Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 9. aprīlī

Progresa ziņojums par Eiropas stratēģiju Donavas reģionam ‑ starts labs, tagad laiks uzņemt apgriezienus

Divus gadus pēc tam, kad uzsākta Eiropas Savienības stratēģija Donavas reģionam, Eiropas Komisija nāca klajā ar pirmo progresa ziņojumu par šo stratēģiju. Tajā norādīti nozīmīgākie sasniegumi, risinot gan tās problēmas, kuras saistītas ar trūkstošajiem transporta savienojumiem, nepietiekamu konkurētspēju, gan tās, kas saistītas ar vides piesārņošanu un noziedzību. Donavas makroreģionu veido 14 valstis, 8 no tām ir ES dalībvalstis. Ziņojumā izklāstīts, kā, izmantojot daudzus kopīgus projektus un iniciatīvas, tām jau ir izdevies izveidot reāli funkcionējošu sadarbības sistēmu.

Tomēr Komisijas ziņojumā Donavas reģiona valstu valdības tiek arī aicinātas turpināt paust savu politisko apņēmību, piešķirot stratēģijai prioritāti visās attiecīgo rīcībpolitiku jomās. Tajā pausts mudinājums 8 iesaistītajām ES dalībvalstīm, kā arī Horvātijai iekļaut stratēģiju nākamās paaudzes programmu plānos saistībā ar reģionu politiku 2014 -2020. gadam.

ES Reģionālās attīstības komisārs Johanness Hāns sacīja: "Mēs esam ļoti labi stratēģiju uzsākuši. Stratēģija Donavas reģionam jau tagad parāda, ka strādājot kopā, mēs varam sasniegt daudz labākus rezultātus nekā tad, ja mēs mēģinām problēmas risināt katrs atsevišķi. Tagad mums jāuzņem apgriezieni. Iesaistītajām 14 valstīm sadarbība nevar būt par vēlu nākusi apjausma vai neskaidrs ideāls. Es vēlētos, lai Donavas reģiona stratēģijas prioritātes tiktu iekļautas mūsu reģionālo fondu nākamās paaudzes programmās un tās būtu kļuvušas par neatņemamu valsts, reģionālo un vietējo prioritāšu daļu visās iesaistītajās valstīs. Stratēģija būtu jāņem vērā katrā atbilstošajā politikas jomā, un tās atbalstam būtu vajadzīgas politiski stabilas, pienācīgi finansētas struktūras."

Ziņojumā galvenā uzmanība veltīta konkrētiem sasniegumiem četrās galvenajās stratēģijas jomās: sakaru nodrošināšanā Donavas reģionā, vides aizsardzībā, labklājības nodrošināšanā un Donavas reģiona nostiprināšanā.

Ziņojumā minēts, ka ESDR sekmējusi nepārvērtējamas ilgtermiņa sadarbības struktūras izveidi un bijusi politisko partneru skaidras apņemšanās pamats.

Ziņojumā sniegti skaidri ieteikumi turpmākai rīcībai: tajā pausts aicinājums ES dalībvalstīm iekļaut stratēģiju reģionālas politikas jaunās paaudzes programmās 2014-2020. gadam.

Tajā izteikts pamudinājums valdībām efektīvi un apvienoti izmantot pieejamo finansējumu: Eiropas Strukturālo un investīciju fondu, arī "Apvāršņa 2020" , uzņēmumu konkurētspējas un MVU programmas COSME, arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējumu.

Šajā ziņojumā 14 iesaistītās valstis tiek aicinātas gādāt, lai valstīs būtu ar profesionāliem darbiniekiem un finansējumu nodrošinātas struktūras, lai īstenotu Donavas reģiona stratēģijas prioritāšu īstenošanai.

Ziņojumā ES dalībvalstu valdības aicinātas iekļaut Donavas reģiona stratēģiju attiecīgo nozaru ministru padomju (piemēram, ES transporta ministru, vides ministru, pētniecības un iekšlietu ministru) sanāksmēs.

Ziņojumā ieskicēti vairāki jauni projekti un aprakstīts kādā veidā, izmantojot sadarbību un palīdzot apvienot finansējumu, stratēģija dod impulsu pašreizējām iniciatīvām. Tas veicina ES ilgtermiņa izaugsmes programmas "Eiropa 2020" īstenošanu.

Sakaru nodrošināšana Donavas reģionā

(Transporta savienojumi/ilgtspējīga enerģētika/kultūra un tūrisms)

Donavas reģiona valstu transporta ministru 2012. gada jūnija Deklarācija par Donavas ūdensceļa saglabāšanu. Rumānijas un Bulgārijas pamatlīgums par kuģojamību. Stratēģija deva impulsu tilta pabeigšanai pār Donavu pie Kalafatas un Vidinas, kas savieno Rumāniju un Bulgāriju un ir tikai otrais tilts 630 km garā robežas posmā gar upi. Jauni pētījumu projekti par inovatīviem kuģiem, piemēram, projekts NEWS Donavas flotes atjaunošanai. Ir sasniegumi Bulgārijas–Serbijas gāzes starpsavienojuma projektā, lai savienotu Baltijas jūras teritoriju ar Adrijas, Egejas un Melno jūru.

Vides aizsardzība Donavas reģionā

(Ūdens kvalitāte, ar vidi saistīti riski/bioloģiskās daudzveidības saglabāšana)

Projekts par plūdu risku Donavā: 8 Donavas reģiona valstis kopīgi izmanto datubāzes un plūdu kartēšanu. Darba grupa Donavas storu jomā, lai nodrošinātu šo nozīmīgo zivju dzīvotspējīgu populāciju upē.

Donavas reģiona labklājības veidošana

(Pētniecības kapacitāte/izglītība/informācijas tehnoloģijas/uzņēmumu konkurētspēja)

Donavas reģiona uzņēmēju forumā, kuru koordinēja Austrijas Tirdzniecības kamera, iesaistīti vairāk nekā 300 MVU, kuri atbalsta saikni ar pētniecības institūtiem un universitātēm. Donavas Pētniecības un inovāciju fonds, kura pamatā ir pieredze, kas gūta Baltijas jūras makroreģiona programmā BONUS. Visu 14 Donavas reģiona pētniecības ministru kopīga deklarācija, kas 2012. gada 9. jūlijā parakstīta Ulmā, Vācijā.

Donavas reģiona stiprināšana

(Iestāžu rīcībspēja/sadarbība organizētās noziedzības apkarošanā)

Padziļināt Donavas reģiona valstu policijas iestāžu sadarbību: policijas vadošo personu iniciatīva uzlabot pasākumus, lai apkarotu ar upi saistīto noziedzību (tostarp organizēto noziedzību), un izveidot starpvalstu tiesībaizsardzības platformu. Eiropola projekts apdraudējuma analīzei Donavas reģionā.

Pamatinformācija

Stratēģija tika uzsākta 2011. gadā (IP/11/472), pēc tam, kad pirms 2 gadiem uz to aicināja ES valstu valdības. Makroreģiona 14 valstis (8 ES dalībvalstis) ir: Vācija, Austrija, Ungārija, Čehija, Slovākija, Slovēnija, Bulgārija, Rumānija, Horvātija, Serbija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Ukraina un Moldova.

Pirmais ESSDR gada forums notika 2012. gada novembrī Rēgensburgā, Vācijā, ar galveno runu tajā uzstājās Vācijas kanclere Angela Merkele. Otrais gada forums notiks šogad 28. un 29. oktobrī Bukarestē, Rumānijā. Donavas reģions ir otrais ES makroreģions, kas ir mājvieta vairāk nekā 100 miljoniem cilvēku. Pirmais makroreģions bija Baltijas jūras reģions, stratēģija šim reģionam tika uzsākta 2009. gada jūnijā. Nākamais ziņojums par makroreģionu stratēģijām sagaidāms 2013. gada jūnijā. Eiropas Savienības ministru padome 2012. gada decembrī aicināja Komisiju sagatavot priekšlikumu par trešo Jonijas/Adrijas jūras makroreģionu.

Plašāka informācija

European Union Strategy for the Danube Region Report

http://www.danube-region.eu/

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar