Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 9 kwietnia 2013 r.

Region Dunaju – raport z realizacji strategii: Obiecujące początki, czas ruszyć dalej

Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie z realizacji strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu Dunaju, po dwóch latach od jej zainicjowania. W sprawozdaniu przedstawiono ważne osiągnięcia w rozwiązywaniu takich problemów, jak brakujące połączenia transportowe, słaba konkurencyjność, zanieczyszczenie środowiska czy przestępczość. Na makroregion Dunaju składa się 14 państw, z których osiem należy do UE. W raporcie pokazano, jak dzięki wielu wspólnym projektom i inicjatywom kraje te stworzyły system skutecznej współpracy.

Komisja wezwała w nim również rządy państw regionu Dunaju do wywiązania się ze swoich zobowiązań politycznych i uznania strategii za priorytet we wszystkich obszarach polityki, które mają z nią związek. Ponagliła też osiem krajów UE z tego regionu, jak również Chorwację do uwzględnienia strategii przy przygotowywaniu następnej edycji programów do realizacji w ramach polityki regionalnej na lata 2014–2020.

Komisarz UE ds. rozwoju regionalnego Johannes Hahn podkreślił: „Początki są bardzo obiecujące. Realizacja strategii na rzecz regionu Dunaju już teraz pokazuje, że działając wspólnie, możemy osiągnąć dużo lepsze rezultaty niż w pojedynkę. Teraz czas ruszyć dalej. Dla tych 14 krajów współpraca musi być czymś więcej niż luźnym pomysłem. Chciałbym, żeby priorytety strategii zostały ujęte w następnej edycji programów finansowanych z funduszy regionalnych oraz definitywnie włączone do listy priorytetów krajowych, regionalnych i lokalnych w każdym z tych krajów. Strategia powinna być podstawą do planowania działań w każdym obszarze polityki, który jest z nią związany, a jej realizację powinny wspierać stabilne politycznie, odpowiednio finansowane struktury.”

Raport dotyczy przede wszystkim konkretnych postępów w czterech głównych obszarach strategii. Są to: lepsze połączenie regionu Dunaju ze światem, ochrona środowiska naturalnego, budowanie dobrobytu i zwiększenie potencjału regionu Dunaju.

Z raportu wynika, że strategia na rzecz regionu Dunaju posłużyła do stworzenia pozytywnie ocenianej struktury długoterminowej współpracy oraz że była bodźcem do przedstawienia jasnych zobowiązań politycznych przez kraje uczestniczące w jej realizacji.

W sprawozdaniu przedstawiono jasne zalecenia na przyszłość: kraje UE wezwano do uwzględnienia strategii przy przygotowywaniu następnej edycji programów do realizacji w ramach polityki regionalnej na lata 2014–2020.

Rządy krajowe wezwano do skutecznego i łączonego wykorzystania środków dostępnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz w ramach „Horyzontu 2020”, COSME i instrumentu „Łącząc Europę”.

Czternaście państw uczestniczących w realizacji strategii wezwano do zapewnienia krajowych struktur dysponujących personelem i środkami finansowymi odpowiednimi do tego, by skutecznie wdrażać priorytety strategii na rzecz regionu Dunaju.

Rządy krajów UE wezwano do uwzględnienia celów strategii podczas posiedzeń Rady Ministrów z udziałem ministrów odpowiadających za powiązane sektory (na przykład transport, środowisko, badania naukowe czy sprawy wewnętrzne).

W raporcie podkreślono, że realizowanych jest wiele nowych projektów, oraz pokazano, jak strategia daje impuls inicjatywom wcześniej powołanym do życia dzięki umożliwieniu współpracy i łączenia funduszy. Działania te wspomagają realizację długoterminowej strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego „Europa 2020”.

Lepsze połączenie regionu Dunaju ze światem

(Połączenia transportowe / zrównoważona energia / kultura i turystyka)

Deklaracja w sprawie utrzymywania żeglugi na Dunaju przyjęta przez ministrów transportu regionu Dunaju w czerwcu 2012 r. Podstawowa umowa w sprawie żeglugi między Rumunią a Bułgarią. Strategia dała impuls do zakończenia budowy mostu Widyń-Calafat łączącego Rumunię z Bułgarią – to dopiero drugi most na 630-kilometrowym odcinku rzeki, wzdłuż którego przebiega granica między tymi państwami. Nowe projekty badawcze dotyczące innowacyjnych statków, jak na przykład projekt NEWS służący modernizacji floty żeglugi śródlądowej. Trwają też prace nad bułgarsko-serbskim gazociągiem międzysystemowym, łączącym obszar Morza Bałtyckiego z Morzem Adriatyckim i Morzem Egejskim, a następnie z Morzem Czarnym.

Ochrona środowiska w regionie Dunaju

(Jakość wody, zagrożenia dla środowiska naturalnego / ochrona bioróżnorodności)

Projekt Danube Floodrisk: 8 krajów naddunajskich wspólnie korzysta z baz danych i map zagrożeń powodziowych. Grupa zadaniowa ds. jesiotra rosyjskiego odpowiada za ochronę populacji tego gatunku.

Budowanie dobrobytu w regionie Dunaju

(Potencjał badawczy / edukacja / technologie informacyjne, konkurencyjność przedsiębiorstw)

Forum biznesu regionu Dunaju, koordynowane przez Austriacką Izbę Handlową, gromadzi ponad 300 małych i średnich przedsiębiorstw i ułatwia im kontakty z instytutami badawczymi i uniwersytetami. Fundusz badań naukowych i innowacji w regionie Dunaju powstaje w oparciu o doświadczenia zebrane podczas realizacji programu BONUS w makroregionie Morza Bałtyckiego. Wspólna deklaracja ministrów ds. badań z wszystkich 14 państw regionu Dunaju: podpisano ją 9 lipca 2012 r. w Ulm (Niemcy).

Zwiększanie potencjału regionu Dunaju

(Potencjał instytucjonalny / współpraca w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej)

Zacieśnienie współpracy między organami policyjnymi w regionie Dunaju: inicjatywa ze strony szefów policji służąca usprawnieniu walki z przestępczością powiązaną z Dunajem (w tym przestępczością zorganizowaną), połączona z ustanowieniem międzynarodowej platformy obejmującej organy ścigania. EUROPOL opracował projekt poświęcony analizie zagrożeń w regionie Dunaju.

Kontekst

Strategia została zainicjowana w 2011 r. (IP/11/472), 2 lata po tym, jak kraje UE zasygnalizowały taką potrzebę. 14 krajów makroregionu Dunaju (w tym 8 państw członkowskich UE) to: Niemcy, Austria, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Ukraina i Mołdawia.

Pierwsze doroczne forum dotyczące strategii UE na rzecz regionu Dunaju odbyło się w Ratyzbonie (Niemcy) w listopadzie 2012 r., przemówienie programowe wygłosiła wówczas kanclerz Angela Merkel. Drugie doroczne forum odbędzie się w Bukareszcie w dniach 28–29 października br. Region Dunaju, liczący ponad 100 milionami mieszkańców, to drugi makroregion w UE. Pierwszy to region Morza Bałtyckiego, dla którego strategia została zainicjowana w czerwcu 2009 r. W czerwcu 2013 r. ma zostać opublikowany raport z oceny strategii dla makroregionów. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2012 r. kraje UE zwróciły się do Komisji o przygotowanie propozycji dotyczącej trzeciego makroregionu – Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego.

Dodatkowe informacje:

Sprawozdanie z realizacji strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu Dunaju

http://www.danube-region.eu/

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar