Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. aprill 2013

Doonau-strateegia eduaruanne: algus on hea, nüüd tuleb tempot tõsta

Euroopa Komisjon avaldas kaks aastat pärast algatamist esimese eduaruande Euroopa Liidu strateegia kohta Doonau piirkonnas. Selles on üksikasjalikult välja toodud märkimisväärsed edusammud mitme valdkonna probleemide lahendamisel. Enim on valmistanud peavalu puuduvad reisiühendused, konkurentsivõime puudumine, reostus ja kuritegevus. Doonau makropiirkond hõlmab 14 riiki, kellest 8 on ELi liikmesriigid. Aruandes selgitatakse, kuidas need riigid on arvukate koostööprojektide ja algatuste kaudu loonud konkreetse koostöösüsteemi.

Aruandes kutsub komisjon Doonau-äärsete riikide valitsusi üles ka edaspidi järgima võetud poliitilisi kohustusi, muutes selle strateegia prioriteetseks kõigis vastavates poliitikavaldkondades. Samuti ärgitab komisjon kaheksat liikmesriiki ja Horvaatiat inkorporeerima Doonau-strateegia järgmise perioodi regionaalpoliitika programmidesse aastateks 2014–2020.

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ütles: „Oleme alustanud väga hästi. Doonau piirkonna strateegia näitab juba praegu, et koostööd tehes saavutame palju enam kui probleemide kallal omaette nokitsedes. Nüüd peame kiirema käigu sisse lükkama. 14 osaleva riigi jaoks ei saa koostöö olla tähtsusetu täiendus või hämar ideaal. Tahaksin näha, et Doonau-strateegia prioriteedid lülitatakse meie regionaalfondide järgmise perioodi programmidesse ja et neil oleks kindel koht ka iga osaleva riigi riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes prioriteetides.”

Aruandes keskendutakse edule, mis on saavutatud strateegia neljas põhivaldkonnas: Doonau piirkonna ühendamine, keskkonna kaitsmine, jõukuse suurendamine ja piirkonna tugevdamine.

Aruandes märgitakse, et ELi Doonau piirkonna strateegia on aidanud luua hinnalise pikaajalise koostööstruktuuri ja pannud koostööpartnereid võtma selgeid poliitilisi kohustusi.

Aruandes esitatakse selged soovitused edaspidiseks. Selles kutsutakse ELi liikmesriike üles inkorporeerima see strateegia 2014.–2020. aasta regionaalpoliitika programmidesse.

Selles ärgitatakse valitsusi tõhusalt ja ühendatult ära kasutama rahastamisvõimalusi, mida pakuvad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, samuti Horisont 2020, COSME ja Euroopa Ühendamise Rahastu.

Aruandes kutsutakse 14 osalevat riiki tagama, et neil igaühel oleksid piisavalt rahastatud ja tööjõuga varustatud struktuurid, mis hakkavad ellu viima Doonau piirkonna strateegiat.

Samuti ärgitatakse ELi riikide valitsusi arutama Doonau piirkonna strateegia eesmärke ministrite nõukogus vastavate valdkondade ministrite kohtumistel (näiteks ELi riikide transpordiministrid, keskkonnaministrid, teadusministrid ja siseministrid).

Aruandes tõstetakse esile mitut uut projekti ja selgitatakse, kuidas strateegia annab olemasolevatele algatustele koostöö kaudu uut hoogu ja aitab ühendada rahastamist. Sellega aidatakse kaasa ELi pikaajalise majanduskasvu tegevuskava „Euroopa 2020” elluviimisele.

Doonau piirkonna ühendamine

(reisiühendused / säästev energia / kultuur ja turism)

Doonau piirkonna riikide transpordiministrid võtsid 2012. aasta juunis vastu deklaratsiooni Doonau veetee korrashoidmise kohta. Põhikokkulepe sõlmiti Rumeenia ja Bulgaaria vahelise veetee laevatatavuse kohta. Strateegia andis uut hoogu Rumeeniat ja Bulgaariat ühendava Calafati ja Vidini vahelise silla valmimisele – see on alles teine sild piirijõe 630 km pikkusel lõigul. Innovaatilisi laevu käsitlevad uued teadusprojektid, näiteks projekt NEWS Doonaul kasutatava laevastiku uuendamiseks. Bulgaaria ja Serbia gaasivõrkude ühendust käsitleva projektiga ühendatakse Läänemere piirkond Aadria ja Egeuse mere ning Musta mere piirkonnaga.

Keskkonnakaitse Doonau piirkonnas

(vee kvaliteet, keskkonnaohud / bioloogilise mitmekesisuse säilitamine)

Projekt Doonau üleujutusoht: kaheksa Doonau-äärset riiki jagavad andmebaase ja kaardistavad üleujutusi. Doonau tuura töökond teeb koostööd, et tagada jões selle tähtsa kala elujõulised populatsioonid.

Jõukuse suurendamine Doonau piirkonnas

(teadussuutlikkus / haridus / infotehnoloogia, ettevõtete konkurentsivõime)

Austria kaubanduskoja koordineeritav Doonau piirkonna ettevõtlusfoorum ühendab enam kui 300 VKEd, toetades neid sidemete sõlmimisel uurimisasutuste ja ülikoolidega. Doonau teadusuuringute- ja innovatsioonifond tugineb Läänemere makropiirkonna (Baltic Sea Macro-Region) programmi BONUS käigus saadud kogemustele. Kõigi 14 Doonau-äärse riigi teadusministrid allkirjastasid ühisdeklaratsiooni 9. juulil 2012 Saksamaal Ulmis.

Doonau piirkonna tugevdamine

(institutsiooniline suutlikkus / koostöö organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks)

Tihedam koostöö Doonau piirkonna politseiasutuste vahel: politseiülemate endi algatus, et tõhustada meetmeid jõega seotud kuritegude (sealhulgas organiseeritud kuritegevuse) vastu võitlemiseks ning luua riikidevaheline õiguskaitseplatvorm. EUROPOLi ohuanalüüsi projekt Doonau piirkonna kohta.

Taust

Strateegia algatati 2011. aastal (IP/11/472), kaks aastat pärast ELi riikide valitsuste sellekohast taotlust. Need 14 makropiirkonda kuuluvat riiki (8 ELi liikmesriiki) on: Saksamaa, Austria, Ungari, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Sloveenia, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Ukraina ja Moldova.

2012. aasta novembris peeti Saksamaal Regensburgis ELi Doonau piirkonna strateegiat käsitlev esimene iga-aastane foorum (Annual Forum of the EUSDR), kus peakõnelejaks oli kantsler Angela Merkel. Teine iga-aastane foorum peetakse tänavu 28.–29. oktoobril Rumeenias Bukarestis. Doonau piirkond on ELi teine makropiirkond ning seal elab üle 100 miljoni inimese. Esimesena algatati 2009. aasta juunis Läänemere piirkonna strateegia. Makropiirkondade strateegia hindamise kohta valmib aruanne 2013. aasta juuniks. 2012. aasta detsembris toimunud Euroopa Ülemkogul palusid ELi riigid, et komisjon teeks ettepaneku kolmanda makropiirkonna loomiseks Joonia ja Aadria mere piirkonnas.

Lisateave

European Union Strategy for the Danube Region Report

http://www.danube-region.eu/

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar