Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. apríla 2013

Podľa správy je zastúpenie žien v oblasti výskumu v EÚ stále nedostatočné

Hoci podiel výskumných pracovníčok v Európe sa zvyšuje, ženy vo vedeckých disciplínach a ženy s vedeckou kariérou sú stále zastúpené nedostatočne. Vyplýva to z najnovšieho vydania publikácie „She Figures“, ktoré dnes zverejnila Európska komisia. Ženy predstavujú iba 33 % európskych výskumných pracovníkov, 20 % profesorov na plný pracovný čas a 15,5 % najvyšších predstaviteľov zariadení vo vysokoškolskom sektore.

Európska komisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Napriek určitému pokroku v posledných rokoch sú ženy stále v menšine a od postupu na najvyššie pozície ich delia najmä skryté prekážky. Je to vážna nespravodlivosť a škandalózne mrhanie talentom. Komisia sa zameriava na podporu rodovej rovnosti v našich výskumných programoch a pracuje na zmene hlboko zakorenenej inštitucionálnej kultúry.“

Podľa dnes predloženej správy predstavujú ženy približne 40 % všetkých výskumných pracovníkov zariadení vo vysokoškolskom sektore, 40 % v sektore verejnej správy a 19 % v podnikateľskom sektore. Napriek tomu, že vo všetkých sektoroch sa ich počet zvyšoval rýchlejšie než počet ich mužských kolegov (+ 5,1 % žien ročne v porovnaní s + 3,3 % mužov od roku 2002 do roku 2009), výskumníčky majú stále problém dostať sa na vedúce pozície; v EÚ je pomer žien a mužov vo vedeckých výboroch a správnych radách v priemere jedna ku dvom.

V roku 2010 bol podiel študentiek (55 %) a absolventiek (59 %) vyšší ako podiel študentov, počet mužov bol však vyšší ako počet žien v prípade doktorandov (zastúpenie žien 49 %) a absolventov doktorandského štúdia (zastúpenie žien 46 %). Okrem toho predstavovali ženy, pokiaľ ide o postup na rebríčku akademickej kariéry, 44 % výskumných pracovníkov s doktorským titulom na prvom stupni akademickej kariéry a len 20 % výskumných pracovníkov na najvyššom stupni akademickej kariéry. Nedostatočné zastúpenie žien je ešte výraznejšie v oblasti prírodných vied a techniky.

Podpora rodovej rovnosti je jednou z najdôležitejších priorít Komisie pri realizácii Európskeho výskumného priestoru (EVP). Komisia vyzvala členské štáty, aby odstránili prekážky v prijímaní výskumných pracovníčok do zamestnania a ich zotrvaní v ňom či v ich kariérnom postupe. Komisia sa okrem toho snaží riešiť problematiku rodovej nerovnosti v procese prijímania rozhodnutí.

Súvislosti

„She Figures 2012“ je štvrtým zverejnením súboru hlavných ukazovateľov, ktoré sú rozhodujúce pre pochopenie situácie žien v oblasti vedy a výskumu. V priebehu času sa zoznam ukazovateľov ďalej rozpracoval tak, aby opisoval účasť žien na všetkých úrovniach a vo všetkých vedeckých disciplínach, od terciárneho vzdelávania až po trh práce vrátane rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom nielen v krajinách EÚ-27, ale aj v Chorvátsku, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, na Islande, v Izraeli, Nórsku, Švajčiarsku a Turecku.

„She Figures“ zostavuje Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu a Eurostat) v spolupráci so štatistickými korešpondentmi helsinskej skupiny „Ženy vo vede“.

„She Figures 2012“:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1

Ženy vo vede:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1253&lang=1

Európsky výskumný priestor:

http://ec.europa.eu/research/era/gender-equality-and-gender-mainstreaming_en.htm

Kontaktné osoby :

Michael Jennings (+32 2 296 3388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 5604)


Side Bar