Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 9. apríla 2013

Správa o pokroku Stratégie pre podunajskú oblasť: Začiatok bol sľubný, no je načase zvýšiť úsilie.

Európska komisia vydala prvú správu o pokroku Stratégie Európskej únie pre podunajskú oblasť, ktorá bola po prvý raz predstavená pred 2 rokmi. Podrobne sú v nej opísané významné výsledky dosiahnuté pri riešení problémov - od chýbajúcich dopravných spojení, cez nedostatočnú konkurencieschopnosť, až po znečistenie a trestnú činnosť. Podunajskú oblasť tvorí 14 krajín, pričom 8 z nich patrí do EÚ. V správe sa detailne opisuje, ako sa im vďaka viacerým spoločným projektom a iniciatívam podarilo vytvoriť konkrétny systém spolupráce.

Správa Komisie však vyzýva vlády podunajskej oblasti, aby dodržali svoje politické záväzky, a stratégiu vnímali ako prioritu vo všetkých relevantných oblastiach politiky.

Komisia ďalej vyzýva 8 členských štátov EÚ spolu s Chorvátskom, aby začlenili stratégiu medzi svoje plány pre budúcu generáciu programov v rámci regionálnej politiky na obdobie 2014 – 2020.

Komisár EÚ pre regionálny rozvoj Johannes Hahn uviedol: „Začiatok vyzerá veľmi sľubne. Stratégia pre podunajskú oblasť je už teraz dôkazom toho, že ak spolupracujeme, naše rozhodnutia môžu mať oveľa väčší vplyv, než keby sme skúšali riešiť problémy jednotlivo. Je však načase zvýšiť úsilie. Pre 14 zúčastnených krajín by spolupráca nemala byť len akýmsi dodatočným prvkom, či nejasným ideálom. Bol by som rád, keby boli hlavné ciele Stratégie pre podunajskú oblasť súčasťou ďalšej generácie plánovania regionálnych fondov, a keby boli pevne zakotvené v prioritách každej zo zúčastnených krajín na národnej, regionálnej ale aj miestnej úrovni. Stratégia by sa mala týkať každej relevantnej oblasti politiky a mala by disponovať politicky stabilnými a adekvátne financovanými štruktúrami.“

Správa sa zameriava na konkrétny pokrok v štyroch kľúčových oblastiach stratégie: prepojenie podunajskej oblasti, ochrana životného prostredia, rozvoj prosperity a posilnenie podunajskej oblasti.

V správe sa uvádza, že stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť pomohla vytvoriť neoceniteľnú dlhotrvajúcu štruktúru spolupráce a podnietila vznik jasného politického záväzku medzi jednotlivými partnermi.

Správa stanovuje jasné odporúčania do budúcnosti: Vyzýva členské štáty EÚ, aby začlenili stratégiu do novej generácie programov regionálnej politiky v období 2014 – 2020.

Apeluje na vlády, aby efektívne a kombinovane využili dostupné finančné prostriedky európskych štrukturálnych a investičných fondov, iniciatívy Horizont 2020, programu COSME a nástroja na prepojenie Európy.

Správa vyzýva 14 zúčastnených krajín, aby zaviedli primerane personálne a finančne vybavené štruktúry na národnej úrovni, a zabezpečili tak dosahovanie prioritných cieľov Stratégie pre podunajskú oblasť.

V správe sa okrem toho vyzývajú vlády členských štátov EÚ, aby prijali ciele Stratégie pre podunajskú oblasť na relevantných stretnutiach sektorov v rámci Rady ministrov (napríklad ministrov EÚ zodpovedných za oblasti dopravy, životného prostredia, výskumu a vnútra).

Správa zdôrazňuje viacero nových projektov a vyzdvihuje stratégiu ako nástroj stimuláciu existujúcich iniciatív prostredníctvom spolupráce a kombinovaného financovania. Tým prispieva k plánu EÚ pre dlhodobý rast „Stratégia Európa 2020“.

Prepojenie podunajskej oblasti

(Dopravné spojenia, udržateľná forma energie, kultúra a turistika)

Vyhlásenie o údržbe Dunajskej vodnej cesty prijaté ministrami dopravy podunajskej oblasti v júni 2012. Kľúčová dohoda o splavnosti medzi Rumunskom a Bulharskom. Stratégia slúžila ako impulz na dokončenie mosta Calafat-Vidin, ktorý spája Rumunsko a Bulharsko a je len druhým mostom na hraničnom riečnom úseku dlhom 630 km. Nové výskumné projekty inovatívnych plavidiel, napríklad projekt NEWS na obnovu dunajskej flotily. Bulharsko-srbský projekt prepojovacieho plynovodu napreduje vo vytvorení spojenia medzi Baltským morom a Jadranským, Egejským a Čiernym morom.

Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti

(Kvalita vody, environmentálne riziká, zachovanie biodiverzity)

Projekt Danube Floodrisk: 8 krajín podunajskej oblasti zdieľa databázy a mapovanie povodní. Pracovná skupina pre jesetera ruského s cieľom zabezpečiť životaschopné populácie tohto významného druhu rýb v rieke Dunaj.

Rozvoj prosperity v podunajskej oblasti

(Výskumná kapacita, vzdelávanie, informačné technológie, konkurencieschopnosť podnikov)

Podnikateľské fórum pre podunajskú oblasť koordinované Rakúskou obchodnou komorou, ktorá združuje viac ako 300 malých a stredných podnikov a podporuje prepojenia medzi výskumnými ústavmi a univerzitami. Výskumný a inovačný fond podunajskej oblasti, ktorý vznikol na základe skúseností s programom BONUS v makroregióne Baltského mora. Spoločné vyhlásenie 14 ministrov pre výskum z podunajskej oblasti: podpísané v Ulme v Nemecku 9. júla 2012.

Posilnenie podunajskej oblasti

(Inštitucionálna kapacita, opatrenia zamerané na boj proti organizovanému zločinu)

Prehĺbenie spolupráce medzi policajnými orgánmi v podunajskej oblasti: iniciatíva vedúcich policajných predstaviteľov zameraná na zlepšenie opatrení proti trestnej činnosti spojenej s riekou (vrátane organizovaného zločinu) a zriadenie nadnárodnej platformy presadzovania práva. Projekt úradu EUROPOL na analýzu hrozieb pre podunajský región.

Chronológia

Stratégia bola na žiadosť vlád členských štátov EÚ prijatá v roku 2011 (IP/11/472), teda o 2 roky skôr. Makroregión tvorí nasledujúcich 14 krajín (8 členských štátov EÚ): Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Ukrajina a Moldavsko.

Prvé výročné fórum stratégie EÚ pre podunajskú oblasť sa konalo v nemeckom Regensburgu v novembri 2012. Hlavným rečníkom fóra bola kancelárka Angela Merkelová. Druhé výročné fórum sa bude konať v Bukurešti v Rumunsku 28. a 29. októbra tohto roku. Dunaj je druhým makroregiónom EÚ. Je domovom viac ako 100 miliónov ľudí. Prvým makroregiónom bol región v rámci stratégie pre oblasť Baltského mora, ktorá bola uvedená v júni 2009. Očakáva sa, že nadchádzajúca správa o hodnotení stratégií makroregiónov bude predložená do júna 2013. Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2012 vlády členských štátov EÚ požiadali Komisiu o návrh tretieho iónsko-jadranského makroregiónu.

Ďalšie informácie:

European Union Strategy for the Danube Region Report

http://www.danube-region.eu/

Kontakty:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar