Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 8. aprīlī

ES apsola vairāk nekā 27 miljonus euro, lai Dārfūras iedzīvotājiem uzlabotu piekļuvi pamatpakalpojumiem

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja, ka tiks piešķirti 27,5 miljoni euro, lai Dārfūras iedzīvotājiem nodrošinātu labāku piekļuvi pamatpakalpojumiem (piemēram, izglītības un veselības jomās), kā arī Dārfūrā atbalstītu ūdens resursu apsaimniekošanu un lauksaimniecību. Eiropas Savienība par šo finansējumu paziņoja starptautiskā līdzekļu devēju konferencē Dārfūrai, kas tika rīkota Dohā (7.-8. aprīlī).

Šī konference tiek rīkota, balstoties uz "Dohas dokumentu mieram Dārfūrā" (DDPD) — 2011. gada jūlijā parakstītam nolīgumam starp Sudānas valdību un Atbrīvošanas un tiesiskuma kustību (LJM), lai veicinātu miera procesu Dārfūrā.

Komisārs Piebalgs sacīja: “ES ir cieši apņēmusies Dārfūras iedzīvotājiem atjaunot ilglaicīgu mieru. Tomēr mums joprojām ir nopietnas bažas par DDPD lēno īstenošanu, aizvien pieaugošo nedrošību dažās Dārfūras daļās un ierobežotu palīdzības pieejamību.

Komisārs Piebalgs piebilda: “Mēs aicinām Sudānas valdību un visas iesaistītās personas atbalstīt šos centienus uzlabot vidi, kurā darbojas palīdzības darbinieki un pilnībā īstenot DDPD, lai attīstībai dotu jaunu impulsu.”

ES jau atbalsta mieru un drošību šajā reģionā, izmantojot ES dalībvalstu iemaksas Āfrikas Savienības un ANO kopīgās misijas Dārfūrā (UNAMID) budžetā. Vienlaikus ES ir arī viena no galvenajām humānās palīdzības sniedzējām Dārfūrā un vēlas arī turpmāk palīdzēt Dārfūras iedzīvotājiem atgūties pēc konflikta, tiklīdz ir veikti nepieciešamie pasākumi piekļuves un drošības, kā arī politikas jomā.

Pamatinformācija

Donoru konference par labu Dārfūrai ir svarīgs solis, lai starptautisko sabiedrību piesaistītu nolūkā nodrošināt mieru Dārfūrā un tās atjaunošanu. "Dohas dokuments mieram Dārfūrā" (DDPD) ir pieejams parakstīšanai pārējām Dārfūras nemiernieku kustībām, lai gan līdz šim neviena no tām nav tam pievienojusies.

ES 2012. gadā sāka Dārfūrā īstenot attīstības projektus, kuru vērtība bija aptuveni 5 miljoni euro, lai uzlabotu dzīves apstākļus lauku iedzīvotāju / lopkopju grupām un cilvēktiesības, kā arī īstenot humānās palīdzības projektus vairāk nekā 45 miljonu euro vērtībā, lai sniegtu dzīvību glābjošu palīdzību, piemēram, veselības aprūpes pamatpakalpojumus, tīru ūdeni, sanitāriju un palīdzību pārtikas veidā.

Kopš 2010. gada ES no Eiropas Attīstības fonda ir piešķīrusi 60 miljonus euro Sudānas iedzīvotājiem, lai nodrošinātu viņiem labāku pieejamību pamatpakalpojumiem, piemēram, izglītībai un veselības aprūpei un uzlabotu lauku iedzīvotāju iztikas līdzekļus, kā arī vēl papildu 15 miljonus euro galvenokārt pārtikas nodrošinājumam. No šā kopējā piešķīruma Dārfūras iedzīvotājiem tika piešķirti 16 miljoni euro.

ES ir Starptautiskā koordinācijas komitejas dalībniece, kas izveidota, lai novērtētu līdz šim gūto progresu attiecībā uz DDPD noteikumu īstenošanu.

Sudānas valdība ir veikusi dažus pozitīvus pasākumus, lai īstenotu savas saistības, proti, ir izveidojusi Dārfūras reģionālo padomi. Šī iestāde ir atbildīga par tiesību aktu izskatīšanu un likumdošanas pasākumu ieteikšanu, kas varētu veicināt koordināciju un sadarbību starp Dārfūras pavalstīm. ES arī atzinīgi vērtē nesen parakstīto pamiera nolīgumu starp Sudānas valdību un Atbrīvošanas un tiesiskuma kustību.

Tomēr miera process nav pietiekami pavirzījies uz priekšu, piemēram, attiecībā uz Sudānas valdības finanšu saistībām. DDPD paredzēts, ka Dārfūras reģionālajai iestādei divu gadu laikā pēc līguma parakstīšanas 2011. gadā tiks pārskaitīti 1,5 miljardi euro: taču šobrīd ir pārskaitīti tikai 10 % no šīs summas.

Trūkst nav gūts progress saistībā ar projektiem tiesiskuma un samierināšanas jomā, kuru mērķis ir iestāžu stiprināšana un pārvaldības uzlabošana reģionālā, valsts un vietējā līmenī. Tāpat arī saistībā ar atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrācijas programmu nav gūts pietiekams progress.

Sīkāka informācija

EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Komisāra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)


Side Bar