Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 януари 2013 г.

302 от най-добрите изследователи получиха 680 млн. EUR финансиране от ЕС

Европейският изследователски съвет (ЕИС) предостави на последния си конкурс за престижните „Advanced Grants“ 680 млн. EUR на 302 водещи старши изследователи в 24 различни държави в Европа. Със средства в размер до 2,5 млн. EUR на проект, финансирането позволява на тези учени да работят със свои собствени екипи по най-авангардните си идеи, които са на границите на познанието. Избраните проекти обхващат широк кръг теми. Учен с екипа си ще разработи във Франция нови модели за обясняване на някои физически феномени като свръхпроводимостта. Екип, установен в Латвия, ще обедини компютърни науки, физика и математика, за да оцени предимствата и ограниченията на квантовите устройства. Други безвъзмездни средства са предназначени за изследовател в Италия, който ще разгледа как икономическите субекти формират и променят схващанията си за заобикалящата ги среда и за другите икономически субекти, като добави емоционални и психологически характеристики към съществуващите модели.

Европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката г-жа Мойра Гейгън-Куин заяви: „Европейският изследователски съвет продължава да открива най-добрите изследователи. Финансирането от ЕИС води до все по-голям брой научни постижения и открития, както и до повече публикации в признати научни издания. Насърчаването на най-авангардни изследвания на най-високото равнище е жизнено важно за конкурентоспособността на Европа и това е причината, поради която предложихме увеличение на бюджета на ЕИС като част от програма ни „Хоризонт 2020“.

За този конкурс за безвъзмездни средства за авангардни изследвания в ЕИС са подадени около 2 300 кандидатури, което представлява леко увеличение в сравнение с броя за миналата година (4,5 %). Бюджетът по поканата за предложения е 680 млн. EUR, което също е леко увеличение. Броят на изследователите, избрани за финансиране, малко се е увеличил от 294 на 302, докато процентът на успешните кандидатури остава същият — 13 %. Безвъзмездните средства за авангардни изследвания се отпускат на най-добрите утвърдени изследователи от всяка националност или възраст, които са независими научно и имат скорошни изследвания и профил, които ги определят като водещи в съответната(ите) им област(и).

MEMO/13/19

Контекст

Цел на безвъзмездните средства на ЕИС са най-добрите изследователи от всички националности, които са установени, или желаят да се преместят в Европа. В този конкурс за безвъзмездни средства за авангардни изследвания избраните кандидати са от 32 различни националности, като най-многобройни са британските, немските, френските, нидерландските и италианските изследователи. Те ще осъществят своите изследователски проекти в над 160 институции, намиращи се в 24 различни европейски държави. Като най-големи държави в ЕС, Обединеното кралство, Франция и Германия ще бъдат домакини на най-голям брой успешни кандидати. Въпреки това, отнесено към броя на населението, най-много успешни изследователи са установени в Нидерландия, Дания, Обединеното кралство и Кипър от държавите от ЕС, и в Швейцария и Израел от държавите, асоциирани към изследователската програма на ЕС. Това отразява високото качество на изследователската дейност в тези държави, което в общия случай е резултат от дългосрочни инвестиции в изследователска дейност.

От старшите научни работници, получили безвъзмездни средства по тази покана, 11 са се кандидатирали извън Европейското изследователско пространство (държавите членки на ЕС плюс държавите, асоциирани към Рамковата програма за изследвания). Това представлява увеличение в сравнение с последната покана за безвъзмездни средства за авангардни изследвания. Повечето от тях са европейци, които се завръщат в родните си страни; по-голямата част са били установени в САЩ, един в Канада, и един в Ливан. Сред избраните има трима американци, които се преместват от САЩ, за да извършат изследователска си дейност, финансирана от ЕИС, в институция-домакин в Европа. В допълнение, 21 от избраните изследователи не са с европейско гражданство, но вече са установени в Европа.

Малко над 15 % от избраните изследователи са жени, което представлява увеличение в сравнение с миналогодишните 12 %. Средната възраст на изследователите, които ще бъдат финансирани, е 51 години.

В тази покана 45 % от избраните предложения са в областта „Физични науки и инженерство“, 37 % в областта „Науки за живота“, а 18 % в областта „Социални и хуманитарни науки“. Победителите са избрани от 25 рецензентски комисии, състоящи се от известни учени от цял свят.

Създаден от ЕС през 2007 г., Европейският изследователски съвет е първата общоевропейска организация за финансиране на научни изследвания на границите на познанието. ЕИС, който е най-новият, пионерски елемент на Седмата изследователска рамкова програма на ЕС (специфична програма „Идеи“), има общ бюджет от 7,5 млрд. EUR от 2007 до 2013 г. В новата рамкова програма „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) Европейската комисия предложи значително увеличение на бюджета на ЕИС на над 13 млрд. EUR.

За повече информация

Уебсайт на ЕИС:

http://erc.europa.eu

„Хоризонт 2020“:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

За връзка:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar