Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 9. dubna 2013

Zpráva o strategii pro Podunají chválí dobrý začátek a vyzývá k ještě usilovnější práci

Evropská komise vydala první zprávu o pokroku při provádění strategie EU pro Podunají, která byla zahájena před dvěma lety. Zpráva popisuje významné úspěchy, jichž bylo dosaženo při řešení rozmanitých problémů – od chybějícího dopravního spojení či nedostatečné konkurenceschopnosti až po znečištění životního prostředí a kriminalitu. Dunajský makroregion tvoří čtrnáct zemí, z nichž osm je členskými státy EU. Díky četným společným projektům a iniciativám, jak se ve zprávě uvádí, se těmto státům již podařilo vytvořit konkrétní systém spolupráce.

Komise však ve své zprávě vlády podunajských zemí vyzývá, aby v duchu svých politických závazků přiznaly strategii nejvyšší důležitost napříč celým spektrem příslušných oblastí. A dále těchto osm členských států, jakož i Chorvatsko, vybízí k tomu, aby strategii zahrnuly do svých plánů pro příští generaci programů v rámci regionální politiky na období 2014–2020.

Komisař EU pro regionální rozvoj Johannes Hahn uvedl: „Začali jsme velmi dobře. Díky strategii pro Podunají se již ukázalo, že spoluprací dosáhneme daleko více, než kdybychom se snažili řešit problémy na vlastní pěst. Nyní je třeba postoupit o krok dál. Je důležité, aby spolupráce nebyla pro oněch čtrnáct zemí něco jednorázového či nepředstavovala jen jakýsi vágní pojem. Byl bych rád, kdyby se priority strategie pro Podunají promítly do příští generace programů v rámci regionálních fondů a byly pevnou součástí priorit na celostátní, regionální i místní úrovni v každé ze zúčastněných zemí. Strategie by měla mít dopad na každou příslušnou oblast politiky a měly by být zajištěny politicky stabilní a přiměřeně financované struktury na její podporu.“

Zpráva se zaměřuje na konkrétní pokrok ve čtyřech hlavních oblastech strategie: propojení dunajského regionu, ochrana životního prostředí, vytváření prosperity a posílení dunajského regionu.

Ve zprávě se uvádí, že strategie EU pro Podunají pomohla vytvořit dlouhodobou strukturu pro spolupráci, jejíž význam je neocenitelný, a přiměla jednotlivé spolupracující strany přijmout jednoznačný politický závazek.

Zpráva uvádí jasná doporučení pro budoucí období: členské státy EU jsou vyzývány k tomu, aby strategii pro Podunají zahrnuly do nové generace programů v rámci regionální politiky na období 2014–2020.

Vlády jednotlivých států jsou nabádány, aby dostupné finanční prostředky používaly efektivně a aby využívaly všechny zdroje, které se nabízejí: evropské strukturální a investiční fondy a rovněž programy Horizont 2020, COSME a nástroj pro propojení Evropy.

Výzva směřovaná 14 dotčeným zemím hovoří o tom, že na národní úrovni musí být zavedeny přiměřeně personálně vybavené a financované struktury, které budou schopny plnit priority strategie pro Podunají.

Vlády členských států EU jsou vyzývány, aby přijaly cíle strategie pro Podunají do agendy na příslušných odvětvových zasedáních Rady ministrů (například na setkání ministrů dopravy, ministrů životního prostředí, výzkumu a ministrů vnitra).

Zpráva upozorňuje na řadu nových projektů a blíže popisuje, jaký pozitivní vliv má strategie na stávající iniciativy tím, že přináší prvek spolupráce a pomáhá při využívání finančních prostředků z různých zdrojů. To přispívá k plnění strategie Evropa 2020 – programu EU pro dlouhodobý růst.

Propojení Podunají

(Dopravní spojení / udržitelná energetika / kultura a cestovní ruch)

Prohlášení o údržbě vodní cesty na Dunaji přijaté ministry dopravy zemí dunajského regionu v červnu 2012. Klíčová dohoda o splavnosti mezi Rumunskem a Bulharskem. Strategie dala impuls k dokončení mostu Calafat-Vidin, který je teprve druhým mostem spojujícím Rumunsko a Bulharsko na celých 630 km říční části hranice. Nové výzkumné projekty v oblasti inovativních plavidel, např. projekt NEWS na obnovu dunajské flotily. V rámci projektu propojovacího plynovodu mezi Bulharskem a Srbskem pokračují práce na propojení oblasti Baltského moře s oblastmi Jaderského, Egejského a Černého moře.

Ochrana životního prostředí v Podunají

(Kvalita vody, environmentální rizika / ochrana biologické rozmanitosti)

Projekt Danube Floodrisk: 8 zemí dunajského regionu sdílí databáze a povodňové mapy. Pracovní skupina pro jesetera ruského, jejímž úkolem je zajistit životaschopné populace této důležité ryby v řece.

Budování prosperity v Podunají

(Výzkumné kapacity / vzdělávání / informační technologie, konkurenceschopnost podniků)

Podnikatelské fórum Podunají, které koordinuje Rakouská obchodní komora, zahrnuje více než 300 malých a středních podniků — podpora vazeb s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Fond pro výzkum a inovace v Podunají, který těží ze zkušeností získaných v rámci programu BONUS v makroregionu Baltského moře. Společné prohlášení všech 14 ministrů pro výzkum ze zemí dunajského regionu: podepsané v německém Ulmu dne 9. července 2012.

Posílení Podunají

(Institucionální kapacity / spolupráce v oblasti boje proti organizovanému zločinu)

Prohloubení spolupráce mezi policejními orgány Podunají: iniciativa vycházející od samotných policejních ředitelů za účelem zlepšení opatření proti trestné činnosti spojené s řekou (včetně organizovaného zločinu), a zřízení nadnárodní platformy pro prosazování právních předpisů. Projekt Europolu týkající se analýzy hrozeb pro Podunají.

Souvislosti

Strategie byla zahájena v roce 2011 (IP/11/472), tj. dva roky poté, co si ji vyžádaly vlády členských zemí EU. Makroregion Podunají zahrnuje 14 zemí (z toho 8 je členskými zeměmi EU): Německo, Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Ukrajina a Moldavsko.

První výroční fórum o strategii EU pro Podunají se v listopadu 2012 uskutečnilo v německém Regensburgu. Hlavním řečníkem byla kancléřka Angela Merkelová. Druhé výroční fórum se ve dnech 28. a 29. října tohoto roku uskuteční v Bukurešti. Podunají je druhým makroregionem EU, žije v něm více než 100 milionů lidí. První strategií byla strategie pro region Baltského moře, která byla zahájena v červnu 2009. Připravovaná hodnotící zpráva o makroregionálních strategiích má být zveřejněna v červnu 2013. Na zasedání Evropské rady v prosinci 2012 požádali zástupci vlád členských států Komisi, aby navrhla vytvoření třetího makroregionu – jadransko-jónského.

Další informace:

Zpráva o strategii Evropské unie pro Podunají

http://www.danube-region.eu/

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar