Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2013

Έκθεση προόδου της στρατηγικής του Δούναβη: Έγινε μια καλή αρχή, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη, 2 χρόνια μετά την έναρξή της. Σε αυτήν αναλύονται σημαντικά επιτεύγματα στην αντιμετώπιση προβλημάτων οφειλομένων σε κενά που υπάρχουν στον τομέα των μεταφορών, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, ρύπανση και εγκληματικότητα. Η μακροπεριφέρεια του Δούναβη αποτελείται από 14 χώρες, 8 από τις οποίες είναι κράτη μέλη της ΕΕ. Η έκθεση αναλύει τον τρόπο με τον οποίο μέσω πολυάριθμων κοινών σχεδίων και πρωτοβουλιών οι εν λόγω χώρες κατόρθωσαν ήδη να θεσπίσουν ένα σταθερό σύστημα συνεργασίας.

Όμως η έκθεση της Επιτροπής καλεί τις κυβερνήσεις της περιοχής του Δούναβη να προχωρήσουν στις πολιτικές τους δεσμεύσεις καθιστώντας τη στρατηγική προτεραιότητα για όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής. Κάνει επίσης έκκληση στα 8 εμπλεκόμενα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στην Κροατία, να ενσωματώσουν τη στρατηγική στα σχέδιά τους για την επόμενη γενιά προγραμμάτων στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής για την περίοδο 2014-20.

Ο επίτροπος της EΕ, αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, Johannes Hahn, δήλωσε: «Κάναμε μια πολύ καλή αρχή. Η στρατηγική για τον Δούναβη δείχνει ήδη ότι, αν συνεργασθούμε μπορούμε να έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε μεμονωμένη βάση. Τώρα χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε ταχύτερα. Για τις 14 εμπλεκόμενες χώρες, η συνεργασία δεν μπορεί να είναι μια εκ των υστέρων σκέψη ή ένα ασαφές ιδεώδες. Θα επιθυμούσα να δω τις προτεραιότητες της στρατηγικής για τον Δούναβη στην επόμενη γενιά μας προγραμματισμού των περιφερειακών ταμείων και σταθερά ενταγμένες στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές προτεραιότητες σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες χώρες. Η στρατηγική θα πρέπει να παρέχει πληροφόρηση σε κάθε σχετικό τομέα πολιτικής με πολιτικά σταθερές, κατάλληλα χρηματοδοτούμενες δομές για την υποστήριξη του.»

Η έκθεση επικεντρώνεται στη σταθερή πρόοδο στους τέσσερις βασικούς τομείς της στρατηγικής: διασύνδεση της περιοχής του Δούναβη, προστασία του περιβάλλοντος, οικοδόμηση ευημερίας και ενδυνάμωση της περιοχής του Δούναβη.

Η έκθεση αναφέρει ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) χρησίμευσε στη συγκρότηση μιας ανεκτίμητης μακροπρόθεσμης δομής για συν-εργασία και οδήγησε σε μια σαφή πολιτική δέσμευση των εταίρων της.

Η έκθεση διατυπώνει σαφείς συστάσεις για το μέλλον: Καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενσωματώσουν τη στρατηγική στη νέα γενιά προγραμμάτων για την περιφερειακή πολιτική 2014-20.

Απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις να προβούν σε αποτελεσματική, συνδυασμένη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων: των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων καθώς επίσης και του Horizon 2020, του COSME (πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ) και του μέσου «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Καλεί τις 14 εμπλεκόμενες χώρες να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκώς στελεχωμένων και χρηματοδοτούμενων δομών σε εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής για τον Δούναβη.

Καλεί τις κυβερνήσεις της ΕΕ να ασχοληθούν με τους στόχους της στρατηγικής για τον Δούναβη στις αντίστοιχες τομεακές συνεδριάσεις του Συμβουλίου των υπουργών (παραδείγματος χάρη στις συνεδριάσεις των υπουργών μεταφορών, των υπουργών περιβάλλοντος, των υπουργών έρευνας και των υπουργών εσωτερικών της ΕΕ).

Η έκθεση τονίζει αριθμό νέων σχεδίων και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική παρέχει ώθηση σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες μέσω συνεργασίας και παροχής βοήθειας για τον συνδυασμό χρηματοδοτήσεων. Αυτό συμβάλλει στο θεματολόγιο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της ΕΕ «Ευρώπη 2020».

Διασύνδεση της περιοχής του Δούναβη

(Μεταφορικές διασυνδέσεις/βιώσιμη ενέργεια/πολιτισμός και τουρισμός)

Δήλωση για τη διατήρηση των ποτάμιων μεταφορών στον Δούναβη εγκρίθηκε από τους υπουργούς Μεταφορών της Περιφέρειας του Δούναβη τον Ιούνιο 2012. Βασική συμφωνία για την πλοϊμότητα μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Η στρατηγική έδωσε ώθηση στην ολοκλήρωση της γέφυρας Calafat-Vidin, που συνδέει τη Ρουμανία με τη Βουλγαρία - η δεύτερη μόνο γέφυρα που υπάρχει κατά μήκος των 630 km των ποτάμιων συνόρων. Νέα ερευνητικά σχέδια για καινοτόμα σκάφη, όπως το σχέδιο NEWS για την ανανέωση του στόλου του Δούναβη. Το έργο διασύνδεσης αγωγών αερίου Βουλγαρίας- Σερβίας προχωρεί ώστε να συνδέσει την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας με την Αδριατική, το Αιγαίο και τη Μαύρη θάλασσα.

Προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δούναβη

(Ποιότητα νερού, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι/διαφύλαξη βιοποικιλότητας)

Το σχέδιο «Danube Floodrisk»: 8 παραδουνάβιες χώρες μοιράζονται βάσεις δεδομένων και χαρτογράφηση πλημμυρών. Η ομάδα έργου για τον οξύρρυγχο του Δούναβη για την εξασφάλιση βιώσιμων πληθυσμών του εν λόγω σημαντικού ψαριού στον ποταμό.

Οικοδόμηση ευημερίας στην περιοχή του Δούναβη

(Ερευνητικό δυναμικό / εκπαίδευση / τεχνολογία των πληροφοριών, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων)

Το επιχειρηματικό φόρουμ της περιοχής του Δούναβη που συντονίζεται από το αυστριακό εμπορικό επιμελητήριο και στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 300 ΜME – υποστηρίζει δεσμούς με παρόχους γνώσης, όπως ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Το Ταμείο Έρευνας και Καινοτομίας του Δούναβη βασίζεται στις εμπειρίες του προγράμματος BONUS της μακροπεριφέρειας της Βαλτικής. Μια κοινή δήλωση των υπουργών της περιοχής του Δούναβη για την Έρευνα υπεγράφη στο Ουλμ στις 9 Ιουλίου 2012.

Ενδυνάμωση της περιοχής του Δούναβη

(Θεσμική ικανότητα/συν-εργασία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος)

Εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών αρχών της περιοχής του Δούναβη: μια πρωτοβουλία προερχόμενη από τους ίδιους τους επικεφαλής αστυνομικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των μέτρων κατά της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τον ποταμό (συμπεριλαμβανομένου του οργανωμένου εγκλήματος) και τη σύσταση μιας διακρατικής πλατφόρμας επιβολής του νόμου. Ειδικό σχέδιο της EUROPOL για την ανάλυση απειλών για την περιοχή του Δούναβη.

Ιστορικό

Η στρατηγική εγκαινιάστηκε το 2011 (IP/11/472) μετά από αίτημα που είχε υποβληθεί 2 έτη νωρίτερα από κυβερνήσεις της ΕΕ. Οι 14 χώρες της μακροπεριφέρειας (8 κράτη μέλη της ΕΕ) είναι: Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Σερβία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Ουκρανία και Μολδαβία.

Tο πρώτο ετήσιο Φόρουμ της EUSDR πραγματοποιήθηκε στο Regensburg, στη Γερμανία τον Νοέμβριο του 2012 - με βασική ομιλήτρια την Άνγκελα Μέρκελ. Το δεύτερο ετήσιο Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, στις 28/29 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Ο Δούναβης αποτελεί την δεύτερη μακροπεριφέρεια της ΕΕ, με περισσότερους από 100 εκατ. κατοίκους. Η πρώτη ήταν η στρατηγική της περιφέρειας της Βαλτικής που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2009. Η επόμενη έκθεση για την αξιολόγηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών αναμένεται το 2013. Τον Δεκέμβριο 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει τρίτη μακροπεριφέρεια Ιονίου/ Αδριατικής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έκθεση για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη

http://www.danube-region.eu/

Αρμόδιος επικοινωνίας :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar