Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 1 januari 2013

EU-kommissionen startar Europaåret för medborgarna 2013

Europeiska kommissionen har inför årsskiftet börjat förbereda Europaåret för medborgarna 2013 som är tillägnat Dig och Dina rättigheter. Europaåret infaller vid en viktig tidpunkt för den europeiska integrationen, eftersom man firar 20-årsdagen för EU-medborgarskapet (som infördes genom Maastricht-fördraget 1993) och det är endast ett år kvar till nästa val till Europaparlamentet.

Den 10 januari 2013 kommer kommissionens ordförande José Manuel Barroso och vice ordförande Viviane Reding att gemensamt med Irlands premiärminister Enda Kenny och ministern för Europafrågor Lucinda Creighton att öppna Europaåret för medborgarna 2013 i rotundan i Dublin City Hall. Mer än 200 medborgare från Dublin kommer att delta i en öppen debatt med Europas ledare om Europeiska unionens framtid. Tánaiste (vice premiärminister) Eamon Gilmore och iriska ledamöter av Europaparlamentet från denna region kommer också att delta i debatten.

– Medborgarna måste delta på ett direkt sätt i arbetet med stärka unionen, särskilt den politiska unionen. Vi kommer därför att låta 2013 vara Europaåret för medborgarna, dvs. ett år som helt tillägnas Dig och Dina rättigheter som EU-medborgare, säger vice ordföranden Viviane Reding som är EU:s kommissionär för rättsliga frågor. EU-medborgarskapet är inte bara ett begrepp utan det ger även konkreta fördelar för EU-medborgarna. Det Europeiska kommissionen nu önskar göra är att informera medborgarna om hur de kan dra direkt nytta av sina rättigheter. Den vill även ta redan på vad allmänheten tror om EU:s framtid. EU-medborgarna måste kunna göra sig hörda och förbereda sig inför de kommande valen till Europaparlamentet. Det är dags att vi tillsammans tar ansvar för vår gemensamma framtid.

För att uppmärksamma Europaåret för medborgarna 2013 kommer en rad evenemang, konferenser och seminarier att anordnas i hela EU på europeisk, nationell, regional och lokal nivå (se http://europa.eu/citizens-2013). Kommissionen planerar också att öka synligheten för de flerspråkiga webbportalerna Europa direkt och Ditt Europa, som kommer att bli viktiga inslag i ett allomfattande informationssystem om EU-medborgares rättigheter, och stärka den roll som verktyg för problemlösning, t.ex. SOLVIT, spelar för förbättra EU-medborgarnas möjligheter att utöva och försvara sina rättigheter.

Under hela 2013 kommer vice ordföranden Viviane Reding och andra EU-kommissionärer att i samarbete med nationella och lokala politiker hålla debatter med EU-medborgare över hela EU för att lyssna på dem och besvara deras frågor. Viviane Reding har redan deltagit i debatter i Cadiz (Spanien), Graz (Österrike) och Berlin (Tyskland) och kommissionär László Andor har deltagit i en debatt i Neapel (Italien). Det kommer att hållas många fler debatter på olika orter i EU under 2013 där beslutsfattare på EU-nivå och lokal nivå kan diskutera med en bred allmänhet från hela EU. Klicka på följande länk för att följa debatterna: http://ec.europa.eu/european-debate.

För att förbereda Europaåret för medborgarna höll kommissionen ett brett offentligt samråd mellan den 9 maj och den 9 september 2012 där den frågade EU-medborgarna vilka problem de stött på när de utövat sina rättigheter som EU-medborgare (se IP/12/461). De svarande klargjorde att de sätter stort värde på sina EU-rättigheter – särskilt den fria rörligheten och de politiska rättigheterna. De skulle vilja ha ett fullt genomfört EU-område där det går att leva, arbeta, flytta, studera och handla utan administrativa hinder eller diskriminering. De framhöll dock att det ännu är en bit kvar till detta. De pekade på olika problem, särskilt vad gäller att få EU-rättigheterna respekterade på lokal nivå, och kommissionen kommer att ta upp dessa frågor i nästa rapport om EU-medborgarskapet 2013. Resultatet av samrådet finns att tillgå på: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Bakgrund

Tack vare EU-medborgarskapet – som inte ersätter utan kompletterar det nationella medborgarskapet – har samtliga medborgare i EU:s 27 medlemsstater fått en ytterligare uppsättning rättigheter. Till dessa hör rösträtt och valbarhet i lokala val och val till Europaparlamentet i det EU-land där de bor, rätten till konsulärt skydd utomlands på samma villkor som medborgare i den medlemsstat som konsulatet tillhör, rätten att göra framställningar till Europaparlamentet, framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen eller, från och med 2012, att delta i EU:s medborgarinitiativ.

EU-medborgarskapet ger många rättigheter – som allmänheten tyvärr inte alltid är medveten om. Det framgår av en Eurobarometer-undersökning från 2010 att alltför många fortfarande anser att de inte har fått tillräckligt med information om vilka olika rättigheter de har. Bara 43 % av EU-medborgarna känner till innebörden av begreppet ”EU-medborgare” och nästan hälften (48 %) uppger att de inte har tillräckligt med information om sina rättigheter. Europaåret för medborgarna kommer att handla om att förklara dessa rättigheter för allmänheten så att alla verkligen känner till dem och kan utöva dem obehindrat.

Den fria rörligheten är den mest uppskattade rättigheten som EU-medborgarskapet ger (se pressmeddelande nr 14/2011). Befolkningen i EU genomför över en miljard resor inom EU varje år och alltfler drar nytta av rättigheten att bo i ett annat EU-land. Även om mer än en tredjedel (35 %) av arbetstagarna skulle kunna tänka sig att ta ett jobb i ett annat medlemsland så anser närmare en femtedel det finns för många hinder för att göra det i praktiken. Tillsammans med språksvårigheter utgör en kronisk brist på information det största hindret för pendling till ett annat land.

Europeiska kommissionen arbetar på att få bort dessa hinder. Rapporten om EU-medborgarskapet 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) innehöll 25 konkreta åtgärder för att undanröja de hinder som fortfarande finns för att EU-medborgarna ska kunna utöva sin rätt till fri rörlighet inom EU. En av dessa är att öka människors medvetande om sitt EU-medborgarskap, sina rättigheter och vad dessa innebär i det dagliga livet.

Under Europaåret för medborgarna 2013 kommer kommissionen att offentliggöra en andra rapport om EU-medborgarskapet som ska innehålla en handlingsplan för hur man kan avskaffa de hinder som fortfarande finns för att EU-medborgarna ska kunna dra full nytta av de rättigheter som EU-medborgarskapet ger.

Genom att utse 2013 till Europaåret för medborgarna uppfyller EU-kommissionen det löfte den gav i rapporten om EU-medborgarskap och följer Europaparlamentets uppmaning att utlysa ett sådant temaår.

Läs mer

Europaåret för medborgarna 2013

http://europa.eu/citizens-2013

Debatter med allmänheten om EU:s framtid:

http://ec.europa.eu/european-debate

EU-medborgarna yttrar sig: Resultatet av samråden om EU-medborgarnas rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Webbplatsen för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar