Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 9. aprīlī

Darbu sāk Šengenas informācijas sistēma SIS II

Šodien darbu sāk otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēma SIS II, lai uzlabotu drošību un atvieglotu brīvu pārvietošanos Šengenas zonā. Ar SIS II starpniecību var viegli veikt informācijas apmaiņu starp valstu robežkontroles, muitas un policijas iestādēm par personām, kas var būt iesaistītas smagā noziegumā. Sistēma ietver arī brīdinājumus par pazudušām personām, īpaši bērniem, kā arī informāciju par dažiem īpašuma objektiem, piemēram, banknotēm, vieglajām automašīnām, mikroautobusiem, šaujamieročiem, kā arī identifikācijas dokumentiem, kas var būt nozagti, nelikumīgi iegūti vai pazaudēti.

ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma teica: “Ar gandarījumu paziņoju, ka SIS II sāk darbu. Kopā ar Padomes un Parlamenta kolēģiem esam sekmīgi pabeiguši projekta izstrādes posmu. Stājoties amatā, es pārņēmu grūtu uzdevumu, šo projektu izlabot nebija viegli, tomēr ar ciešu apņēmību mums izdevās pārvarēt galvenās problēmas. Tagad varam pāriet pie īstenošanas posma, kuru pārraudzīs jaunā aģentūra – eu-LISA.”

Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) izpilddirektors Krums Garkovs teica: “Mēs esam gatavi pārņemt SIS II darbības pārvaldību. Mēs cieši sadarbojamies ar Komisiju un dalībvalstīm, lai veiktu sistēmas pārvaldības raitu pārņemšanu, nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktu sniegšanu dalībvalstīm visu diennakti septiņas dienas nedēļā un dodot ieguldījumu drošības uzlabošanā Eiropā.”

Vairs nepastāvot iekšējām robežpārbaudēm, SIS II ir būtiska loma cilvēku brīvas pārvietošanās atvieglināšanā Šengenas zonā. SIS II ir otrā paaudze Šengenas informācijas sistēmai, kura darbojas kopš 1995. gada, un tajā ir nostiprinātas tādas funkcijas kā, piemēram, iespēja ievadīt biometriskos datus (pirkstu nospiedumus un fotogrāfijas), jauni brīdinājumu veidi (nozagti lidaparāti, kuģošanas līdzekļi, konteineri, maksājumu līdzekļi) vai iespēja sasaistīt dažādus brīdinājumus (piemēram, brīdinājumu par personu un brīdinājumu par transportlīdzekli). SIS II būs iekļautas arī Eiropas apcietināšanas orderu (EAO) kopijas, kas būs tieši piesaistītas brīdinājumiem par personām, kuras meklē apcietināšanas, nodošanas vai izdošanas nolūkā, tādējādi kompetentās iestādes varēs vieglāk un ātrāk veikt nepieciešamo rīcību.

SIS II nodrošina datu stingru aizsardzību. Piekļuve SIS II ir atļauta vienīgi valstu robežkontroles, policijas, muitas, tiesu, vīzu un transportlīdzekļu reģistrācijas iestādēm. Ikvienai personai ir tiesības piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas un kas ir ievadīti SIS II, un ikviens var arī prasīt kompetentajai valsts iestādei labot vai dzēst viņu personīgo informāciju. Ikviens var arī vērsties tiesā, lai piekļūtu informācijai, to labotu, dzēstu vai iegūtu vai lai saņemtu kompensāciju saistībā ar brīdinājumu, kas attiecas uz viņu. Valstu uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs aktīvi sadarbojas un nodrošina SIS II koordinētu uzraudzību.

Pamatinformācija

SIS II ir mūsdienīga IT sistēma, kas sastāv no trim daļām: centrālās sistēmas, Šengenas valstu valsts sistēmām un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu sistēmām.

Kopējās budžeta saistības, ko Komisija SIS II projekta saistībā uzņēmusies kopš 2002. gada, 2013. gada februāra beigās bija 167 784 606 eiro.

Datu migrācija no SIS 1+ uz SIS II tiks pabeigta pēc intensīva uzraudzības posma, kas ilgs vienu mēnesi un kura laikā līdztekus pastāvēs gan SIS 1+, gan SIS II sistēma un tās darbosies sinhronizēti.

Sākot no 2013. gada 9. maija, centrālās sistēmas ikdienas vadības pienākumus pārņems IT aģentūra (eu-LISA).

Noderīgas saites

MEMO/13/309

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ģenerāldirektorātam Twitter

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar