Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 1. janvārī

Eiropas Komisija uzsāk 2013. gadu kā Eiropas Pilsoņu gadu

2013. gadam sākoties, Eiropas Komisija ievada Eiropas Pilsoņu gadu, kas veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. Šis gads ir izšķirīgs brīdis Eiropas integrācijas procesā, proti, 2013. gads iezīmē ar Māstrihtas līgumu 1993. gadā ieviestās ES pilsonības 20. gadadienu un arī atgādina, ka līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir palicis viens gads.

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga 2013. gada 10. janvārī pievienosies Īrijas premjerministram Endam Kenijam un Eiropas lietu ministrei Lusindai Kreitonei, lai Dublinas pilsētas domē atklātu Eiropas Pilsoņu gadu – 2013. gadu. Vairāk nekā 200 Dublinas pilsoņu piedalīsies atklātā diskusijā ar Eiropas līderiem par Eiropas Savienības nākotni. Diskusijā arī piedalīsies premjerministra vietnieks Eimons Gilmors un reģionu pārstāvošie Eiropas Parlamenta deputāti no Īrijas.

Lai veidotu spēcīgāku un politiskāku Savienību, ir vajadzīga tieša pilsoņu līdzdalība. Tāpēc 2013. gads ir Eiropas Pilsoņu gads – gads, kas veltīts Jums un Jūsu kā ES pilsoņa tiesībām”, teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. Savienības pilsonība ir vairāk nekā tikai jēdziens. Tā ir praktiska realitāte, kas sniedz taustāmus ieguvumus pilsoņiem. Eiropas Komisija vēlas palīdzēt cilvēkiem izprast, kā viņi var tieši izmantot savas tiesības, un uzklausīt viņu viedokļus par to, kādā virzienā Eiropai būtu jāattīstās. Eiropas pilsoņiem jāspēj izteikt savas bažas un sagatavot pamatu turpmākajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Ir pienācis laiks, lai mēs visi piedalītos mūsu kopējās nākotnes veidošanā.”

Lai atzīmētu Eiropas Pilsoņu gadu, visā Eiropas Savienībā tiks rīkoti dažādi pasākumi, konferences un semināri Savienības, valstu, reģionālā un vietējā līmenī (pasākumu kalendāru skatīt šeit: http://europa.eu/citizens-2013). Komisija uzlabos arī daudzvalodu interneta portālu Europe Direct un Your Europe pamanāmību, jo tie ir galvenie elementi „vienas pieturas” informācijas sistēmā, kas veltīta Savienības pilsoņu tiesībām, kā arī uzlabos problēmu risināšanas instrumentu (piemēram, SOLVIT) lomu un pamanāmību, lai Savienības pilsoņi varētu efektīvāk izmantot un aizstāvēt savas tiesības.

Visu 2013. gadu Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga un citi ES komisāri kopā ar valsts un vietēja līmeņa politiķiem diskutēs ar pilsoņiem visā Eiropā, lai uzklausītu viņus un atbildētu uz viņu jautājumiem. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga jau piedalījās diskusijās Kadisā (Spānijā), Grācā (Austrijā) un Berlīnē (Vācijā), savukārt komisārs Andors piedalījās diskusijā Neapolē (Itālijā). Daudzās Eiropas pilsētās 2013. gadā notiks vēl daudz līdzīgu diskusiju, kurās Eiropas un vietēja līmeņa politiķi iesaistīsies debatēs ar pilsoņiem no visiem sabiedrības slāņiem. Visām diskusijām var sekot šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/european-debate/index_lv.htm.

Lai sagatavotos Eiropas Pilsoņu gadam, Komisija no 2012. gada 9. maija līdz 9. septembrim rīkoja plašu sabiedrisko apspriešanu, aicinot pilsoņus ziņot par to, ar kādām problēmām viņi ir saskārušies, īstenojot savas ES pilsoņu tiesības (skatīt IP/12/461). Respondenti norādīja, ka viņi ļoti augsti vērtē savas ES tiesības, jo īpaši tiesības brīvi pārvietoties un politiskās tiesības. Viņi vēlētos īstu Eiropas telpu, kurā viņi var dzīvot, strādāt, pārvietoties, studēt un iepirkties, nesaskaroties ar birokrātiju vai diskrimināciju. Tomēr viņi arī norādīja, ka līdz tam vēl ir daudz darāms. Viņi uzsvēra dažādas problēmas, jo īpaši saistībā ar ES tiesību ievērošanu vietējā līmenī – tie ir jautājumi, kurus Komisija izskatīs nākamajā ziņojumā par ES pilsonību, ko paredzēts izstrādāt 2013. gadā. Rezultātus skatīt šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf.

Vispārīga informācija

Pateicoties ES pilsonībai (kas neaizstāj valsts pilsonību, bet papildina to), visiem 27 ES dalībvalstu pilsoņiem ir vairākas papildu tiesības – ES pilsoņu tiesības. Cita starpā tās ir tiesības balsot un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā ES valstī, kurā viņi dzīvo, tiesības uz konsulāro aizsardzību ārzemēs ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem, kā arī tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, tiesības iesniegt sūdzību Eiropas ombudam vai – no 2012. gada – iesaistīties Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvā.

Ir daudz tiesību, kas izriet no ES pilsonības, taču cilvēki tās ne vienmēr apzinās. 2010. gadā veikts pētījums liecina, ka pārāk daudzi cilvēki joprojām nejūtas pietiekami informēti par dažādām tiem pieejamām tiesībām: tikai 43 % iedzīvotāju izprot jēdziena „Eiropas Savienības pilsonis” nozīmi, un gandrīz puse Eiropas pilsoņu (48 %) norāda, ka viņi nav „pietiekami informēti” par savām tiesībām. Eiropas Pilsoņu gadā tiks izskaidrotas šīs tiesības un tiks nodrošināts, ka cilvēki tās apzinās un nesaskaras ar šķēršļiem to izmantošanā.

Piemēram, pārvietošanās brīvība ir visaugstāk vērtētās tiesības, ko sniedz ES pilsonība (skatīt paziņojumu presei Nr. 14/2011). Patiešām – eiropieši katru gadu veic vairāk kā vienu miljardu ceļojumu ES teritorijā, un aizvien vairāk eiropiešu bauda tiesības dzīvot citā ES dalībvalstī. Lai gan vairāk nekā trešā daļa (35 %) darba ņēmēju apsver iespēju strādāt citā dalībvalstī, gandrīz katrs piektais darba ņēmējs joprojām uzskata, ka pastāv pārāk daudz šķēršļu, lai šādu ieceri patiešām īstenotu. Vislielākais šķērslis pārrobežu darbam ir valodu barjera un pastāvīgs informācijas trūkums.

Eiropas Komisija strādā, lai novērstu šos šķēršļus. 2010. gada ziņojumā par ES pilsonību (skatīt IP/10/1390 un MEMO/10/525) ir izklāstītas 25 konkrētas darbības, lai likvidētu atlikušos šķēršļus, kas neļauj ES pilsoņiem īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Viena no šīm darbībām ir nostiprināt cilvēku izpratni par viņu ES pilsoņu statusu, tiesībām un šo tiesību nozīmi viņu ikdienas dzīvē.

Komisija 2013. gadā (Eiropas Pilsoņu gadā) publicēs otro ziņojumu par ES pilsonību, kas kalpos par rīcības plānu, lai novērstu atlikušos šķēršļus, kas neļauj pilsoņiem pilnībā izmantot savas ES pilsoņu tiesības.

Pasludinot 2013. gadu par Eiropas Pilsoņu gadu, Eiropas Komisija pilda ziņojumā par ES pilsonību doto solījumu un sniedz atbildi uz Eiropas Parlamenta aicinājumu saistībā ar šo iniciatīvu.

Papildu informācija

Eiropas Pilsoņu gads:

http://europa.eu/citizens-2013

Diskusijas ar pilsoņiem par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_lv.htm

Eiropieši izsaka savu viedokli – apspriešanas rezultāti par ES pilsoņu tiesībām:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar