Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 1 januari 2013

Europese Commissie luidt Europees Jaar van de burger in

Het is 2013 – het jaar dat de Europese Commissie heeft uitgeroepen tot het Europees Jaar van de burger. Dit Europees Jaar komt op een bijzonder moment in de Europese integratie: het EU-burgerschap, dat is ingevoerd met het Verdrag van Maastricht, bestaat in 2013 precies twintig jaar. Bovendien worden volgend jaar de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.

Op 10 januari 2013 komen voorzitter José Manuel Barroso en vicevoorzitter Viviane Reding bijeen met de Ierse premier Enda Kenny en de minister voor Europese zaken Lucinda Creighton om het Europees Jaar van de burger te openen in het stadhuis van Dublin. Meer dan 200 inwoners van Dublin zullen deelnemen aan een open debat met de Europese leiders over de toekomst van de Europese Unie. Ook vicepremier Eamon Gilmore en Ierse parlementsleden uit de regio zullen hieraan meedoen.

"Als we een krachtiger en meer politieke Unie willen, moeten we de burger daarbij rechtstreeks betrekken. Daarom is 2013 uitgeroepen tot het Europees jaar van de burger – een jaar dat in het teken staat van u en uw rechten als Europeaan”, aldus vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie Viviane Reding. “Het burgerschap van de Unie is meer dan een concept. Het is een realiteit die de burger concrete voordelen oplevert. De Europese Commissie wenst de burger duidelijk maken hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van hun rechten en wil vernemen wat zij van Europa verwachten. Europese burgers moeten in de aanloop naar de Europese verkiezingen hun zorgen kunnen uiten. Laten we onze toekomst in eigen hand nemen."

In het kader van het Europees Jaar van de burger zullen tal van evenementen, conferenties en seminars worden georganiseerd op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau (zie voor een activiteitenoverzicht: http://europa.eu/citizens-2013). De Commissie zal de meertalige portaalsites Europe Direct en Your Europe ook nadrukkelijker presenteren als essentiële elementen van een "one-stop-shop"-systeem met informatie over de rechten van burgers van de Unie. Verder zal zij de rol en zichtbaarheid verbeteren van probleemoplossende instrumenten als Solvit. Deze stappen moeten ervoor zorgen dat EU-burgers beter gebruikmaken van en opkomen voor hun rechten.

In 2013 zullen vicevoorzitter Reding en andere EU-commissarissen samen met nationale en plaatselijke politici Europa intrekken om met burgers in discussie te gaan, naar hen te luisteren en hun vragen te beantwoorden. In dat kader heeft vicevoorzitter Reding al discussies gevoerd in Cadiz (Spanje), Graz (Oostenrijk) en Berlijn (Duitsland) en is commissaris Andor in debat gegaan in Napels (Italië). Er zullen dit jaar overal in Europa nog veel meer bijeenkomsten worden gehouden waarbij Europese en lokale politieke beleidsmakers met burgers van alle rang en stand in discussie zullen gaan. Zie voor een overzicht van alle debatten: http://ec.europa.eu/european-debate.

Ter voorbereiding van het Europees Jaar heeft de Commissie tussen 9 mei en 9 september 2012 een openbare raadpleging gehouden waarbij zij burgers vroeg welke belemmeringen zij hadden ondervonden bij het uitoefenen van hun rechten als EU-burgers (zie IP/12/461). De respondenten bleken hun EU-rechten bijzonder te waarderen en noemden met name het recht van vrij verkeer en politieke rechten. Zij willen een echte Europese ruimte waarin zij kunnen wonen, werken, reizen, studeren en winkelen zonder administratieve rompslomp of discriminatie. Maar zij merkten ook op dat er nog een lange weg te gaan is. Verder wezen de respondenten op verschillende problemen, met name betreffende de inachtneming van EU-rechten op lokaal niveau. De Commissie zal deze kwesties aan de orde stellen in het verslag over het EU-burgerschap, dat zij in 2013 wil uitbrengen. Zie de resultaten van de raadpleging: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Achtergrond

Dankzij het burgerschap van de EU – dat het nationale burgerschap niet vervangt, maar aanvult – hebben alle onderdanen van de 27 EU-lidstaten als EU-burgers een aantal aanvullende rechten. Het gaat onder meer om het actief en passief kiesrecht bij de lokale en Europese verkiezingen in het land waar zij wonen, het recht op consulaire bescherming in het buitenland onder dezelfde voorwaarden als onderdanen en het recht om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten, zich met een klacht tot de Europese ombudsman te wenden of aan een Europees burgerinitiatief deel te nemen (sinds 2012).

Aan het Europese burgerschap is een groot aantal rechten verbonden, maar deze zijn niet altijd even bekend. Een enquête uit 2010 wees uit dat te veel mensen nog vinden dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten. Zo wist slechts 43% van de respondenten wat de term "burger van de Europese Unie" inhield en antwoordde bijna de helft (48%) "niet goed geïnformeerd" te zijn over hun rechten. Het is de inzet van dit Europees Jaar om de burger beter te wijzen op zijn rechten en ervoor te zorgen dat hij deze onbelemmerd kan uitoefenen.

Het meest gewaardeerde recht in de Europese Unie is dat van vrij verkeer (zie persbericht nr. 14/2011). Jaarlijks gaan Europeanen ruim een miljard keer op reis binnen de EU en meer en meer Europeanen maken gebruik van het recht om zich in een andere lidstaat te vestigen. Hoewel meer dan een derde (35%) van de werknemers interesse heeft in een baan in een andere lidstaat, beschouwt nog bijna een vijfde dat hier te veel haken en ogen aan zijn verbonden. Taalproblemen en een chronisch gebrek aan informatie zijn de belangrijkste factoren die burgers ervan weerhouden om grensoverschrijdend te pendelen.

De Europese Commissie stelt alles in het werk om de resterende belemmeringen weg te nemen die burgers beletten hun recht van vrij verkeer in de EU uit te oefenen. In het Verslag over het EU-burgerschap 2010 (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525) heeft zij hiertoe 25 concrete maatregelen geschetst. Een van deze maatregelen bestaat erin burgers bewuster maken van wat het betekent om EU-burger te zijn, welke rechten zij hebben en wat de betekenis hiervan is voor hun dagelijks leven.

In het kader van het Europees Jaar van de burger zal de Commissie een tweede verslag over het EU-burgerschap uitbrengen. Dit verslag zal dienen als een actieplan voor het slechten van de barrières waardoor EU-burgers hun rechten nog niet volledig kunnen uitoefenen.

Door 2013 uit te roepen tot Europees Jaar van de burger komt de Europese Commissie een belofte uit het verslag over het EU-burgerschap na en geeft zij gehoor aan een verzoek van het Europees Parlement.

Meer informatie

Europees Jaar van de burger 2013:

http://europa.eu/citizens-2013

Discussies met burgers over de toekomst van Europa:

http://ec.europa.eu/european-debate

Resultaten van de raadpleging over de rechten van EU-burgers:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar