Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. april 2013

Schengeninformationssystemet (SIS II) sættes i drift

I dag sættes anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) i drift for at øge sikkerheden og fremme den frie bevægelighed inden for Schengenområdet. SIS II gør det lettere at udveksle oplysninger mellem nationale grænsekontrolmyndigheder, toldmyndigheder og politimyndigheder om personer, der kan være involveret i grov kriminalitet. Systemet indeholder desuden indberetninger om forsvundne personer, især børn, samt oplysninger om visse formuegoder såsom pengesedler, biler, varevogne, skydevåben og id-dokumenter, der kan være blevet stjålet, ulovligt handlet eller forsvundet.

EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, udtalte, at hun var glad for at meddele, at SIS II nu sættes i drift, og at hun sammen med kollegerne i Rådet og Parlamentet med held havde tilendebragt projektets udviklingsfase. Hun fortsatte med at sige, at hun havde overtaget et svært projekt, og at det ikke havde været let at få det på rette køl, men at hun havde været fast besluttet på, at det skulle lykkes, og de store problemer var blevet løst. Hun tilføjede, at vi nu kan gå videre til gennemførelsesfasen, som det nye agentur eu-LISA vil overvåge.

Krum Garkov, der er administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), udtalte, at agenturet er parat til at overtage den driftsmæssige forvaltning af SIS II, og at det arbejder tæt sammen med Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre en problemfri overtagelse af forvaltningen af systemet og sikre medlemsstaterne døgnservice alle ugens dage samt bidrage til bestræbelserne for at gøre Europa mere sikkert.

Med ophævelsen af kontrollen ved de indre grænser fortsætter SIS II med at spille en vigtig rolle med at fremme den frie bevægelighed for personer inden for Schengen­området. SIS II er anden generation af Schengeninformationssysstemet, der har været i drift siden 1995, og det har øget de funktionaliteter, der er til rådighed såsom muligheden for at indlæse biometriske data (fingeraftryk og fotos), nye typer indberetninger (stjålne fly, både, containere, betalingsmidler) og muligheden for at sammenkoble forskellige indberetninger (såsom indberetninger om en person og et køretøj). SIS II kommer også til at indeholde kopier af europæiske arrestordre, der er direkte knyttet til personer, der ønskes arresteret, overgivet eller udleveret, hvilket gør det lettere og hurtigere for de kompetente myndigheder at sikre den nødvendige opfølgning heraf.

SIS II sikrer en høj grad af databeskyttelse. Adgangen til SIS II er begrænset til de nationale grænsekontrolmyndigheder, politimyndigheder, toldmyndigheder, retsmyndigheder, visummyndigheder og motorkøretøjsregistreringsmyndigheder. Alle har ret til at få adgang til de oplysninger, der vedrører dem, og som er indlæst i SIS II, og kan også anmode de kompetente nationale myndigheder om at berigtige eller slette deres personoplysninger. Alle kan desuden anlægge sag ved en domstol for at få adgang til, slette eller indhente oplysninger eller opnå erstatning i forbindelse med en indberetning, der vedrører dem. De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal samarbejde aktivt og sikre et koordineret tilsyn med SIS II.

Baggrund

SIS II er et helt moderne it-system, der består af tre komponenter: et centralt system, Schengenstaternes nationale systemer og en kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale og de nationale systemer.

Ved udgangen af februar 2013 har Kommissionens budgetmæssige forpligtelser i forbindelse med SIS II siden 2002 beløbet sig til 167 784 606 EUR.

Migreringen af data fra SIS I+ til SIS II afsluttes efter en periode med intensiv overvågning (der varer i én måned), i hvilken både SIS I+ og SIS II fortsat vil sameksistere og fortsat være synkroniserede.

Fra 9. maj 2013 overtager it-agenturet (eu-LISA) ansvaret for den daglige drift af det centrale system.

Nyttige links

MEMO/13/309

Cecilia Malmströms websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

DG Home Affairs websted

Follow DG Home Affairs on Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar