Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. april 2013

Statusrapport om strategien for Donauområdet: Vi er kommet godt fra start, men nu skal vi øge indsatsen

Europa-Kommissionen har nu offentliggjort den første statusrapport om EU’s strategi for Donauområdet, to år efter at den blev lanceret. Rapporten viser, at der er opnået væsentlige resultater med at løse nogle af de problemer, som skyldes manglende transportforbindelser, manglende konkurrenceevne, forurening og kriminalitet. Donauområdet omfatter 14 lande, hvoraf otte er EU-medlemsstater. Rapporten beskriver, hvordan landene allerede gennem adskillige fælles projekter og initiativer har formået at udarbejde en samarbejdsplatform.

Kommissionens rapport opfordrer dog Donaulandenes regeringer til at følge op på deres politiske tilsagn ved at gøre strategien til en prioritet på alle relevante politikområder. Kommissionen opfordrer desuden de 8 EU-medlemsstater og Kroatien til at indarbejde strategien i deres planer for den næste generation af regionalpolitiske programmer for perioden 2014-2020.

EU-kommissær med ansvar for regional udvikling, Johannes Hahn, udtalte: "Vi er kommet rigtig godt fra start. Donaustrategien viser allerede, at vi ved at arbejde sammen kan skabe langt større resultater, end hvis vi forsøger at løse problemerne alene. Nu må vi øge indsatsen. For de 14 deltagende lande kan samarbejdet ikke blot være en indskydelse eller et vagt ideal. Mit ønske er, at de prioriterede områder i Donaustrategien indarbejdes i den næste generation af regionalfondenes programmer og bliver fast forankret i de nationale, regionale og lokale prioriteringer i hvert enkelt af de berørte lande. Strategien bør forsyne alle relevante politikområder med politisk stabile støttestrukturer med en passende finansiering."

Rapporten fokuserer på konkrete fremskridt på strategiens fire nøgleområder: Forbindelser i Donauområdet, miljøbeskyttelse, velstand og styrkelse af Donauområdet.

Formålet med EU's strategi for Donauområdet er ifølge rapporten at iværksætte en uvurderlig samarbejdsplatform på lang sigt. Desuden har strategien skabt et klart politisk engagement blandt partnerne.

Rapporten opstiller klare anbefalinger for fremtiden: Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at indarbejde strategien i den nye generation af regionalpolitiske programmer for perioden 2014-2020.

Kommissionen opfordrer indtrængende regeringerne til effektivt at gøre brug af alle disponible ressourcer under de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020, Cosme og Connecting Europe-faciliteten.

Kommissionen opfordrer de 14 berørte lande til at sikre, at der afsættes tilstrækkeligt personale og finansiering på nationalt plan, således at Donaustrategiens mål kan nås.

Kommissionen opfordrer EU-medlemsstaternes regeringer til at drøfte Donaustrategiens mål på de relevante sektorspecifikke møder i Ministerrådet (f.eks. EU’s transportministre, miljøministre, forsknings- og indenrigsministre).

Rapporten fokuserer på en række nye projekter og beskriver, hvordan strategien skaber dynamik i eksisterende initiativer gennem samarbejde og ved at kombinere finansieringen. Dette bidrager til EU’s langsigtede dagsorden for vækst, "Europa 2020".

Forbindelser i Donauområdet

(transportforbindelser/bæredygtig energi/kultur og turisme)

Donauområdets transportministre vedtog i juni 2012 en erklæring om vedligeholdelse af Donaus vandveje. En vigtig aftale om sejlruter mellem Rumænien og Bulgarien. Strategien satte skub færdiggørelsen af Calafat-Vidinbroen mellem Rumænien og Bulgarien — det er blot den anden bro langs denne 630 km lange del af floden, der udgør grænsen mellem de to lande. Nye forskningsprojekter vedrørende innovative fartøjer, f.eks. projektet NEWS med henblik på at forny Donauflåden. Det bulgarsk-serbiske gassammenkoblingsprojekt, der forbinder Østersøen og Adriaterhavet og Det Ægæiske Hav samt Sortehavet, skrider også frem.

Miljøbeskyttelse i Donauområdet

(vandkvalitet, miljørisici/bevarelse af biodiversiteten)

Projektet Danube Floodrisk: 8 Donaulande samarbejder om deling af databaser og kortlægning af oversvømmelsesrisikoen. Taskforcen for størarten sikrer en levedygtig bestand af denne vigtige fiskeart i floden.

Velstand i Donauområdet

(forskningskapacitet/uddannelse/informationsteknologi, virksomhedernes konkurrence-evne)

Erhvervsforummet for Donauområdet, der koordineres af det østrigske handelskammer, omfatter 300 SMV'er og støtter forbindelser med forskningsinstitutter og universiteter. Forsknings- og innovationsfonden i Donauområdet, der bygger på erfaringerne fra BONUS-programmet i Østersøområdet. En fælles erklæring fra Donauområdets forskningsministre blev undertegnet i Ulm, Tyskland, den 9. juli 2012.

Styrkelse af Donauområdet

(institutionel kapacitet/samarbejde for at bekæmpe organiseret kriminalitet)

Intensiveret samarbejde mellem politimyndighederne i Donauområdet: Et initiativ fra politicheferne om at forbedre foranstaltningerne over for flodrelateret kriminalitet (herunder organiseret kriminalitet) og oprette en tværnational platform for lovhåndhævelse. Europols projekt vedrørende trusselsvurderinger for Donauområdet.

Baggrund

Strategien blev lanceret i 2011 (IP/11/472) efter en anmodning fra EU's medlemsstater to år tidligere. Der er tale om følgende 14 lande i makroregionen (8 EU-medlemsstater): Tyskland, Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Ukraine og Moldova.

Det første årlige forum vedrørende EU's strategi for Donauområdet blev afholdt i Regensburg, Tyskland i november 2012 — med kansler Angela Merkel som hovedtaler. Det andet årlige forum finder sted i Bukarest i Rumænien den 28.-29. oktober i år. Donau er EU’s anden makroregion, hvor der bor over 100 mio. mennesker. Den første var strategien for Østersøregionen, der blev lanceret i juni 2009. Den kommende rapport om evalueringen af de makroregionale strategier forventes i juni 2013. I december 2012 opfordrede EU’s stats- og regeringschefer på Det Europæiske Råds møde Kommissionen til at fremsætte forslag om en tredje makroregion, nemlig Det Joniske Hav/Adriaterhavet.

Yderligere oplysninger:

European Union Strategy for the Danube Region Report

http://www.danube-region.eu/

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar