότεροι ήταν εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας στον Καναδά και ένας στο Λίβανο. Μεταξύ των επιλεγμένων επιστημόνων συγκαταλέγονται και τρεις Αμερικανοί που μετακινούνται από τις ΗΠΑ για να εκτελέσουν την έρευνά τους που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ σε κάποιο ίδρυμα υποδοχής στην Ευρώπη. Επιπλέον, 21 από τους επιλεγμένους ερευνητές έχουν μη ευρωπαϊκή ιθαγένεια, αλλά ήταν ήδη εγκατεστημένοι στην Ευρώπη.

Μόλις πάνω από το 15% των επιλεγέντων ερευνητών είναι γυναίκες, γεγονός που αποτελεί αύξηση από το περσινό 12%. Ο μέσος όρος ηλικίας των ερευνητών που θα χρηματοδοτηθούν ανέρχεται σε 51 έτη.

Στην παρούσα πρόσκληση, 45% των προτάσεων που επελέγησαν αφορούσαν τον τομέα των «φυσικών και μηχανολογικών επιστημών», 37% τις «βιοεπιστήμες» και 18% τις «κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες». Η επιλογή των δικαιούχων έγινε με βάση αξιολόγηση από ομότιμους κριτές 25 ομάδων που αποτελούνται από επιφανείς επιστήμονες από όλον τον κόσμο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 από την ΕΕ, είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός οργανισμός χρηματοδότησης για έρευνες αιχμής. Το ΕΣΕ, το οποίο αποτελεί το πλέον πρόσφατο, πρωτοποριακό στοιχείο του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (ειδικό πρόγραμμα «Ιδέες»), διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το χρονικό διάστημα από το 2007 έως το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει σημαντικό άλμα στην ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΕΣΕ, έτσι ώστε να υπερβεί το ποσό των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο που επονομάζεται «Ορίζοντας 2020» (2014-2020).

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα του ΕΣΕ:

http://erc.europa.eu

Ορίζοντας 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar