Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 1. januára 2013

Európska komisia otvára rok 2013 – Európsky rok občanov

Vstupujeme do roku 2013, ktorý Európska komisia nazvala Európskym rokom občanov a zasvätila ho vám a vašim právam. Tento Európsky rok občanov prichádza v zásadnom okamihu európskej integrácie – v roku 2013 si pripomenieme dvadsiate výročie občianstva EÚ, ktoré sa zaviedlo Maastrichtskou zmluvou v roku 1993, a rok 2013 je tiež posledným rokom pred ďalšími voľbami do Európskeho parlamentu.

Európsky rok občanov spoločne otvoria 10. januára v rotunde dublinskej radnice predseda Komisie José Manuel Barroso, podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, írsky premiér Enda Kenny a írska ministerka pre európske záležitosti Lucinda Creightonová. Viac než 200 občanov z Dublinu bude s európskymi predstaviteľmi v otvorenej diskusii debatovať o budúcnosti Európskej únie. Do diskusie sa zapoja aj podpredseda vlády Eamon Gilmore a írski poslanci, ktorí tento región zastupujú v Európskom parlamente.

„Pri budovaní silnejšej a politickejšej Únie potrebujeme priame zapojenie občanov. Preto sme rok 2013 nazvali Európskym rokom občanov – je to rok venovaný vám ako Európanom a vašim právam“, uviedla v tejto súvislosti podpredsedníčka Komisie a európska komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Občianstvo Únie nie je len abstraktným pojmom. Je to konkrétna skutočnosť, ktorá občanom prináša hmatateľné výhody. Európska komisia chce pomôcť ľuďom pochopiť, ako môžu tieto svoje práva priamo využívať, a chce poznať ich názory na to, kam Európa smeruje. Európski občania musia mať možnosť vyjadriť svoje obavy a pripraviť pôdu pre budúce európske voľby. Nadišiel čas, aby sme všetci prijali zodpovednosť za našu spoločnú budúcnosť.“

Pri príležitosti Európskeho roka občanov v roku 2013 sa v celej Európskej únii budú organizovať rôzne akcie, konferencie a semináre, a to na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (kalendár akcií je k dispozícii na webovej stránke: http://europa.eu/citizens-2013). Komisia takisto viac zviditeľní viacjazyčné webové portály „Europe Direct“ a „Your Europe“, ktoré predstavujú kľúčové prvky súhrnného informačného systému o právach občanov Únie, a bude viac propagovať nástroje na riešenie problémov (napr. sieť SOLVIT) tak, aby mohli občania Únie lepšie využívať a chrániť svoje práva.

Podpredsedníčka Redingová a ďalší európski komisári spoja v priebehu roka 2013 svoje sily s politickými predstaviteľmi na vnútroštátnej a komunálnej úrovni s cieľom usporiadať diskusie s občanmi v celej Európe. Počas týchto diskusií budú počúvať názory občanov a odpovedať na ich otázky. Podpredsedníčka Redingová už usporiadala takéto diskusie v Cádize (Španielsko), Grazi (Rakúsko) a Berlíne (Nemecko) a komisár Andor sa zúčastnil na diskusii v Neapole (Taliansko). V roku 2013 sa v rôznych európskych mestách uskutoční mnoho ďalších diskusií, v rámci ktorých budú európski činitelia a komunálni politici debatovať s občanmi zo všetkých spoločenských vrstiev z celej EÚ. Prehľad o všetkých diskusiách je k dispozícii na webovej stránke: http://ec.europa.eu/european-debate.

V rámci prípravy Európskeho roka občanov uskutočnila Komisia v období od 9. mája do 9. septembra 2012 rozsiahle verejné konzultácie, pri príležitosti ktorých vyzvala občanov, aby uviedli, na aké problémy narážajú pri uplatňovaní svojich práv občanov EÚ (pozri IP/12/461). Z odpovedí respondentov vyplynulo, že si svoje práva občanov EÚ veľmi vážia – predovšetkým právo na voľný pohyb a politické práva. Predstavujú si naozajstný európsky priestor, v ktorom by mohli žiť, pracovať, cestovať, študovať a nakupovať bez prekážok v podobe byrokracie alebo diskriminácie. Respondenti však tiež zdôraznili, že ešte stále máme kus cesty pred sebou, a poukázali na rozličné problémy, najmä na otázku dodržiavania práv EÚ na miestnej úrovni. Zistenými problémami sa Komisia bude zaoberať vo svojej budúcej správe o občianstve EÚ, ktorá bude vypracovaná v priebehu roka 2013. Výsledky konzultácií je možné nájsť na webovej stránke: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf.

Súvislosti

Vďaka občianstvu EÚ – ktoré nenahrádza štátne občianstvo, ale ho dopĺňa – všetci štátni príslušníci 27 členských štátov EÚ majú ďalšie práva ako občania EÚ. Tieto zahŕňajú právo voliť a byť volení vo voľbách do miestnych samospráv a Európskeho parlamentu v tej krajine EÚ, v ktorej žijú, právo na konzulárnu ochranu v zahraničí za rovnakých podmienok, ako majú občania štátu poskytujúceho ochranu, a právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo od roku 2012 sa zúčastniť na európskej občianskej iniciatíve.

Práv, ktoré vyplývajú z európskeho občianstva, je mnoho, ale ľudia si ich nie sú vždy vedomí. Z prieskumu v roku 2010 vyplynulo, že príliš veľa ľudí sa stále necíti byť primerane informovanými o rôznych právach, ktoré majú k dispozícii: len 43 % pozná význam pojmu „občan Európskej únie“ a takmer polovica európskych občanov (48 %) uvádza, že „nie je dobre informovaná“ o svojich právach. Cieľom Európskeho roka občanov je ľuďom tieto práva vysvetliť a zabezpečiť, aby si ich boli vedomí a nič im nebránilo v ich uplatňovaní.

Napríklad zo všetkých práv, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú, si ľudia najviac vážia slobodu pohybu (pozri tlačovú správu č. 14/2011). Európania podnikajú ročne viac než jednu miliardu ciest v rámci EÚ a čoraz viac Európanov využíva právo žiť v inom členskom štáte EÚ. Viac ako jedna tretina (35 %) pracovníkov by tiež uvažovala o zamestnaní v inom členskom štáte, ale takmer každý piaty sa domnieva, že by mu v tejto súvislosti stálo v ceste príliš veľa prekážok. Spolu s jazykovými ťažkosťami je najvýznamnejšou bariérou cezhraničného dochádzania do zamestnania chronický nedostatok informácií.

Na riešení týchto prekážok Európska komisia pracuje – v Správe o občianstve EÚ za rok 2010 (pozri IP/10/1390MEMO/10/525) v hrubých rysoch uvádza 25 konkrétnych opatrení na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom EÚ bránia v uplatňovaní ich práva na voľný pohyb v EÚ. Jedným z týchto opatrení je podporiť informovanosť občanov o štatúte občianstva EÚ, o ich právach a konkrétnom uplatňovaní týchto práv v každodennom živote.

V priebehu Európskeho roka občanov 2013 Komisia uverejní druhú správu o občianstve EÚ, ktorá poslúži ako akčný plán na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom bránia v plnom uplatňovaní svojich práv ako občanov EÚ.

Vyhlásením roku 2013 za Európsky rok občanov Európska komisia spĺňa svoj prísľub zo správy o občianstve EÚ a odpovedá na výzvu Európskeho parlamentu na vyhlásenie takéhoto roku.

Ďalšie informácie

Európsky rok občanov:

http://europa.eu/citizens-2013

Diskusie s občanmi o budúcnosti Európy:

http://ec.europa.eu/european-debate

Európania majú slovo – výsledky konzultácie o právach občanov EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar