Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 9. aprīlī

Komisija atzinīgi vērtē jauno ziņojumu par attīstības prioritātēm laikposmam pēc 2015. gada

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs ir atzinīgi novērtējis jauno Eiropas ziņojumu par attīstību (EZA), kurā skatīts, kādā veidā ar pasaules līmeņa rīcību vislabāk atbalstīt nabadzīgāko valstu darbu attīstības jomā.

2013. gada EZA “Pasaules līmeņa rīcība pēc 2015. gada virzībā uz iekļautību un ilgtspēju” nāk klajā tikai nedaudz vairāk kā mēnesi pēc tam, kad Eiropas Savienība publicēja priekšlikumu attīstības politikas sistēmai pēc 2015. gada, kad beidzas tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) izpildes termiņš (priekšlikums skaidrots politikas dokumentā “Cilvēka cienīgu dzīvi visiem – nabadzības izskaušana un ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšana pasaulē”).

Šajā neatkarīgu ekspertu sagatavotajā ziņojumā pausts viedoklis, ka, lai gan attīstības impulsam jānāk no pašām jaunattīstības valstīm, ir ļoti svarīgi, lai šo valstu attīstības programmu īstenošanai būtu labvēlīga starptautiskā vide. Ziņojumā arī norādīts, ka tādējādi būtiska nozīme ir kolektīvai un spēcīgai starptautiskā līmeņa rīcībai, un apzināti iespējamie globālas partnerības virzītājspēki.

Uzstājoties ziņojuma prezentācijas pasākumā, komisārs Piebalgs sacīja: “Jaunais Eiropas ziņojums par attīstību nāk tieši laikā, un es emu gandarīts, ka tas daudzējādā ziņā papildina Komisijas darba ievirzi un sabalsojas ar to. Šā gada ziņojums ar padziļināto analīzi un drosmīgajiem secinājumiem palīdzēs gan Eiropas Savienības, gan pasaules līmenī stimulēt diskusijas par attīstības programmu laikposmam pēc 2015. gada.”

Ziņojumā secināts, ka attīstības programmai pēc 2015. gada būtu jābalstās uz tūkstošgades attīstības mērķiem, taču jātiecas uz Tūkstošgades deklarācijas vispārīgo redzējumu un jāsekmē iekļaujoša un ilgtspējīga attīstība. Saskaņā ar šo redzējumu galvenais mērķis joprojām ir izskaust nabadzību, bet virzībā uz šo mērķi jāizmanto stratēģijas, kas nabadzības cēloņiem pievēršas, ņemot vērā iekļautību un ilgtspēju. Lai šo redzējumu īstenotu, būs jāraugās plašāk par tikai tūkstošgades attīstības mērķiem un attīstības palīdzību.

Analīzē izdarīti četri galvenie secinājumi saistībā ar programmu laikposmam pēc 2015. gada:

  • ļoti būtiski, lai programma stimulētu pārmaiņas – uzsvars uz strukturālām pārmaiņām ekonomikā un sociālajā jomā, darbavietu radīšana, nevienlīdzības novēršana un ilgtspējīgu risinājumu rašana;

  • svarīga ir valstu atbildība – jaunajā sistēmā lielāka vērība jāvelta tam, kā globālie mērķi atbilst valstu vajadzībām un mērķiem;

  • jāpastiprina kolektīvā pasaules līmeņa rīcība. Steidzami nepieciešama aktīvāka kolektīvā starptautiskā rīcība, balstoties uz pasaules līmeņa politiku. Bagātākajām valstīm būtu jāpastiprina atbalsts attīstībai svarīgās jomās, jāveicina attīstības politikas saskaņotība un jāpalielina gan palīdzības apjoms, gan efektivitāte;

  • jaunajā sistēmā vienlīdz nozīmīgiem kā mērķiem ir jābūt izvēlētajiem instrumentiem – skaidri jānorāda gan vieni, gan otri.

Vispārīga informācija

EZA iniciatīvu atbalsta Eiropas Komisija un septiņas ES dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Francija, Luksemburga, Somija, Spānija, Vācija un Zviedrija). EZA ir neatkarīgs ziņojums – tajā nav atspoguļota ES vai tās dalībvalstu oficiālā nostāja.

2013. gada ziņojumu sagatavoja neatkarīga komanda, kuras sastāvā bija zinātnieki no trim institūtiem: Aizjūras attīstības institūta (ODI), Vācijas Attīstības institūta (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik) un Eiropas Attīstības politikas pārvaldības centra (ECDPM). Analīzi papildina četru konkrētu gadījumu izpēte, ko sagatavoja jaunattīstības valstu zinātniskie institūti: Kotdivuāras CIRES, Nepālas SAWTEE un Social Science Baha, Peru IEP un Rimisp un Ruandas IPAR.

Sīkāka informācija

2013. gada EZA un visi saistītie dokumenti bez maksas pieejami šajā tīmekļa vietnē:

http://www.erd-report.eu

MEMO/13/308: Paziņojums “Cilvēka cienīgu dzīvi visiem – nabadzības izskaušana un ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšana pasaulē”

Attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersona:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)


Side Bar