Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. sausio 1 d., Briuselis

Europos Komisija skelbia 2013-ųjų, Europos piliečių metų, pradžią

Šiandien, 2013 m. sausio 1 d., Europos Komisija skelbia Europos piliečių metų, skirtų jums ir jūsų teisėms, pradžią. Šie Europos metai ypatingai svarbūs Europos integracijai: 2013-aisiais minimos 20-osios ES pilietybės įvedimo 1993 m. Mastrichto sutartimi metinės, be to, už metų vyks Europos Parlamento rinkimai.

2013 m. sausio 10 d. Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir jo pavaduotoja Viviane Reding kartu su Airijos ministre pirmininke Enda Kenny ir Europos reikalų ministre Lucinda Creighton atidarys Europos piliečių metų iškilmes Dublino rotušėje. Atvirose diskusijose su Europos vadovais apie Europos Sąjungos ateitį dalyvaus per 200 Dublino piliečių. Diskusijose taip pat dalyvaus Airijos ministrės pirmininkės pavaduotojas Eamonas Gilmore ir Airijai atstovaujantys Europos Parlamento nariai.

Piliečiai turi tiesiogiai dalyvauti kuriant stipresnę ir politiškesnę Sąjungą. Štai kodėl 2013-ieji yra Europos piliečių metai – metai, skirti jums ir jūsų, kaip europiečių, teisėms,“ – tvirtino už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Sąjungos pilietybė – ne tuščia sąvoka, o konkreti realybė, apčiuopiamai naudinga piliečiams. Europos Komisija nori padėti žmonėms suvokti, kaip jie gali tiesiogiai naudotis savo teisėmis, ir išklausyti jų nuomonę apie tai, kurlink suka Europa. Europos piliečiams turi būti sudarytos sąlygos išreikšti susirūpinimą ir pasirengti būsimiems Europos Parlamento rinkimams. Metas mums visiems prisiimti atsakomybę už bendrą ateitį.“

Europos piliečių metams paminėti 2013-aisiais visoje ES bus surengta įvairių europinio, nacionalinio, regioninio ar vietinio lygmens renginių, konferencijų ir seminarų (renginių kalendorius paskelbtas http://europa.eu/citizens-2013). Be to, Komisija daugiau informuos apie įvairiomis kalbomis parengtus interneto portalus „Europe Direct“ ir „Jūsų Europa“, kurie sudaro vieno langelio principu veikiančios informavimo apie Sąjungos piliečių teises sistemos pagrindą, taip pat stiprins problemų sprendimo priemonių, kaip antai SOLVIT, vaidmenį ir apie jas informuos daugiau, kad Sąjungos piliečiai galėtų geriau naudotis savo teisėmis ir jas ginti.

2013 m. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding ir kiti jos nariai bendromis su nacionaliniais ir vietiniais politikais jėgomis visoje Europoje rengs diskusijas su piliečiais, per kurias juos išklausys ir atsakys į jų klausimus. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding jau surengė diskusijas Kadise (Ispanija), Grace (Austrija) ir Berlyne (Vokietija), o Komisijos narys L. Andoras – Neapolyje (Italija). 2013 m. įvairiuose Europos miestuose vyks dar daugiau tokių renginių, o europinio ir vietinio lygmens politinių sprendimų priėmėjai dalyvaus visoje ES vyksiančiose diskusijose su piliečiais iš visų visuomenės sluoksnių. Diskusijas galima stebėti http://ec.europa.eu/european-debate.

2012 m. gegužės 9 d. – rugsėjo 9 d., siekdama paruošti dirvą Europos piliečių metams, Komisija surengė plataus masto viešas konsultacijas, per kurias klausė piliečių, kokių problemų jie patiria naudodamiesi savo, kaip ES piliečių, teisėmis (žr. IP/12/461). Respondentai tiesiai sakė, kad jiems ES teisės, ypač laisvo judėjimo ir politinės teisės, yra labai svarbios. Jie norėtų gyventi, dirbti, keliauti, mokytis ir apsipirkti tikroje Europos erdvėje, nevaržomi biurokratizmo ir nepatirdami diskriminacijos. Tačiau respondentai taip pat nurodė, kad kelias dar ilgas. Jie pabrėžė, kad tebėra įvairių problemų, pavyzdžiui, ES teisėmis sunku naudotis vietiniu lygmeniu. Šias problemas Komisija aptars kitoje ES pilietybės ataskaitoje, kurią ketina pateikti 2013 m. Konsultacijų rezultatai paskelbti http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Pagrindiniai faktai

ES pilietybe, kuri ne pakeičia, o tik papildo nacionalinę pilietybę, visiems 27 ES valstybių narių piliečiams suteikiamos papildomos ES piliečių teisės: teisė balsuoti ir būti kandidatu vietos arba Europos Parlamento rinkimuose toje ES valstybėje, kurioje jie gyvena, teisė į konsulinę apsaugą užsienio valstybėje tomis pačiomis sąlygomis, kokios numatytos tos valstybės piliečiams, teisė teikti peticijas Europos Parlamentui ir skundus Europos ombudsmenui, o nuo 2012 m. – teisė dalyvauti Europos piliečių iniciatyvose.

Iš Europos pilietybės kyla daug teisių, tačiau žmonės ne visada apie jas žino. 2010 m. apklausa parodė, kad vis dar pernelyg daug žmonių nėra pakankamai informuoti apie įvairias jų teises: tik 43 proc. Europos piliečių žino, ką reiškia Europos Sąjungos piliečio sąvoka, beveik pusė jų (48 proc.) nurodo, kad jiems trūksta informacijos apie jų teises. Europos piliečių metais ketinama šias teises išaiškinti ir užtikrinti, kad žmonės apie jas žinotų ir nesusidurtų su kliūtimis jomis naudodamiesi.

Antai judėjimo laisvė yra viena labiausiai branginamų ES piliečių laisvių (žr. pranešimą spaudai Nr. 14/2011), juk kasmet europiečiai išvyksta į daugiau kaip milijardą kelionių po ES ir vis daugiau jų naudojasi teise gyventi kitoje ES valstybėje narėje. Nors daugiau kaip trečdalis (35 proc.) darbuotojų svarstytų galimybę įsidarbinti kitoje valstybėje narėje, beveik penktadalis tebemano, kad tam per daug kliūčių. Didžiausios važinėjimo dirbti į kitą valstybę narę kliūtys – kalba ir nuolatinė informacijos stoka.

Europos Komisija stengiasi šias kliūtis pašalinti. 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) nurodyti 25 konkretūs veiksmai, kaip pašalinti likusias ES piliečių naudojimosi laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise kliūtis. Vienas iš jų – daugiau informuoti žmones apie jų, kaip ES piliečių, statusą, teises ir šių teisių praktinę reikšmę kasdieniame gyvenime.

2013 m., Europos piliečių metais, Komisija paskelbs antrąją ES pilietybės ataskaitą, kurioje bus numatytas veiksmų planas, kaip pašalinti likusias kliūtis, dėl kurių ES piliečiai negali visapusiškai naudotis savo teisėmis.

Skelbdama 2013-uosius Europos piliečių metais Europos Komisija tesi ES pilietybės ataskaitoje duotą pažadą ir atsižvelgia į Europos Parlamento raginimą paskelbti tokius metus.

Išsamesnė informacija

Europos piliečių metai

http://europa.eu/citizens-2013

Diskusijos su piliečiais apie Europos ateitį

http://ec.europa.eu/european-debate

Europiečiai turi žodį. Konsultacijų dėl ES piliečių teisių rezultatai

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar