Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. balandžio 9 d., Briuselis

ES strategijos dėl Dunojaus regiono įgyvendinimo pažangos ataskaitoje konstatuojama gera pradžia, tačiau būtina spartesnė pažanga

Praėjus dvejiems metams nuo ES strategijos dėl Dunojaus regiono priėmimo, Komisija paskelbė pirmąją strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Joje išsamiai aprašyta pažanga, padaryta sprendžiant trūkstamų transporto jungčių, konkurencingumo stokos, taršos ir nusikalstamumo problemas. Dunojaus makroregionui priklauso 14 šalių, iš jų aštuonios yra ES valstybės narės. Ataskaitoje nurodyta, kaip įgyvendindamos įvairius bendrus projektus ir iniciatyvas regiono šalys jau sukūrė tvirtus bendradarbiavimo pagrindus.

Tačiau Komisijos ataskaitoje Dunojaus regiono šalių vyriausybės raginamos toliau laikytis prisiimtų politinių įsipareigojimų ir siekti, kad strategijos įgyvendinimas taptų prioritetu visose susijusiose politikos srityse. 8 ES valstybės narės ir Kroatija taip pat raginamos įtraukti strategiją į savo planus, susijusius su naujų 2014–2020 m. regioninės politikos programų įgyvendinimu.

Už regioninę plėtrą atsakingas ES Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Strategijos įgyvendinimo pradžia buvo sėkminga. Įsitikinome, kad bendromis pastangomis problemas galime spręsti daug veiksmingiau, palyginti su pavienių valstybių pastangomis. Tačiau būtina spartesnė pažanga. 14 susijusių šalių bendradarbiavimo neturėtų laikyti antraeiliu dalyku ar miglotu idealu. Norėčiau, kad strategijos dėl Dunojaus regiono prioritetai būtų įtraukti į mūsų paskesnes regioninių fondų programas ir atitiktų kiekvienos susijusios šalies nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens prioritetus. Į strategiją turėtų būti atsižvelgiama formuojant visas susijusias politikos kryptis, kurių įgyvendinimą užtikrintų politiškai stabilios ir tinkamai finansuojamos struktūros.“

Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama realiai pažangai, padarytai keturiose strategijos srityse: Dunojaus regiono sujungimas, aplinkos apsauga, gerovės regione užtikrinimas ir regiono stiprinimas.

Ataskaitoje prieita prie išvados, kad strategija padėjo sukurti vertingus ilgalaikio bendradarbiavimo pagrindus ir paskatino šalis partneres prisiimti aiškių politinių įsipareigojimų.

Ataskaitoje pateikta konkrečių rekomendacijų dėl būsimų veiksmų: ES valstybės narės raginamos įtraukti strategiją į naujas 2014–2020 m. regioninės politikos programas.

Vyriausybės raginamos veiksmingai pasinaudoti visomis finansavimo galimybėmis, pvz., Europos struktūriniais ir investiciniais fondais, programa „Horizontas 2020“, Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programa (COSME) ir Europos infrastruktūros tinklų priemone.

14 šalių raginamos užtikrinti, kad strategijos dėl Dunojaus regiono prioritetus įgyvendinančios institucijos turėtų pakankamai darbuotojų ir būtų tinkamai finansuojamos.

Strategijoje nurodyta, kad ES šalių vyriausybės turėtų siekti strategijos tikslus aptarti atitinkamiems sektoriams skirtuose Ministrų Tarybos posėdžiuose (pvz., už transportą, aplinką, mokslinius tyrimus ir vidaus reikalus atsakingų ES šalių ministrų posėdžiuose).

Ataskaitoje aptarta keletas naujų projektų ir aprašyta, kaip strategija skatina bendradarbiavimą ir padeda derinti finansavimo šaltinius ir taip suteikia postūmį įgyvendinant esamas iniciatyvas. Drauge siekiama ilgalaikių augimo tikslų, nurodytų strategijoje „Europa 2020“.

Dunojaus regiono sujungimas

Transporto jungtys, tvari energetika, kultūra ir turizmas)

2012 m. birželio mėn. Dunojaus regiono šalių transporto ministrai priėmė deklaraciją dėl Dunojaus vandenų kelių išlaikymo. Rumunija ir Bulgarija sudarė svarbų susitarimą dėl tinkamumo laivybai. Strategija paskatino užbaigti statyti Kalifato – Vidino tiltą, jungiantį Rumuniją ir Bulgariją. Šis tiltas yra tik antras tiltas 630 km ilgio pasienio ruože. Parengta naujų mokslinių tyrimų projektų, kurių tikslas – statyti naujoviškus laivus, pvz., projekto NEWS įgyvendinimas siekiant atnaujinti Dunojaus laivyną. Daroma pažanga įgyvendinant Bulgarijos ir Serbijos dujotiekio sujungimo projektą, kad Baltijos jūros regionas būtų prijungtas prie Adrijos ir Egėjo jūrų regionų, galiausiai – prie Juodosios jūros regiono.

Dunojaus regiono aplinkos apsauga

(Vandens kokybė, grėsmė aplinkai, biologinės įvairovės išsaugojimas)

Įgyvendinant Dunojaus potvynių rizikos projektą 8 Dunojaus regiono šalys naudoja bendras duomenų bazes ir bendrai kartografuoja potvynius. Dunojaus eršketų darbo grupė siekia užtikrinti, kad Dunojuje būtų užtikrintas šios svarbios žuvies populiacijų gyvybingumas.

Gerovės Dunojaus regione užtikrinimas

Mokslinių tyrimų pajėgumai, švietimas, informacinės technologijos, įmonių konkurencingumas)

Dunojaus regiono verslo forumas, kurį koordinuoja Austrijos Prekybos rūmai ir prie kurio prisijungė daugiau kaip 300 MVĮ, padeda palaikyti ryšius su mokslinių tyrimų institutais ir universitetais. Atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant BONUS programą Baltijos jūros regione, sukurtas Dunojaus mokslinių tyrimų ir inovacijų fondas. 2012 m. liepos 9 d. už mokslinius tyrimus atsakingi Dunojaus regiono šalių ministrai Ulme pasirašė bendrą deklaraciją.

Dunojaus regiono stiprinimas

(Institucijų pajėgumai, bendradarbiavimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu)

Policijos vadovų susitikime pradėta iniciatyva, kuria siekiama stiprinti policijos institucijų Dunojaus regione tarpusavio bendradarbiavimą tobulinant priemones, kad būtų kovojama su neigiamą poveikį upei darančiais nusikaltimais (įskaitant organizuotą nusikalstamumą), ir sukurti tarpvalstybinę teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo platformą. Europolas vykdo specialų projektą, kad būtų parengta Dunojaus regiono grėsmių analizė.

Pagrindiniai faktai

Praėjus dvejiems metams po ES šalių vyriausybių išsakyto prašymo, strategija priimta 2011 m. (IP/11/472). Dunojaus makroregionui priklauso 14 šalių (iš jų aštuonios yra ES valstybės narės): Vokietija, Austrija, Vengrija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Bulgarija, Rumunija, Kroatija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Ukraina ir Moldova.

Pirmasis metinis ES strategijos dėl Dunojaus regiono forumas surengtas 2012 m. lapkričio mėn. Rėgesnburge, Vokietijoje. Pagrindinį pranešimą skaitė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Antrais metinis forumas vyks šių metų spalio 28–29 d. Bukarešte, Rumunijoje. Dunojaus regionas yra antras pagal dydį makroregionas, kuriame gyvena per 100 mln. žmonių. Pirmoji tokio pobūdžio strategija buvo 2009 m. birželio mėn. priimta Baltijos jūros regiono strategija. Iki 2013 m birželio mėn. turėtų būti parengta makroregioninių strategijų vertinimo ataskaita. 2012 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos posėdyje ES vyriausybės paragino Komisiją parengti trečiąją makroregioninę strategiją, skirtą Jonijos ir Adrijos jūros makroregionui.

Daugiau informacijos

Europos Sąjungos strategija dėl Dunojaus regiono

http://www.danube-region.eu/

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. +32 2 296 65 65

Annemarie Hubertel. +32 2 299 33 10


Side Bar