Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. aprill 2013

Schengeni infosüsteem SIS II alustab tegevust

Teise põlvkonna Schengeni infosüsteem (SIS II) alustab tegevust, et suurendada julgeolekut ja lihtsustada vaba liikumist Schengeni alal. SIS II võimaldab liikmesriikide piirikontrolliasutustel, tollil ja politseil vahetada omavahel hõlpsamalt teavet isikute kohta, kes võivad olla seotud raske kuritegevusega. Samuti sisaldab süsteem hoiatusteateid kadunud isikute, eelkõige laste kohta, ning infot varastatud, seadusevastaselt omandatud või kaotatud vara, näiteks pangatähtede, autode, tulirelvade ja isikutunnistuste kohta.

ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström ütles: „Mul on hea meel teatada, et SIS II alustab tööd. Koos nõukogu ja parlamendi kolleegidega oleme selle projekti arendusetapi edukalt lõpule viinud. Sain päranduseks keerulise ülesande, mille elluviimine ei olnud sugugi kerge, kuid tugeva tahtejõuga saime suurematest probleemidest jagu. Nüüd alustame rakendusetapiga, mille üle valvab hiljuti loodud IT-amet (eu-LISA)."

IT-ameti tegevdirektor Krum Garkov lisas: „Oleme valmis SIS II operatiivjuhtimist üle võtma. Teeme tihedat koostööd komisjoni ja liikmesriikidega, et tagada sujuv üleminek süsteemi haldamisele, pakkuda liikmesriikidele teenust seitse päeva nädalas ööpäev läbi ja aidata luua turvalisemat Euroopat."

Pärast sisepiirikontrollide kaotamist on SIS II-l täita oluline roll, nimelt hõlbustada inimeste vaba liikumist Schengeni alal. SIS II kuulub 1995. aastast alates toimiva Schengeni infosüsteemi teise põlvkonda ja on välja arendanud sellised funktsioonid nagu biomeetria (sõrmejäljed ja foto) kasutamise võimalus, uut liiki hoiatusteated (varastatud õhusõidukite, laevade ja konteinerite ning maksevahendite puhul) ja võimalus ühendada eri hoiatusteateid (näiteks isikut ja sõidukit käsitlevad teated). Samuti sisaldab SIS II Euroopa vahistamismääruste koopiaid, mis on lisatud hoiatusteadetele isikute kohta, keda otsitakse taga vahistamise, üle- või väljaandmise eesmärgil. See võimaldab pädevatel asutustel hõlpsamalt ja kiiremini edasi tegutseda.

SIS II tagab isikuandmete tugeva kaitse. Süsteemi saavad kasutada üksnes liikmesriikide piirikontrolliasutused, politsei, toll, kohtud ning viisade väljastamise ja sõidukite registreerimisega tegelevad asutused. Igaühel on õigus tutvuda enda kohta süsteemi sisestatud andmetega ning taotleda, et kohalik pädev asutus neid parandaks või need kustutaks. Igaüks võib pöörduda kohtusse, et teabega tutvuda, seda parandada, kustutada või saada, samuti selleks, et taotleda hüvitist seoses enda kohta käiva hoiatusteatega. Liikmesriikide järelevalveasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor teevad aktiivset koostööd ja tagavad SIS II kooskõlastatud järelevalve.

Taust

SIS II on tipptasemel IT-süsteem, mis koosneb kolmest osast: kesksüsteem, Schengeni riikide süsteemid ning kesksüsteemi ja riiklike süsteemide vaheline sideinfrastruktuur.

2013. aasta veebruari lõpu seisuga on komisjon SIS II projektile alates 2002. aastast eraldanud kokku 167 784 606 eurot.

Andmete migratsioon süsteemist SIS 1 süsteemi SIS II lõpeb pärast ühekuulist intensiivset järelevalveperioodi, mille jooksul mõlemad süsteemid on paralleelselt kasutusel.

Alates 9. maist 2013 hakkab kesksüsteemi igapäevatöö eest vastutama eu-LISA.

Kasulikud lingid

MEMO/13/309

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar