Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 април 2013 г.

Доклад за напредъка по Стратегията за региона на река Дунав: след доброто начало сега трябва да се ускорят действията

Две години след началото на Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав Европейската комисия представи първия доклад за напредъка по нея. В него са разгледани основните резултати при разрешаване на различни проблеми, като се започне от липсващите транспортни връзки и недостатъчната конкурентоспособност и се стигне до замърсяването и престъпността. Макрорегионът на река Дунав включва 14 държави, 8 от които са членки на ЕС. В доклада е разгледано подробно как чрез многобройни общи проекти и инициативи държавите вече са успели да изградят конкретните параметри на сътрудничество.

В доклада на Комисията обаче се призовават правителствата на страните от този регион да изпълнят политическите си ангажименти, като отдадат приоритетно значение на Стратегията във всички съответни сфери на политиката. Също така докладът насърчава 8-те държави — членки на ЕС, както и Хърватия да включат Стратегията в плановете си за следващото поколение от програми по регионалната политика за периода 2014—2020 г.

Комисарят на ЕС за регионалното развитие Йоханес Хаан заяви: „Поставихме много добро начало. Стратегията за региона на река Дунав вече показва как общите действия могат да са далеч по-резултатни, отколкото усилията на отделните държави. Сега трябва да ускорим действията. За засегнатите 14 страни сътрудничеството не може да представлява допълнителен аспект или някаква неясна бъдеща цел. Бих искал да видя включването на приоритетите от тази стратегия в следващото поколение от програми по регионалната политика и устойчивото им интегриране в целите на национално, регионално и местно ниво във всяка една от участващите държави. Стратегията следва да залегне във всяка една съответна сфера на действие, а изпълнението ѝ трябва да се подпомага от политически стабилни структури с необходимото финансиране.“

Акцентите в доклада са поставени върху конкретния напредък по четири основни аспекта от Стратегията: създаване на връзки в региона на река Дунав, опазване на околната среда, постигане на благосъстояние и укрепване на региона на река Дунав.

В доклада се заявява, че Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR) е била от полза за създаване на изключително важна дългосрочна структура за сътрудничество и е довела до ясен политически ангажимент между партньорите по нея.

В доклада са формулирани ясни препоръки за бъдещето развитие: той призовава държавите — членки на ЕС, да включат Стратегията в новото поколение от програми по регионалната политика за периода 2014 — 2020 г.

Докладът насърчава правителствата да използват наличните източници на финансиране по-ефективно и да ги съчетават: европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“, „COSME“ и механизма за свързване на Европа.

В доклада се приканват 14-те участващи държави да осигурят на национално ниво структури с необходимите човешки и финансови ресурси, за да се изпълнят приоритетите от Стратегията за региона на река Дунав.

Докладът призовава правителствата от ЕС да работят за изпълнението на целите от Стратегията в рамките на секторните срещи на Съвета на министрите (например министрите от ЕС на транспорта, околната среда, научните изследвания и вътрешните работи).

В доклада са посочени някои нови проекти и е описано подробно как Стратегията дава импулс в разгръщането на съществуващите инициативи чрез сътрудничество и комбинирано използване на различни източници на финансиране. Това допринася за изпълнението на дългосрочната стратегия на ЕС за растеж („Европа 2020“).

Създаване на връзки в региона на река Дунав

(Транспортни връзки/устойчива енергетика/култура и туризъм)

Декларация за поддръжка на водните пътища на река Дунав, приета през юни 2012 г. от министрите на транспорта от държавите в региона на река Дунав. Ключово споразумение във връзка с плавателността по реката между Румъния и България. Стратегията дава импулс за приключване на моста при Калафат—Видин, свързващ двете страни, като този мост е едва вторият по протежение на 630 km речна граница между тях. Нови научноизследователски проекти за иновационни кораби, например проектът „NEWS“ за подновяване на флотата по река Дунав. Налице е напредък по проекта за газопреносна връзка България Сърбия, с който се свързва Балтийско море с Адриатическо, Егейско и Черно море.

Опазване на околната среда в региона на река Дунав

(Качество на водата, екологични рискове/опазване на биологичното разнообразие)

Проектът „Защита срещу наводнения в региона на река Дунав“ („Danube Floodrisk“): 8 държави от региона споделят информация от своите бази данни и карти за районите, заплашени от наводнения. Беше създадена работна група „Дунавска есетра“, за да се гарантира опазването на жизнеспособните популации на този важен вид в реката.

Постигане на благосъстояние в региона на река Дунав

(Научноизследователски капацитет/образование/информационни технологии, конкурентоспособност на предприятията)

Бизнес форумът за региона на река Дунав, координиран от Търговската камара на Австрия, включва повече от 300 МСП и насърчава връзките с научноизследователски институти и университети. Научноизследователски и иновационен фонд за региона на река Дунав въз основа на опита от програмата „BONUS“ в макрорегиона на Балтийско море. Съвместна декларация на министрите, отговарящи за научните изследвания от всички 14 държави в региона на река Дунав: подписана в Улм, Германия, на 9 юли 2012 г.

Укрепване на региона на река Дунав

(Институционален капацитет/сътрудничество в борбата с организираната престъпност)

Задълбочаване на сътрудничеството между полицейските органи в държавите от региона на река Дунав: инициатива на самите полицейски ръководители за подобряване на мерките срещу престъпността във връзка с реката (включително организираната престъпност) и създаване на транснационална правоприлагаща платформа. Проект на ЕВРОПОЛ за анализ на заплахите за региона на река Дунав.

Контекст

Началото на Стратегията беше поставено през 2011 г. (IP/11/472) — 2 години след искането на правителства от ЕС. 14-те държави в макрорегиона (8 държави членки) са Германия, Австрия, Унгария, Чешка република, Словакия, Словения, България, Румъния, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова.

Първият годишен форум на EUSDR се проведе в Реденсбург (Германия) през ноември 2012 г., като основната реч произнесе канцлерът Ангела Меркел. Вторият годишен форум ще се проведе в Букурещ (Румъния) на 28—29 октомври тази година. Река Дунав е вторият по големина макрорегион в ЕС, като населението в него наброява повече от 100 млн. души. Първата подобна макрорегионална стратегия беше за Балтийско море и тя беше започната през юни 2009 г. Следващият доклад за оценка на макрорегионалните стратегии се очаква най-късно през юни 2013 г. На Европейския съвет през декември 2012 г. правителствата от ЕС поискаха от Комисията да предложи трети макрорегион, а именно този на Йонийско /Адриатическо море.

За повече информация:

Доклад за стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав

http://www.danube-region.eu/

За връзка:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar