Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 април 2013 г.

Според доклад жените все още не са достатъчно представени в сектора на научните изследвания в ЕС

Въпреки че делът на жените изследователи в Европа нараства, те продължават да не са представени достатъчно в научните дисциплини и професии. Това е посланието на последното издание на She Figures, публикувано днес от Европейската комисия. Само 33 % от европейските изследователи, 20 % от професорите и 15,5 % от ръководителите на институции в сектора на висшето образование са жени.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Въпреки известния напредък през последните години жените в сферата на научните изследвания продължават да са малцинство и по-специално са възпрепятствани от „стъклен таван“ да заемат висши ръководни длъжности. Това е сериозна несправедливост и скандално прахосване на талант. Комисията работи за насърчаване на равенството между половете в своите програми за научни изследвания и за промяна на дълбоко вкоренената институционална култура.“

Според представения днес доклад делът на жените е около 40 % от всички изследователи в сектора на висшето образование, 40 % в държавния сектор и 19 % в предприятията. Въпреки че във всички сектори техният брой нараства по-бързо в сравнение с този на мъжете (+ 5,1 % годишно при жените спрямо + 3,3 % при мъжете от 2002 г. до 2009 г.), жените изследователи все още се сблъскват с трудности да достигат до ръководни длъжности – средното съотношение между мъжете и жените в научните и управителните съвети в ЕС е две към едно.

През 2010 г. делът на жените студенти (55 %) и висшисти (59 %) е надхвърлял този на мъжете студенти, но жените са били по-малко сред докторантите и завършилите докторантура (съответно 49 % и 46 %). Освен това, изкачвайки се по академичната стълбица, делът на жените сред изследователите с докторска степен на първия етап от академична кариера е 44 % и само 20 % от изследователите на най-високата професионална степен. Недостатъчното представяне на жените е още по-силно изразено в области като точните и инженерните науки.

Насърчаването на равенството между половете е един от основните приоритети, определени от Комисията, при създаването на европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Комисията поиска от държавите членки да премахнат бариерите пред наемането и задържането на работа и професионалното развитие на жените изследователи. Тя също така търси решение на проблема с неравенството между половете сред заемащите ръководни длъжности.

Контекст

She Figures 2012 е четвъртата публикация на основен набор от показатели, които са от съществено значение за разбиране на положението на жените в областта на науката и изследванията. С течение на времето списъкът от показатели търпи развитие, за да може да описва участието на жените на всички равнища и във всички научни дисциплини – от висше образование до пазара на труда, включително баланса между работата и личния живот, не само в 27-те страни от ЕС, но и в Хърватия, бившата югославска република Македония, Исландия, Израел, Норвегия, Швейцария и Турция.

She Figures се изготвя от Европейската комисия (Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ и Евростат) в сътрудничество със статистическите кореспонденти на Хелзинкската група по въпросите на жените в науката.

She Figures 2012:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1282&lang=1

Жените и науката:

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1253&lang=1

Европейско научноизследователско пространство:

http://ec.europa.eu/research/era/gender-equality-and-gender-mainstreaming_en.htm

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar