Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2013

Έκθεση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να μην εκπροσωπούνται επαρκώς στον τομέα της έρευνας στην ΕΕ

Μολονότι η αναλογία των γυναικών που ασχολούνται με την έρευνα στην Ευρώπη βαίνει αυξανόμενη, εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής η εκπροσώπησή τους στους επιστημονικούς κλάδους και στις σταδιοδρομίες με επιστημονικό αντικείμενο. Αυτό είναι το μήνυμα που προκύπτει από την τελευταία έκδοση των "She Figures" («Στοιχείων για τις γυναίκες»), που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνον το 33% των ερευνητών στην Ευρώπη, το 20% των τακτικών καθηγητών πανεπιστημίου και το 15,5% των επικεφαλής ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης.

Η κ. Máire Geoghegan-Quinn, Επίτροπος αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη, δήλωσε: «Παρά ορισμένες προόδους που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν μειονότητα στην έρευνα, και ειδικά σε ό,τι αφορά τις κορυφαίες θέσεις, υπάρχει μια «γυάλινη οροφή», η οποία εμποδίζει την πρόσβαση των γυναικών σε αυτές. Πρόκειται για κατάφωρη αδικία και σκανδαλώδη σπατάλη ταλέντου. Η Επιτροπή καταβάλλει στοχοθετημένες προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα ερευνητικά μας προγράμματα, και εργάζεται με στόχο να αλλάξει μια θεσμική νοοτροπία με βαθειές ρίζες.»

Με βάση την έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα, οι γυναίκες αποτελούν το 40% περίπου του συνόλου των ερευνητών στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, το 40% στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και το 19% στον τομέα των επιχειρήσεων. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών στο σύνολο των προαναφερθέντων τομέων αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τους άρρενες ομολόγους τους (+5,1% ετησίως για τις γυναίκες έναντι +3.3 % για τους άνδρες κατά την περίοδο 2002-2009), οι γυναίκες ερευνήτριες εξακολουθούν να συναντούν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις, δεδομένου ότι, κατά μέσο όρο, σε κάθε δύο άνδρες αντιστοιχεί μόνο μία γυναίκα στα επιστημονικά και διοικητικά συμβούλια ανά την ΕΕ.

Το 2010, η αναλογία των γυναικών σπουδαστών (55%) και πτυχιούχων (59%) υπερέβη τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών, αλλά ο αριθμός των ανδρών ήταν μεγαλύτερος σε ό,τι αφορά τους διδακτορικούς φοιτητές και τους κατόχους διδακτορικού τίτλου (49% και 46%, αντιστοίχως). Εξάλλου, στα υψηλότερα κλιμάκια της πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 44% των διδακτόρων ερευνητών στην πρώτη βαθμίδα της πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας, αλλά μόνον το 20% των ερευνητών στην αντίστοιχη ανώτατη βαθμίδα. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών είναι ακόμη πιο έκδηλη σε τομείς όπως οι θετικές επιστήμες και η μηχανική.

Η προώθηση της ισότητας των φύλων είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες που προσδιόρισε η Επιτροπή για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Η Επιτροπή έχει καλέσει τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσληψη, παραμονή και επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών που ασχολούνται με την έρευνα. Η Επιτροπή καταβάλλει επίσης προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών που υφίστανται μεταξύ των φύλων στις θέσεις υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων.

Ιστορικό

Τα «Στοιχεία για τις γυναίκες 2012» αποτελούν την τέταρτη κατά σειρά δημοσίευση ενός συνόλου βασικών δεικτών οι οποίοι έχουν πρωταρχική σημασία προκειμένου να γίνει κατανοητή η κατάσταση των γυναικών στον χώρο των επιστημών και της έρευνας. Με την πάροδο του χρόνου, ο κατάλογος των δεικτών εξελίχθηκε κατά τρόπον ώστε να αποτυπώνει τη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις βαθμίδες και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι την αγορά εργασίας, περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου, και τούτο όχι μόνο στις 27 χώρες της ΕΕ, αλλά επίσης στην Ελβετία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Κροατία, τη Νορβηγία και την Τουρκία.

Η έκθεση «Στοιχεία για τις γυναίκες» καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα και Καινοτομία και τη Eurostat) σε συνεργασία με τους ανταποκριτές στατιστικής της Ομάδας του Ελσίνκι για τις Γυναίκες και την Επιστήμη.

She Figures 2012:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1

Γυναίκες στις Επιστήμες:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1253&lang=1

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας:

http://ec.europa.eu/research/era/gender-equality-and-gender-mainstreaming_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar